Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Bryssel den 10 januari 2007

Konkurrens: Kommissionens utredning av energisektorn bekräftar allvarliga konkurrensproblem

Europeiska kommissionen har offentliggjort sin slutrapport om utredningen av konkurrenssituationen inom energisektorn och konstaterar att konsumenter och företag förlorar på att gas- och elmarknaderna är dyra och ineffektiva. Särskilda problem är den höga marknadskoncentrationen, den vertikala integrationen av leveranser, energiproduktion och infrastruktur som leder till en brist på lika tillgång till och otillräckliga investeringar i infrastruktur, samt den eventuella samverkan mellan etablerade aktörer om en uppdelning av marknader. För att avhjälpa dessa problem kommer kommissionen att vidta uppföljande åtgärder i enskilda fall enligt konkurrensreglerna (konkurrensbegränsande samverkan, kontroll av företagskoncentrationer och statligt stöd) och vidta åtgärder för att förbättra den rättsliga ramen för en liberalisering av energisektorn (se också IP/07/29). Kommissionen har redan gjort några inspektioner hos företag där just de här frågorna motiverar en undersökning.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gav följande kommentar: ”Den här rapporten blir otrevlig läsning för många energiföretag. Underinvesteringar är regeln, särskilt inom nätverk, och det är kunderna som blir lidande. Utifrån de solida fakta som rapporten innehåller kommer kommissionen att vidta ytterligare åtgärder enligt konkurrensreglerna och vidta åtgärder för att förbättra den rättsliga ramen för att garantera att konsumenterna drar full nytta av liberaliseringen i form av säker och hållbar energi till ett konkurrenskraftigt pris.”

Genomdrivande av konkurrensreglerna

Kommissionen kommer till fullo att använda sina befogenheter enligt antitrustreglerna (artiklarna 81, 82 och 86 i EG-fördraget), reglerna om koncentrationskontroll (förordning nr 139/2004) och kontroll av statligt stöd (artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget).

Marknadskoncentration är ett stort problem och det är mycket viktigt att framtida företagskoncentrationer undersöks noggrant för att garantera att situationen inte förvärras. Som i tidigare ärenden (t.ex. GdF/Suez - se IP/06/1558, E.ON/MOL - se IP/05/1658) kommer kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt

  • avyttringar samt avtalsprogram och/eller program för gasöverlåtelse
  • effekten av långfristiga avtal i tidigare led på koncentrationen i senare led.

Artiklarna 81 och 82 möjliggör också att långtgående strukturella åtgärder vidtas som korrigerande åtgärder vid överträdelser.

Särskilt när statligt stöd bidrar till att upprätthålla koncentrerade marknader och hindrar en liberalisering av marknaden från att slå rot krävs det att kontrollen av statligt stöd tillämpas rigoröst.

Kommissionen kommer att vara vaksam när det gäller samverkan mellan dominerande aktörer om uppdelning av marknader, som är ett av de allvarligaste hoten mot konkurrensen och därför fortfarande prioriteras som föremål för åtgärder när konkurrensreglerna genomdrivs. Det återspeglar kommissionens övergripande prioritering, som är att bekämpa företagens försök att samordna sitt agerande på marknaden i stället för att konkurrera med varandra.

Vertikal integration mellan leveransföretag och energiproducerande företag och infrastrukturföretag förefaller förvärra konkurrensproblemen genom att skapa ojämlik tillgång till marknadsinformation och göra det möjligt för etablerade aktörer att handla strategiskt.

Bristande tillgång till infrastruktur (t.ex. överförings- och distributionsnät och/eller lagringsmöjligheter) kan orsaka konkurrensproblem, särskilt när det gäller gränsöverskridande tillgång. Åtgärder på det här området omfattar en analys av långfristiga kapacitetsreservationer och deras effekt på konkurrensen i senare marknadsled.

Att överföringsföretag inte investerar eller dröjer med att investera i vertikalt integrerade leveransföretag är ett annat allvarligt problem, eftersom det hindrar marknadsintegration. Som exempel kan nämnas att den italienska konkurrensmyndigheten har fastställt att en vertikalt integrerad nätoperatör med avsikt avbröt ett investeringsprojekt för att gynna sin distributionsavdelning genom att beröva konkurrenterna tillgång till mer kapacitet.

Rättslig ram

Viktiga frågor som avser marknadsstruktur och rättslig ram måste också beaktas samtidigt som konkurrensreglerna genomdrivs. I samband med branschutredningen har man konstaterat flera generella brister i den rättsliga ramen för el- och gasmarknaderna som beaktats i kommissionens översyn av regleringsåtgärder för den inre marknaden för gas och el (se MEMO/07/9).

Bakgrund

Branschutredningen inleddes i juni 2005 (se IP/05/716 och MEMO/05/203). De preliminära resultaten presenterades i november 2005 i form av ett diskussionsunderlag (se IP/05/1421 och MEMO/05/425). Det följdes av en preliminär rapport i februari 2006 som inledde ett offentligt samråd (se IP/06/174 och MEMO/06/78).

I sina inlagor prisade de berörda parterna rapportens objektivitet och detaljnivå. Bidrag kom från energiföretag, både etablerade och nya, från nationella regleringsmyndigheter, konkurrensmyndigheter, konsultföretag, advokatbyråer, energihandelsföretag, nätoperatörer, kunder, branschorganisationer och myndigheter. Många efterlyste kraftigare regleringsåtgärder. Bara (vertikalt integrerade) etablerade operatörer motsatte sig vidare åtgärder, t. ex. att ägandet skulle separeras. Mer information om branschutredningen finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Se också MEMO/07/15.


Side Bar