Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Bruselj, 10. januarja 2007

Konkurenca: preiskava Komisije v energetskem sektorju potrjuje resne težave v zvezi s konkurenco

Evropska komisija je objavila svoje končno poročilo o preiskavi konkurence v energetskem sektorju, v katerem sklepa, da neučinkoviti ter dragi trgi za plin in električno energijo pomenijo izgubo za uporabnike in podjetja. Posebne težave predstavljajo visoke ravni koncentracije na trgu; vertikalna integracija oskrbe, proizvodnje in infrastrukture, ki vodi do pomanjkanja enakega dostopa do infrastrukture in nezadostnega vlaganja vanjo; ter morebitno dogovarjanje med prvotnimi operaterji glede delitve trgov. Za reševanje teh težav bo Komisija v posameznih primerih izvedla nadaljnje ukrepe v skladu s pravili konkurence (protimonopol, nadzor združevanja in državne pomoči) in si prizadevala za izboljšanje ureditvenega okvira za liberalizacijo energetskih trgov (glej tudi IP/07/29). Komisija je že opravila številne inšpekcijske preglede podjetij, v katerih je bila zaradi teh težav preiskava utemeljena.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je izjavila: „To poročilo bo neprijetno branje za mnoge energetske družbe. Premajhna vlaganja so zelo razširjena, zlasti v omrežja, prizadeti pa so kupci. Na podlagi trdnih dejstev v tem poročilu bo Komisija nadalje ukrepala v skladu s pravili konkurence in si prizadevala za izboljšanje ureditvenega okvira tako, da bodo imeli uporabniki glede varne, trajnostne energije po konkurenčnih cenah popolne koristi od liberalizacije.“

Uveljavljanje konkurence

Komisija bo v celoti uporabila svoja pooblastila v okviru protimonopolnih pravil (členi 81, 82 in 86 Pogodbe ES), pravil nadzora združevanja (Uredba 139/2004) in nadzora državnih pomoči (člena 87 in 88 Pogodbe ES).

Koncentracija na trgu je zaskrbljujoča, natančen nadzor nad prihodnjim združevanjem pa je bistvenega pomena za zagotovitev, da razmere ne bodo še hujše. Kakor v prejšnjih primerih (npr. GdF/Suez - glej IP/06/1558, E.ON/MOL - glej IP/05/1658) bo Komisija posebno pozornost namenila:

  • odprodaji, programom za sklepanje pogodb in/ali programom sprostitve plina;
  • vplivu dolgoročnih pogodb na ravni prvotnih operaterjev na koncentracijo na ravni ostalih operaterjev.

Člena 81 in 82 dopuščata tudi uporabo dolgoročnih strukturnih ukrepov kot korektivnih ukrepov za kršitve.

Zahteva se stroga uporaba nadzora državnih pomoči, zlasti kadar državne subvencije prispevajo k ohranjanju koncentriranih trgov in preprečijo začetek liberalizacije trga.

Komisija bo pozorna na dogovarjanja med prvotnimi operaterji glede delitve trgov, kar je ena najresnejših nevarnosti za konkurenco in zato ostaja prednostna naloga za protimonopolno ukrepanje. To odraža splošno prednostno nalogo Komisije, da bi preprečila poskuse podjetij, da bi na trgu delovala usklajeno, ne pa tekmovala.

Za vertikalno integracijo med podjetji za oskrbo in proizvodnjo ter infrastrukturo se zdi, da je težave v zvezi s konkurenco poslabšala, ker nimajo vsi enakega dostopa do bistvenih tržnih informacij, prvotni operaterji pa zato lahko ravnajo preračunljivo.

Pomanjkanje dostopa do infrastrukture, kot so omrežja za prenos in distribucijo in/ali skladišča, lahko vodi do težav v zvezi s konkurenco, zlasti kadar je v vprašanju čezmejni dostop, in tako preprečuje povezovanje trgov. Ukrepanje na tem področju mora vključevati analizo dolgoročnih rezervacij zmogljivosti in njihov vpliv na konkurenco na ravni ostalih operaterjev.

Drug resen razlog za zaskrbljenost je pomanjkanje vlaganja ali prepozno vlaganje s strani podjetij za prenos energije z vertikalno integriranimi podjetji za dobavo, kar preprečuje povezovanje trgov. Italijanski nacionalni organ, pristojen za konkurenco, na primer meni, da je vertikalno integrirani operater omrežja v korist svoje veje oskrbe namerno ustavil naložbeni projekt, da bi konkurentom onemogočil dostop do večje zmogljivosti.

Zakonodajno okolje

Ključna vprašanja v zvezi s strukturo trga in zakonodajno okolje bo treba tudi obravnavati hkrati z uporabo v posameznih primerih. V preiskavi sektorja so bile ugotovljene številne splošne pomanjkljivosti ureditvenega okvira za trge za plin in električno energijo, ki jih je Komisija upoštevala pri pregledu ureditvenih ukrepov za notranji trg za plin in električno energijo (glej MEMO/07/9).

Ozadje

Preiskava sektorja se je začela junija 2005 (glej IP/05/716 in MEMO/05/203). Začetni rezultati so bili predloženi v obliki dokumenta odprtih vprašanj novembra 2005 (glej IP/05/1421 in MEMO/05/425). Temu je februarja 2006 sledilo predhodno poročilo, ki je sprožilo javno posvetovanje (glej IP/06/174 in MEMO/06/78).

Zainteresirane strani so v svojih pripombah pozdravile objektivnost in raven podrobnosti poročila. Prispevke so oddali energetske družbe, tako prvotne kot nove na trgu, nacionalni regulativni organi, organi, pristojni za konkurenco, svetovalne službe, odvetniške pisarne, trgovci z energijo, operaterji omrežij, kupci, industrijska združenja in vladne agencije. Mnogi so zahtevali okrepljene ureditvene ukrepe. Samo prvotni – vertikalno integrirani – operaterji so nasprotovali nadaljnjim ukrepom, zlasti ločevanju lastništva. Nadaljnje informacije o preiskavi sektorja so na voljo na:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Glej tudi MEMO/07/15.


Side Bar