Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/29

Bruxelles, 10 ianuarie 2007

Comisia propune un pachet integrat de măsuri privind energia şi schimbările climatice în scopul de a reduce emisiile în secolul 21

Comisia Europeană propune astăzi un set complet de măsuri în vederea instituirii unei noi politici energetice europene menite să combată schimbările climatice şi să stimuleze securitatea şi competitivitatea sectorului energetic al UE. Acest set de propuneri stabileşte o serie de obiective ambiţioase privind emisiile de gaze cu efect de seră şi sursele de energie regenerabile şi vizează crearea unei adevărate pieţe interne în sectorul energetic şi sporirea eficienţei legislaţiei. Comisia consideră că atunci când se va ajunge la un acord internaţional privind cadrul post-2012, acest lucru ar trebui să ducă la o reducere de 30% a emisiilor în ţările dezvoltate până în 2020. Pentru a-şi reafirma angajamentul luat în acest sens, Comisia propune ca Uniunea Europeană să se angajeze, la ora actuală, că va reduce cu cel puţin 20% emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020, îndeosebi prin măsuri adoptate în sectorul energetic.

Preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: „Astăzi are loc o schimbare crucială pentru pentru Uniunea Europeană.” Politica energetică a fost un domeniu cheie în momentul lansării proiectului european. Trebuie, la ora actuală, să-i acordăm din nou un rol principal. Toate statele membre se confruntă cu provocările legate de schimbările climatice, creşterea dependenţei de importul de energie, precum şi de preţurile energetice ridicate. Un răspuns european comun este necesar pentru a putea furniza o energie durabilă, sigură şi competitivă. Propunerile prezentate astăzi de Comisie arată angajamentul nostru de a ne afla pe primul loc şi o viziune pe termen lung pentru o nouă politică energetică europeană care să facă faţă schimbărilor climatice. „Pentru a defini lumea de mâine, trebuie să acţionăm astăzi”.

Comisarul pentru politica energetică, Andris Piebalgs, a declarat: „Dacă astăzi luăm deciziile corespunzătoare, Europa poate fi liderul mondial al unei noi revoluţii industriale: dezvoltarea unei economii cu nivel scăzut de carbon. Ambiţia noastră de a crea o piaţă internă funcţională, de a promova un amestec energetic curat şi eficient, precum şi de a face alegerile cuvenite în domeniul cercetării şi dezvoltării va determina dacă vom fi lideri în cadrul acestui nou scenariu sau dacă îi vom urma pe alţii”.

Stavros Dimas, Comisarul pentru mediu, a declarat că „Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări pentru planeta noastră. Acţiunea împotriva schimbărilor climatice este imperativă. Astăzi, am decis asupra unui set de obiective ambiţioase, dar realiste care vor sprijini eforturile noastre globale în vederea stopării schimbărilor climatice şi a consecinţelor sale cele mai grave. Îndemn celelalte ţări dezvoltate să ne urmeze exemplul, să se adapteze la ritmul reducerilor noastre şi să intensifice eforturile către încheierea unui acord internaţional privind reducerea emisiilor la nivel global”.

Europa se confruntă cu provocări serioase. Există peste 50% şanse ca temperaturile globale să crească pe parcursul acestui secol cu mai mult de 5°C. Având în vedere previziunile actuale privind politicile energiei şi transporturilor, în loc să scadă, emisiile la nivel de UE ar creşte cu aproximativ 5% până în 2030. Având în vedere tendinţele şi politicile actuale, dependenţa de importul de energie a UE va creşte de la 50% din consumul de energie total al UE în prezent la 65% în 2030. În plus, piaţa energetică internă nu este încă o realitate, ceea ce împiedică cetăţenii europeni şi economia europeană să profite din plin de beneficiile liberalizării sectorului energetic.

Pachetul de măsuri propus de Comisie astăzi caută să aducă soluţii la aceste provocări şi se bazează pe trei piloni:

1. O adevărată piaţa energetică internă

Scopul este acela de a oferi o adevărată alegere utilizatorilor de energie la nivelul UE, fie că este vorba despre cetăţeni sau societăţi, şi de a încuraja investiţii imense în sectorul energetic. Piaţa unică este un lucru bun nu numai în ceea ce priveşte competitivitatea, dar şi pentru durabilitate şi securitate.

Ancheta sectorială în domeniul concurenţei şi ameliorarea comunicării pe piaţa internă arată că este necesară intensificarea acţiunilor pentru a atinge aceste obiective printr-o separare mai clară între producţia şi distribuţia de energie
(see IP/07/26). Comisia consideră că se impune, de asemenea, exercitarea unui control legislativ independent mai puternic, ţinând cont de piaţa europeană, precum şi de măsurile naţionale menite să atingă obiectivul UE de a avea un nivel minim de interconectare de 10%, prin identificarea problemelor cheie şi prin desemnarea coordonatorilor.

2. Accelerarea trecerii la energia cu nivel scăzut de carbon

Comisia propune menţinerea poziţiei UE ca lider mondial în domeniul surselor energetice regenerabile, propunând un obiectiv obligatoriu, şi anume că 20% din totalul amestecului său energetic să fie reprezentat de sursele energetice regenerabile până în 2020. Acest lucru va necesita o creştere masivă în toate cele trei sectoare ale energiei regenerabile: energie electrică, bio-combustibili, precum şi sistemele de încălzire şi răcire. Acest obiectiv legat de sursele de energie regenerabile va fi însoţit de un obiectiv minim de 10% privind bio-combustibilii. În plus, în 2007, un pachet legislativ privind sursele de energie regenerabile va cuprinde măsuri specifice menite să mărească ponderea pe piaţă a bio-combustibililor şi a surselor de energie regenerabile în sistemele de încălzire şi de răcire.

De asemenea, cercetarea este crucială în vederea reducerii costurilor producerii de energie nepoluantă şi pentru a situa industria UE pe o poziţie fruntaşă a sectorului tehnologic cu nivel scăzut de carbon, care înregistrează o creştere rapidă. Pentru a atinge aceste obiective, Comisia va propune un Plan strategic european privind tehnologia energetică. De asemenea, Uniunea Europeană îşi va mări cu cel puţin 50% cheltuielile anuale privind cercetarea în sectorul energetic, pentru următorii şapte ani.

La ora actuală, energia electrică produsă în centralele nucleare reprezintă 14% din consumul energetic al UE şi 30% din energia electrică a UE. Propunerile Comisiei subliniază că rămâne la latitudinea fiecărui stat membru decizia de a exploata sau nu energia electrică nucleară. Comisia recomandă ca, atunci când nivelul energiei nucleare scade în UE, acesta să fie compensat prin introducerea unor surse energetice cu nivel scăzut de carbon; dacă nu, obiectivul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră va deveni din ce în ce mai dificil de atins.

3. Eficienţa energetică

Comisia reiterează faptul că obiectivul privind economisirea a 20% din totalul consumului de energie primară trebuie atins până în 2020. Dacă acesta este încununat de succes, acest lucru ar însemna că până în 2020, UE ar utiliza aproximativ cu 13% mai puţină energie decât la ora actuală, economisind 100 miliarde de euro şi aproximativ 780 de tone de CO2 anual.

Comisia propune să se accelereze utilizarea vehiculelor cu combustibil eficient în domeniul transporturilor; standarde mai stricte şi un marcaj mai eficient aplicate instalaţiilor; îmbunătăţirea performanţelor energetice ale clădirilor actuale în UE şi o eficienţă mai mare a generării, transmiterii şi distribuţiei de căldură şi de electricitate. De asemenea, Comisia propune un nou acord internaţional privind eficienţa energetică.

Propunerile axate pe aceşti trei piloni vor trebui să fie susţinute printr-o politică externă coerentă şi credibilă.

O politică energetică la nivel internaţional în cadrul căreia UE dispune de o voce comună

Uniunea Europeană nu îşi poate atinge obiectivele privind energia şi schimbările climatice singură. Are nevoie să conlucreze atât cu ţările dezvoltate şi cu cele în curs de dezvoltare, cât şi cu consumatorii şi producătorii de energie. Uniunea Europeană va dezvolta mecanisme de solidaritate eficiente pentru a putea face faţă crizelor legate de aprovizionarea cu energie şi pentru a dezvolta în mod activ o politică externă comună în domeniul energetic, astfel încât să se exprime din ce în ce mai mult „cu o voce comună” faţă de ţările terţe. Se va angaja pe calea dezvoltării unor adevărate parteneriate energetice cu furnizorii, bazate pe principiile transparenţei, predictibilităţii şi reciprocităţii.

Bazându-se pe procesul de consultare legat de Cartea sa verde publicată în 2006, Comisia a înregistrat deja progrese către o politică externă coerentă în domeniul energetic, astfel cum arată crearea unei reţele de corespondenţi însărcinaţi cu securitatea în sectorul energetic. Comisia propune o întreagă serie de măsuri concrete menite să consolideze acordurile internaţionale, cum ar fi Tratatul privind Carta energiei, regimul privind schimbările climatice de după Kyoto şi extinderea programului de comercializare a emisiilor către partenerii mondiali, precum şi extinderea acordurilor bilaterale cu ţări terţe pentru ca energia să devină o parte integrantă a tuturor relaţiilor externe ale UE, îndeosebi a Politicii europene de vecinătate. Ca noi iniţiative majore, Comisia propune dezvoltarea unui parteneriat Africa-Europa şi a unui acord internaţional privind eficienţa energetică.

Sunt necesare de urgenţă acţiuni concrete. Luate împreună, analiza sectorială, analiza strategică şi planul de acţiune reprezintă axa principală a unei noi politici energetice a UE. Acest proces caută să evolueze de la principii către propuneri legislative concrete. Comisia va căuta susţinerea propunerilor sale privind energia şi schimbările climatice cu ocazia Consiliului European de primăvară şi va înainta un set legislativ în lumina acestor dezbateri.

Toate documentele pot fi găsite la următoarele adrese:

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_en.htm

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_de.htm

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_fr.htm


Side Bar