Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/29

Bryssel den 10 januari 2007

EU-kommissionen föreslår energi- och klimatpaket för att minska utsläppen under 2000-talet

EU-kommissionen lägger idag fram ett omfattande paket med förslag till åtgärder för att få till stånd en ny europeisk energipolitik för att bekämpa klimatförändringen och främja energisäkerhet och konkurrenskraft i EU. Paketet innehåller ett antal ambitiöst satta mål för utsläppen av växthusgaser och förnybar energi och tar sikte på att skapa en fungerande inre marknad för energin och stärka regelverket. Kommissionen tror att om man kan nå fram till ett internationellt avtal för tiden efter 2012 skulle det leda till en nedskärning med 30 % av utsläppen från de utvecklade länderna till 2020. För att understryka EU:s engagemang förslår kommissionen nu att EU ska åta sig att skära ner utsläppen av växthusgaser med minst 20 % fram till 2020, särskilt genom energiåtgärder.

”EU går nu in i ett nytt skede”, säger kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso. ”Energipolitiken var ett kärnområde när det europeiska projektet startade. Vi måste sätta energipolitiken i centrum igen. Klimatproblem, ökande importberoende och högre energipriser är en realitet för alla medlemsländer i EU. Det krävs ett gemensamt europeiskt svar för att vi ska få säker tillgång till hållbar och konkurrenskraftig energi. De förslag som kommissionen lägger fram i dag demonstrerar tydligt att vi åtar oss att visa ledarskap och har en långtidsvision för en ny europeisk energipolitik som tar itu med klimatförändringen. Vi måste agera nu för att forma en värld för i morgon.”

Energikommissionären Andris Piebalgs betonar att Europa med de rätta besluten kan leda världen in i en ny industriell revolution, en ny ekonomi med låga koldioxidutsläpp. ”Vår ambition att skapa en fungerande inre marknad, att åstadkomma en riktig mix av ren och effektiv energi och att satsa rätt i forskning och utveckling blir avgörande för om det blir vi som leder, eller om vi kommer på efterkälken”, fortsätter han.

Miljökommissionären Stavros Dimas påpekar att klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot vår planet. ”Det är absolut nödvändigt att vidta åtgärder mot klimatförändringen”, säger han. ”Vi har i dag enats om ett antal ambitiösa men realistiska mål i arbetet på att begränsa klimatförändringen och dess ödesdigra konsekvenser. Jag uppmanar resten av den utvecklade världen att följa vårt exempel, att göra samma minskningar som vi och öka takten när det gäller att komma fram till ett internationellt avtal om att minska de globala utsläppen.”

Europa står inför en stor utmaning. Det är mer än 50 % risk att temperaturen i världen kommer att stiga med mer än 5o C. Med nuvarande politik kommer utsläppen från energi och transporter enligt prognoserna att öka med 5 % till 2030, i stället för att minska. Med den nuvarande utvecklingen kommer EU:s beroende av importerad energi att öka från 50 % av totalkonsumtionen i dag till 65 % år 2030. Ytterligare en försvårande faktor är att den inre marknaden för energi inte har genomförts fullständigt, och det leder till att EU-ekonomin och EU-medborgarna inte kan dra full nytta av den tilltänkta liberaliseringen.

Tre centrala begrepp i dagens paket från kommissionen ligger till grund för försöken att möta dessa utmaningar:

1. En fungerande inre energimarknad

Syftet är att ge EU:s energikonsumenter – medborgare och företag – ett reellt val och att få igång de väldiga investeringar som behövs inom energiområdet. Den inre marknaden är bra för konkurrensen och även för hållbarhet och leveranssäkerhet.

Det framgår av samrådet med energisektorn och meddelandet om den inre marknaden att det krävs en tydligare åtskillnad mellan energiproduktion och energidistribution för att nå dessa mål (see IP/07/26). Det krävs också en starkare oberoende kontroll, både på EU-marknaden och när det gäller nationella åtgärder, för att uppnå EU:s mål om minst 10 % sammankoppling. Detta ska bli verklighet bl.a. genom kartläggning av flaskhalsar och genom att samordnare utses.

2. Ökad takt mot låga koldioxidutsläpp

En viktig komponent i kommissionens förslag är att EU ska bibehålla sitt ledarskap när det gäller förnybar energi genom att det görs en bindande målskrivning om att 20 % av den totala energikonsumtionen ska komma från förnybara källor år 2020. Detta kommer att kräva en avsevärd ökning av energi från förnybara källor i de tre sektorer där förnybar energi används: biobränslen, elproduktion och uppvärmning och kylning. Detta mål för energi från förnybara källor kommer att kompletteras med ett särskilt minimimål för biobränslen på (x) %. Dessutom kommer ett lagstiftningspaket under 2007 att innehålla särskilda åtgärder för att underlätta tillträdet till marknaden för biobränslen och för större användning av energi från förnybara källor i uppvärmning och kylning.

Forskningen har en avgörande betydelse för att få ner kostnaderna för ren energi och för att få EU:s energiteknikföretag att inta en tätposition inom den snabbt växande sektorn för teknik med låga koldioxidutsläpp. För att nå dessa mål kommer kommissionen att lägga fram förslag om en strategisk plan för europeisk energiteknik. EU kommer även att öka årsanslagen för energiforskning med minst 50 % de kommande sju åren.

För närvarande svarar kärnenergin för 14 % av EU:s energiförbrukning och 30 % elförbrukningen. I kommissionens förslag betonas att det är varje medlemsstats ensak att bestämma sig för om man vill ha kärnenergi eller inte. Kommissionen rekommenderar att annan energi med låga koldioxidutsläpp ska kompensera avveckling av kärnenergi i EU, annars kommer målet att skära ner utsläppen av växthusgaser att bli ännu mycket svårare att uppnå.

3. Energieffektivitet

Kommissionen upprepar målet att spara 20 % av den primära energikonsumtionen till 2020. Om detta mål uppnås kommer EU att 2020 använda ungefär 13 % mindre energi än i dag, vilket innebär en besparing på 100 miljarder euro och en minskning av koldioxidutsläppen med 780 ton per år.

I kommissionens förslag ingår bl.a. följande: snabbare införande av energieffektiva fordon, hårdare regler och bättre märkning av apparater, bättre energiprestanda hos befintliga byggnader i EU och effektivare produktion, överföring och distribution av el och värme. Kommissionen föreslår även att nya internationella avtal om energieffektivitet ska ingås.

De förslag som baseras på dessa tre begrepp kommer att behöva stöttas av en samordnad och trovärdig utrikespolitik.

En internationell energipolitik där EU står enigt

EU kan inte nå sina energi- och klimatmål på egen hand. EU kommer att behöva arbeta tillsammans med både utvecklade länder och utvecklingsländer och konsumenter och producenter av energi. EU kommer att utveckla effektiva solidaritetsmekanismer för att kunna hantera eventuella energikriser och aktivt utarbeta en gemensam extern energipolitik som gör det möjligt att i ökande utsträckning tala med enad röst med tredjeländer. EU kommer att anstränga sig att utveckla energipartnerskap med leverantörsländerna baserade på öppenhet, förutsägbarhet och ömsesidighet.

Med utgångspunkt i samrådsförfarandet för grönboken 2006 har kommissionen redan tagit steg i riktning mot en bättre samordnad yttre energipolitik, vilket framgår av att det har skapats ett nätverk av energisäkerhetskorrespondenter. Kommissionen föreslår en serie konkreta åtgärder för att stärka internationella avtal inklusive energistadgefördraget, klimatreglerna efter Kyotoprotokollets giltighetstid och utvidgningen av handeln med utsläppsrätter till globala partner samt att de bilaterala avtalen med tredjeländer utvidgas så att energi blir en integrerad del i EU:s alla yttre förbindelser och i synnerhet i grannskapspolitiken. Två viktiga initiativ är kommissionens förslag att ingå ett brett partnerskap Afrika-Europa och ett internationellt avtal om energieffektivitet.

Det är nu mycket viktigt med konkret handling. Sammantaget utgör samrådet med sektorn, den strategiska översynen och handlingsplanen kärnan i den föreslagna nya gemensamma europeiska energipolitiken. Genom det här paketet vill kommissionen flytta tyngdpunkten från principer mot konkreta lagstiftningsförslag. Kommissionen kommer att söka stöd för förslagen om energi och klimatförändring vid Europeiska rådets vårmöte och kommer att lägga fram lagstiftningsförslag mot bakgrund av diskussionerna där.

Samtliga dokument finns på följande adresser:

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_en.htm

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_de.htm

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_fr.htm


Side Bar