Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/29

V Bruselu dne 10. ledna 2007

Komise navrhuje integrovaný balíček opatření pro energetiku a klimatické změny ke snížení emisí v 21. století

Evropská komise dnes navrhla komplexní balíček opatření k zavedení nové energetické politiky v Evropě pro boj proti klimatickým změnám a posílení bezpečnosti a konkurenceschopnosti EU v oblasti energie. V balíčku návrhů je stanovena řada ambiciózních cílů týkajících se emisí skleníkových plynů a energie z obnovitelných zdrojů. Jeho cílem je vytvořit skutečný vnitřní trh pro energii a posílit účinnou regulaci. Komise je přesvědčena, že po dosažení mezinárodní dohody o rámci na období po roce 2012 povedou opatření v rozvinutých zemích k 30 % snížení emisí do roku 2020. Pro další zdůraznění svého závazku Komise dále navrhuje, aby se Evropská unie zavázala k tomu, že zejména prostřednictvím energetických opatření sníží emise skleníkových plynů minimálně o 20 % do roku 2020.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Dnešek představuje pro Evropskou unii velkou změnu. Energetická politika byla od počátku evropského projektu klíčovou oblasti. Nyní jí musíme opět věnovat zásadní pozornost. Klimatické změny, prohlubování závislosti na dovozu a vyšší ceny za energie se týkají všech členských států EU. K zajištění udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné energie je nezbytné jednat společně. Návrhy, které dnes Komise předložila, dokazují náš závazek stát v čele a vytvořit dlouhodobou vizi v nové energetické politice pro Evropu, která reaguje na klimatické změny. Na vytváření budoucího světa musíme pracovat již nyní".

Komisař pro energetiku, Andris Piebalgs uvedl: „Pokud nyní přijmeme správná rozhodnutí, může Evropa dovést svět k nové průmyslové revoluci, k vytvoření nízkouhlíkového hospodářství. Naše úsilí vytvořit fungující vnitřní trh, podporovat čistou a účinnou skladbu zdrojů energie a učinit správná rozhodnutí ve výzkumu a rozvoji určí, zda uskutečníme tento nový scénář nebo zda zvolíme jiný.“

Stavros Dimas, komisař pro životní prostředí uvedl, že „klimatické změny jsou jednou z nejzávažnějších hrozeb pro naši planetu. Je nezbytné proti klimatickým změnám zasáhnout. Dnes jsme odsouhlasili řadu amiciózních ale realných cílů, které podpoří globální snahu o zastavení klimatických změn a zmírnění jejich hrozných následků. Apeluji na další rozvinuté země světa, aby nás následovaly, dosáhly naší úrovně snižování emisí a urychlily proces vedoucí k mezinárodní dohodě o globálním snížení emisí“.

Evropa stojí před skutečnými výzvami. Existuje více než 50% pravděpodobnost, že globální oteplování povede během tohoto století ke zvýšení teploty o více než 5° C. Podle současných plánů, energetické a dopravní politiky by to znamenalo, že emise EU se do roku 2030 nesníží, ale naopak zvýší asi o 5 %. Při současných trendech a politikách by se závislost EU na dovozu energie zvýšila z dnešních 50 % celkové spotřeby energie EU na 65 % v roce 2030. Vnitřní trh s energií také zůstává nedokončený, což brání občanům EU a ekonomice EU požívat všech výhod plynoucích z liberalizace trhu s energií.

Balíček, který Komise dnes navrhuje, usiluje o řešení těchto úkolů prostřednictvím těchto tří hlavních pilířů:

1. Skutečný vnitřní trh s energií

Cílem je poskytnout odběratelům energie v EU, jak občanům, tak podnikům, skutečnou možnost volby a přinést investice potřebné v odvětví energetiky. Jednotný trh je dobrý nejen pro dosažení konkurenceschopnosti, ale rovněž pro dosažení trvale udržitelného rozvoje a bezpečnosti.

Z šetření v oblasti hospodářské soutěže a ze sdělení o vnitřním trhu vyplynulo, že je třeba přijmout další opatření pro splnění těchto cílů prostřednictvím jasnějšího oddělení výroby energie a jejího uvádění na trh (see IP/07/26). Je třeba rovněž zavést silnější nezávislou regulační kontrolu při zohlednění evropského trhu i vnitrostátních opatření k dosažení cíle Evropské unie zvýšit minimální úrovně propojení členských států na 10 % určením klíčových problematických oblastí a jmenováním koordinátorů.

2. Urychlení přechodu k nízkouhlíkové energii

Komise navrhuje udržet postavení EU jako světové špičky v oblasti obnovitelné energie navržením závazného cíle, že 20 % celkové skladby zdrojů energie bude do roku 2020 pocházet z obnovitelných zdrojů. To si vyžádá obrovský růst ve všech třech oblastech obnovitelných zdrojů energie: v oblasti elektřiny, biopaliv a ohřevu a chlazení. Tento cíl bude doplněn minimálním cílem 10 % využití biopaliv. Legislativní balíček o obnovitelných zdrojích energie na rok 2007 bude dále obsahovat zvláštní opatření pro usnadnění vstupu na trh pro biopaliva a ohřev a chlazení.

Pro snížení nákladů na čistou energii a pro posun průmyslu EU do čela rychle se rozvíjejícího odvětví nízkouhlíkových technologií je rovněž důležitý výzkum. Komise pro splnění těchto cílů navrhne strategický plán pro evropské energetické technologie. Evropská unie rovněž zvýší své roční výdaje na energetický výzkum na dalších sedm let nejméně o 50 %.

Jaderná energie v současnosti představuje 14 % spotřeby energie EU a 30 % elektřiny vyrobené v EU. Návrhy Komise zdůrazňují, že každý členský stát sám rozhodne, zda bude či nebude spoléhat na jadernou energii. Komise doporučuje, že snížení jaderné energie v EU musí být kompenzované využitím jiných nízkouhlíkových zdrojů energie, jinak se dosažení cíle snížit emise skleníkových plynů stane ještě problematičtějším.

3. Energetická účinnost

Komise opět zdůrazňuje cíl ušetřit 20 % celkové spotřeby primární energie do roku 2020. V případě úspěchu by to znamenalo, že by EU spotřebovala přibližně o 13 % méně energie než dnes, čímž by se každoročně ušetřilo 100 miliard eur a přibližně 780 tun CO2.

Komise navrhuje urychlit zavádění dopravních prostředků s nižší spotřebou pohonných látek, přísnější normy a lepší označování spotřebičů, zlepšit energetickou náročnost stávajících budov EU a zlepšit účinnost výroby, přenosu a distribuce tepla a elektřiny. Komise rovněž navrhuje novou mezinárodní dohodu o energetické účinnosti.

Návrhy zaměřené na tyto tři pilíře bude třeba podpořit soudržnou a důvěryhodnou zahraniční politikou.

Mezinárodní energetická politika, ve které EU vystupuje jako jeden celek

Evropská unie nemůže dosáhnout cílů spojených s energií a klimatickými změnami sama. Musí spolupracovat jak s rozvinutými a rozvojovými zeměmi, tak se spotřebiteli a výrobci energie. Evropská unie vytvoří účinný mechanismus solidarity, který by řešil problémy s dodávkami energie, a vytvoří společnou vnější energetickou politiku, aby větší měrou „vystupovala jako celek” vůči třetím zemím. Bude usilovat o vytvoření skutečného energetického partnerství s dodavateli, které bude založené na průhlednosti, předvídatelnosti a vzájemnosti.

Komise vydáním zelené knihy v roce 2006 podnítila konzultační proces, čímž již dosáhla pokroku na cestě k soudržnější vnější energetické politice, jak názorně ukazuje vytvoření sítě zpravodajů v oblasti energetické bezpečnosti. Komise navrhuje celou řadu konkrétních opatření pro posílení mezinárodních dohod, včetně smlouvy o Energetické chartě, klimatického režimu následujícím po Kjótském protokolu a rozšíření obchodování s emisemi na světové partnery a dalšího rozšíření dvoustranných dohod se třetími zeměmi, aby se energie stala nedílnou součástí všech vnějších vztahů EU, zejména pokud jde o evropskou politiku sousedství. V rámci nových hlavních iniciativ navrhuje Evropská komise vytvořit silné africko-evropské partnerství a schválit mezinárodní dohodu o energetické účinnosti.

Je nutné podniknout konkrétní kroky. Průzkum v daném odvětví, strategický přehled a akční plán tak tvoří základ navrhované nové evropské energetické politiky. Tento proces usiluje o přechod od zásad ke konkrétním legislativním návrhům. Komise bude během jarního zasedání Evropské rady usilovat o schválení návrhů týkajících se energie a klimatických změn a na základě těchto diskuzí připraví právní předpisy.

Všechny dokumenty jsou k dispozici na těchto adresách:

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_en.htm

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_de.htm

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_fr.htm


Side Bar