Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/29

Brussels, 10 January 2007

Комисията предлага интегриран пакет от мерки, свързан с енергетиката и промяната на климата, с цел намаляване на вредните емисии през 21 век .

Европейската комисия предложи днес обширен пакет от мерки за създаване на нова енергийна политика за Европа, с цел борба с промените в климата и увеличаване на енергийната сигурност и конкурентоспособността на ЕС. Пакетът от предложения установява набор от амбициозни цели относно емисиите на парникови газове и възобновяемата енергия и има за цел създаването на истински вътрешен енергиен пазар и засилването на ефективното регулиране. Комисията смята, че когато се постигне международно споразумение за рамката след 2012 г., това би трябвало да доведе до 30% намаление на вредните емисии в развитите държави до 2020 г. За да подчертае още повече своята отговорност, Европейската комисия предлага Европейския съюз сега да поеме ангажимента да намали емисиите на парникови газове с поне 20 % до 2020 г., по-специално чрез мерки в областта на енергийната политика.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Днес отбелязваме нов етап в развитието на Европейския съюз. Енергийната политика беше сърцевината на европейския проект при започването му. Сега тя отново трябва да заеме централно място. Промяната на климата, увеличаващата се зависимост от вноса и по-високите цени на енергията са предизвикателства, които са налице във всички държави-членки. Необходима е една обща европейска ответна реакция, за да се осигури устойчиво, сигурно и конкурентноспособно енергоснабдяване. Предложенията, представени от Комисията днес, показват нашия ангажимент за лидерство и дългосрочна визия за нова енергийна политика за Европа, която да отговаря на промяната в климата. Трябва да действаме днес, за да оформим утрешния свят.“

Комисарят, отговарящ за енергийната политика, Андрис Пиебалгс заяви: „Ако днес вземем правилното решение, Европа може да поведе света към нова индустриална революция: развитието на нисковъглеродна икономика. Нашата амбиция да създадем работещ вътрешен пазар, да насърчим създаването на екологично чист и ефективен „енергиен микс и да направим правилния избор в научноизследователската и развойна дейност ще определи дали ще бъдем лидерите в този нов сценарий или ще следваме останалите.“

Ставрос Димас, комисарят, отговарящ за околната среда, заяви: „Промяната в климата е една от най-сериозните заплахи за нашия сегашен начин на живот. Предприемането на действия относно промяната на климата е наложително. Днес ние се споразумяхме относно серия от амбициозни, но реалистични мерки, които ще подкрепят нашите глобални усилия за ограничаване на промяната на климата и нейните най-вредни последствия.

Приканвам настойчиво останалата част от развитите страни да последват нашия пример, да намалят своите вредни емисии в същата степен като нас и да съдействат за постигането на едно международно споразумение за намаление на вредните емисии в глобален мащаб.“

Европа е изправена пред сериозни предизвикателства. Шансът температурите в глобален мащаб да нараснат с повече от 5°C през този век е повече от 50%. Прогнозите към момента сочат, че вместо до намаление, енергийната и транспортна политика ще доведат до увеличение на емисиите в ЕС с около 5% до 2030 г. Ако се запазят сегашните тенденции и политики, зависимостта на ЕС от вноса на енергия ще скочи от 50% от общото енергопотребление на ЕС днес до 65 % от него през 2030 г. В допълнение към това, вътрешният енергиен пазар остава незавършен, което осуетява получаването от европейските граждани и икономика на всички предимства от енергийната либерализация.

Пакетът, предложен от Комисията днес, търси осигуряването на решения за тези предизвикателства на базата на три основни концепции:

1. Истински вътрешен енергиен пазар

Целта е да се даде истинска свобода на избора на потребителите на енергия от ЕС, независимо дали те са граждани или предприятия, и да се насърчат масираните инвестиции, които са необходими в енергетиката. Единният пазар е полезен не само за конкурентоспособността, но също така за устойчивостта и сигурността.

Проучването на конкуренцията в сектора (виж IP/07/26) и съобщението относно вътрешния пазар показват, че е необходимо по-нататъшно действие, за да се постигнат тези цели чрез едно по-ясно разграничение на енергийното производство от енергийното разпределение. Изисква се също по-строг независим регулаторен контрол, който да взема предвид европейския пазар като цяло, както и мерките на национално ниво, за да се постигне европейската цел от минимум 10% ниво на взаимосвързване, като се идентифицират ключовите затруднения и се назначат координатори.

2. Ускоряване на прехода към нисковъглеродна енергия

Комисията предлага да се запази позицията на ЕС като световен лидер по отношение на възобновяемата енергия, като предлага една задължителна цел от 20%, която да представлява частта от нейния „енергиен микс“, получавана от възобновяеми енергийни източници до 2020 г. Това ще изисква масивен ръст на всичките три сектора на възобновяема енергия: електричество, биогорива и климатизация, вентилация и отопление. Целта за енергията, която трябва да бъде получена от възобновяеми източници, ще бъде допълнена от минимална цел за биогоривата в размер на 10%. В допълнение към това, законодателен пакет от 2007 г. относно източниците за възобновяема енергия ще включва специфични мерки за улесняване навлизането на пазара едновременно на биогоривата и климатизацията, охлаждането и отоплението.

Изследователската дейност е също от ключово значение за снижаване на стойността на екологичната енергия и за да се изведе индустрията на ЕС на челно място в бързо развиващия се сектор на нисковъглеродните технологии. За да постигне тези цели, Комисията ще предложи стратегически Европейски план за енергийната технология. Европейският съюз ще увеличи поне с 50% своите годишни разходи за енергийни изследвания през следващите седем години.

Понастоящем ядрената електроенергия съставлява 14% от енергопотреблението в ЕС и 30% от електроенергията в него. В предложенията на Комисията се подчертава, че всяка отделна държава-членка сама ще реши, в каква степен да разчита на ядрена електроенергия. Комисията препоръчва в случаите, когато нивото на произвежданата ядрена енергия в ЕС спадне, това да бъде компенсирано от въвеждането на други нисковъглеродни енергийни източници, в противен случай целта да бъдат снижени емисиите от парникови газове ще стане още по-трудна за осъществяване.

3. Енергийна ефективност

Комисията подчертава отново целта да бъдат спестени 20% от общото първично енергопотребление до 2020 г. Ако този стремеж се увенчае с успех, това ще означава, че до 2020 г. ЕС ще използва приблизително 13 % по-малко енергия, отколкото днес, като по този начин спестява 100 милиарда евро и изхвърлянето в атмосферата на около 780 тона въглероден двуокис всяка година.

Комисията предлага да се ускори използването на транспортни средства с икономично потребление на гориво; въвеждането на стандарти с по-строг задължителен характер и по-добро етикетиране на уредите; подобряване на енергийните показатели на наличния сграден фонд на ЕС и подобрена ефективност на производството, преносът и разпределението на електричество и отопление Комисията също предлага ново международно споразумение за енергийната ефективност.

Предложенията, базирани на тези три концепции, ще трябва да бъдат подкрепени от съгласувана и заслужаваща доверие външна политика.

На сцената на международната енергийна политика, ЕС трябва да отстоява своите позиции единодушно.

Европейският съюз не може да постигне целите на своята енергийна политика и политиката си по отношение на промяната на климата самостоятелно. Той трябва да работи едновременно с развитите и развиващите се страни, както и с потребителите и производителите на енергия. Европейският съюз ще разработи ефективни солидарни механизми за справяне с кризи на доставката на енергия и активно ще развие обща външна енергийна политика, за да може в нарастваща степен да „говори в един глас“ с трети страни. Той ще положи усилия да развие истински енергийни партньорства с доставчиците, базирани на прозрачност, предсказуемост и реципрочност.

На базата на процеса на консултации, породен от нейната Зелена книга, издадена през 2006 г., Комисията вече постигна напредък към една по-съгласувана външна енергийна политика, както е показано от създаването на една мрежа от кореспонденти за енергийна сигурност. Комисията предлага цяла серия от конкретни мерки, за да засили международните споразумения, включително Договора за енергийната харта, режима за климата след протокола от Киото, разширяването на търговията с емисии към глобални партньори и по-нататъшно разширяване на двустранните споразумения с трети страни, с цел енергията да стане интегрална част от всички външни отношения на ЕС и особено от Европейската политика за съседство. Като основни нови инициативи, Комисията предлага да се развие широко партньорство между Африка и Европа и да се постигне международно споразумение относно енергийната ефективност.

Спешно са необходими конкретни действия. Секторното проучване, стратегическият преглед и планът за действие, взети заедно, представляват сърцевината на предложената нова европейска енергийна политика. Този процес търси начини за преминаване от принципите към конкретни законодателни предложения. Комисията ще търси одобрение на своите предложения относно енергетиката и промяната на климата по време на Европейския съвет през пролетта и ще предложи законодателни мерки, отчитайки тези дискусии.

Всички документи могат да бъдат намерени на следните интернет адреси:

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_en.htm

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_de.htm

http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_fr.htm


Side Bar