Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/29

Brusel 10. januára 2007

Komisia navrhuje integrovaný balík opatrení pre oblasť energetiky a klimatických zmien na zníženie úrovne emisií v 21. storočí

Európska komisia dnes navrhla komplexný balík opatrení na zavedenie novej energetickej politiky v Európe pre boj proti klimatickým zmenám a na posilnenie bezpečnosti a konkurencieschopnosti EÚ v oblasti energetiky. V balíku návrhov sú stanovené ambiciózne ciele týkajúce sa emisií skleníkových plynov a energie z obnoviteľných zdrojov. Jeho úlohou je vytvoriť skutočný vnútorný trh s energiou a posilniť efektívnu reguláciu. Komisia verí, že po dosiahnutí medzinárodnej dohody pre obdobie po roku 2012 povedú opatrenia v rozvinutých krajinách k zníženiu emisií o 30 % do roku 2020. Pre ďalšie zdôraznenie svojho záväzku navrhuje Komisia, aby sa Európska únia zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 20 % do roku 2020, a to najmä pomocou opatrení pre oblasť energetiky.

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Dnešok prináša pre Európsku úniu veľkú zmenu. Energetická politika bola na počiatku európskeho projektu kľúčovou oblasťou. Musíme ju opäť vrátiť do centra diania. Všetci členovia EÚ čelia problémom súvisiacim s klimatickými zmenami, zvyšujúcej sa závislosti na dovoze a vysokým cenám za energiu. Na zabezpečenie trvalo udržateľnej, bezpečnej a konkurencieschopnej energie je potrebná spoločná európska reakcia. Návrhy predložené dnes Komisiou demonštrujú náš záväzok stať sa lídrom v danej oblasti a vytvoriť dlhodobú víziu novej energetickej politiky pre Európu, ktorá reaguje na klimatické zmeny. Na utváraní budúcnosti sveta musíme všetci pracovať už teraz.

Komisár zodpovedný za energetickú politiku Andris Piebalgs povedal: „Ak prijmeme správne rozhodnutia teraz, môže Európa doviesť svet k novej priemyselnej revolúcii, k vytvoreniu nízkouhlíkového hospodárstva. Náš zámer vytvoriť fungujúci vnútorný trh, podporovať čistý a účinný sortiment energií a vybrať si v oblasti vedy a vývoja tie správne alternatívy rozhodne o tom, či sa staneme lídrom tohto nového scenára alebo budeme nasledovať ostatných.

Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie, uviedol: „Klimatické zmeny vážne ohrozujú našu planétu. Je potrebné zabraňovať vzniku klimatických zmien. Dnes sme sa dohodli na súbore ambicióznych ale reálnych cieľov, ktoré podporia naše celosvetové úsilie zastaviť klimatické zmeny a zmierniť ich hrozné následky. Apelujem na ďalšie rozvinuté krajiny sveta, aby nás nasledovali, znižovali emisie, ako to robíme my a urýchlili proces vedúci k medzinárodnej dohode o globálnom znížení emisií.“

Európa čelí skutočným výzvam. Je viac ako 50 % pravdepodobnosť, že globálne otepľovanie povedie v tomto storočí k nárastu teplôt o 5°C. Podľa súčasných prognóz by politika v oblasti dopravy a energetiky nepriniesla zníženie emisií, ale znamenala by ich nárast o asi 5 % do roku 2030. Pri súčasných trendoch a politike by závislosť EÚ na dovoze energie vzrástla zo súčasných 50 % celkovej spotreby energie v EÚ na 65 % v roku 2030. Navyše, vytvorenie vnútorného trhu s energiou zostáva nedokončené, čo bráni občanom a hospodárstvu EÚ vo využití všetkých výhod plynúcich z energetickej liberalizácie.

Balík opatrení, ktorý dnes navrhla Komisia, je prejavom úsilia riešiť tieto problémy v rámci troch hlavných pilierov:

1. Skutočný vnútorný trh s energiou

Cieľom je poskytnúť odberateľom energie v EÚ, či už občanom alebo podnikom, možnosť výberu a priniesť investície tak potrebné v oblasti energetiky (IP/07/26). Jednotný trh neprinesie iba dosiahnutie konkurencieschopnosti, ale takisto zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a bezpečnosti.

Zo sektorového prieskumu týkajúceho sa hospodárskej súťaže a oznámenia o vnútornom trhu vyplynulo, že na dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom jasného oddelenia výroby energie od jej distribúcie je potrebné podniknúť ďalšie kroky . Na splnenie cieľa EÚ dosiahnuť minimálne 10 % úroveň prepojenia členských štátov je potrebné zaviesť silnejšiu nezávislú regulačnú kontrolu pri zohľadnení európskeho trhu, ako aj vnútroštátnych opatrení prostredníctvom určenia hlavných problematických miest a menovaním koordinátorov.

2. Urýchlenie prechodu na nízkouhlíkovú energiu

Komisia zamýšľa udržať pozíciu EÚ ako svetového lídra v oblasti získavania energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom návrhu záväzného cieľa, že do roku 2020 bude 20 % jej celkového sortimentu energií predstavovať energiu pochádzajúcu z obnoviteľných zdrojov. Vyžiada si to obrovský nárast vo všetkých troch sektoroch energie z obnoviteľných zdrojov: v sektore elektrickej energie, biopalív a ohrevu a chladenia. Cieľ týkajúci sa energie z obnoviteľných zdrojov bude doplnený minimálnym cieľom pre biopalivá 10 %. Okrem toho bude legislatívny balík pre rok 2007 týkajúci sa energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov zahŕňať osobitné opatrenia na zvýšenie trhového podielu biopalív a energie získanej z obnoviteľných zdrojov využívanej pri ohreve a chladení.

Na dosiahnutie zníženia nákladov pri výrobe čistej energie a na posunutie priemyslu EÚ na čelo rýchlo rastúceho sektoru nízkouhlíkovej technológie je takisto dôležitý výskum. Aby boli tieto ciele dosiahnuté, navrhne Komisia strategický európsky plán energetických technológií. Európska únia takisto zvýši o minimálne 50 % svoje ročné výdavky na výskum v oblasti energetiky počas obdobia nasledujúcich siedmich rokov.

V súčasnosti predstavuje jadrová elektrická energia 14 % energetickej spotreby a 30 % elektrickej energie vyrobenej v EÚ. Návrhy Komisie zdôrazňujú, že je na každom členskom štáte, aby sa rozhodol, či bude využívať jadrovú elektrickú energiu. Komisia odporúča, aby zníženie jadrovej energie v EÚ bolo bezpodmienečne kompenzované využitím iných nízkouhlíkových zdrojov energie, inak bude dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov problematickejšie.

3. Energetická účinnosť

Komisia opäť zdôrazňuje cieľ úspory 20 % celkovej spotreby primárnej energie do roku 2020. V prípade úspechu by to znamenalo, že by EÚ v roku 2020 spotrebovala približne o 13 % menej energie než dnes, čo by predstavovalo každoročnú úsporu 100 miliárd eur a približne 780 ton CO2.

Komisia navrhuje urýchliť zavedenie automobilov s nižšou spotrebou pohonných látok, prísnejších noriem a lepšieho označovania spotrebičov, zlepšiť energetickú účinnosť súčasných priestorov EÚ a zlepšiť účinnosť výroby, prenosu a distribúcie tepla a elektrickej energie. Komisia takisto navrhuje novú medzinárodnú dohodu o energetickej účinnosti.

Návrhy zamerané na tieto tri piliere bude potrebné podoprieť koherentnou a dôveryhodnou zahraničnou politikou.

Medzinárodná energetická politika, v ktorej EÚ vystupuje ako jeden celok

Európska únia nemôže dosiahnuť ciele v oblasti energetiky a klimatických zmien sama. Musí spolupracovať s rozvinutými aj rozvojovými krajinami a so spotrebiteľmi a výrobcami energie. Európska únia vytvorí efektívny mechanizmus solidarity, ktorý bude riešiť problémy s dodávkami energie a vytvorí spoločnú zahraničnú politiku v oblasti energetiky, aby v tejto oblasti vo väčšej miere vystupovala voči tretím krajinám ako jeden celok. Bude sa usilovať vytvoriť skutočné energetické partnerstvo s dodávateľmi založené na transparentnosti, plánovaní a reciprocite.

Komisia vydaním zelenej knihy v roku 2006 podnietila konzultačný proces, čím už dosiahla pokrok na ceste ku koherentnejšej zahraničnej energetickej politike, ako už bolo demonštrované vytvorením siete korešpondentov z oblasti energetickej bezpečnosti. Komisia navrhuje celú sériu konkrétnych opatrení na posilnenie medzinárodných dohôd vrátane energetickej charty, post-Kjótskeho klimatického režimu a rozšírenia obchodovania s emisiami na svetových partnerov a ďalšieho rozšírenia bilaterálnych dohôd s tretími krajinami, aby sa energia stala neoddeliteľnou súčasťou zahraničnopolitických vzťahov EÚ a najmä európskej susedskej politiky. Ako hlavné nové iniciatívy navrhuje Komisia nadviazať silné európsko-africké partnerstvo a uzavretie medzinárodnej dohody o energetickej účinnosti.

Je potrebné urýchlene podniknúť konkrétne kroky. Prieskum v sektore, revízia stratégie a akčný plán predstavujú základ navrhovanej novej európskej energetickej politiky. Tento proces je úsilím o prechod od zásad ku konkrétnym legislatívnym návrhom. Komisia bude počas jarného zasadnutia Európskej rady usilovať o schválenie návrhov z oblasti energetiky a klimatických zmien a na základe diskusie na tomto zasadnutí pripraví právne predpisy.

Všetky dokumenty je možné nájsť na týchto internetových stránkach:

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_en.htm

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_de.htm

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_fr.htm


Side Bar