Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Brusel 10. januára 2007

Hospodárska súťaž: Prieskum Komisie v sektore energetiky potvrdil vážne problémy v oblasti hospodárskej súťaže

Európska komisia uverejnila záverečnú správu týkajúcu sa prieskumu hospodárskej súťaže v sektore energetiky. Z uvedenej správy vyplýva, že spotrebitelia a podniky doplácajú na neúčinný a drahý trh s elektrickou energiou a zemným plynom. K osobitným problémom patrí vysoká úroveň koncentrácie trhu, vertikálna integrácia dodávok, výroby a infraštruktúry, ktorá vedie k diskriminácii pri prístupe k infraštruktúre a nedostatočným investíciám do infraštruktúry, ako aj možnosť uzatvárania tajných dohôd zo strany usadených prevádzkovateľov o rozdelení trhu. V reakcii na tieto problémy bude Komisia v jednotlivých prípadoch pokračovať v presadzovaní následných opatrení na základe pravidiel hospodárskej súťaže (antitrustové opatrenia, kontrola koncentrácií a štátna pomoc) a pracovať na zdokonalení regulačného rámca v oblasti liberalizácie energetických trhov (pozri tiež IP/07/29). Komisia už vykonala kontroly vo viacerých spoločnostiach, v ktorých bolo prešetrovanie opodstatnené na základe uvedených problémov.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Táto správa nebude pre mnoho energetických spoločností príjemným čítaním. Nedostatočné investície sú veľmi rozšíreným problémom, a to najmä v sietiach, na čo doplácajú spotrebitelia. V dôsledku vážnych skutočností vyplývajúcich zo správy príjme Komisia ďalšie kroky v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a bude pracovať na zdokonalení regulačného rámca, aby mohli spotrebitelia plne ťažiť z liberalizácie a získali bezpečnú a udržateľnú energiu za konkurencieschopné ceny.“

Presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže

Komisia plne využije svoje právomoci v súlade s antitrustovými pravidlami (článok 81, 82 a 86 Zmluvy o ES), pravidlami kontroly koncentrácií (nariadenie 139/2004) a pravidlami štátnej pomoci (článok 87 a 88 Zmluvy o ES).

Koncentrácia trhu vyvoláva najväčšie obavy. Dôkladná kontrola budúcich koncentrácii je nevyhnutná na zabránenie ďalšieho zhoršovania situácie. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch (napr. GdF/Suez - pozri IP/06/1558, E.ON/MOL - pozri IP/05/1658) bude Komisia venovať osobitnú pozornosť:

  • odpredaju, zmluvným programom a/alebo programom uvoľňovania zemného plynu a
  • vplyvu dlhodobých dodávateľských zmlúv na koncentráciu na následných trhoch.

Články 81 a 82 umožňujú i uplatňovanie ďalekosiahlych štrukturálnych opatrení ako prostriedku proti porušovaniu pravidiel hospodárskej súťaže.

Prísnejšia kontrola štátnej pomoci sa vyžaduje najmä v prípadoch, ak štátne dotácie prispievajú k pretrvávaniu koncentrácie trhu a zabraňujú jeho liberalizácii.

Komisia bude ostražitá, pokiaľ ide o tajné dohody medzi usadenými prevádzkovateľmi o rozdelení trhu, ktoré predstavujú jednu z najväčších hrozieb hospodárskej súťaže, a preto zostávajú prioritou pri uplatňovaní antitrustových opatrení. Zodpovedá to celkovému cieľu Komisie, ktorým je zabrániť podnikom v ich snahe koordinovať svoje správanie na trhu namiesto súťaženia.

Zdá sa, že vertikálna integrácia dodávok, výroby a infraštruktúry zhoršuje problémy v oblasti hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom diskriminácie pri prístupe k základným trhovým informáciám a možnosti strategických prevádzkovateľov konať strategicky.

Nedostatočný prístup k infraštruktúre, akou sú rozvodné a distribučné siete a/alebo skladovacie zariadenia, môže spôsobiť problémy v oblasti hospodárskej súťaže, najmä v prípade cezhraničného prístupu, a zabrániť tak integrácii trhu. V tejto súvislosti sa musí pristúpiť k analýze dlhodobej rezervácie kapacity a jej vplyvu na hospodársku súťaž na následných trhoch.

Vážne obavy spôsobujú i nedostatočné alebo oneskorené investície rozvodných spoločností s vertikálne integrovanými dodávateľskými spoločnosťami, ktoré zabraňujú integrácii trhu. Taliansky národný úrad pre hospodársku súťaž napríklad zistil, že vertikálne integrovaný sieťový operátor zámerne pozastavil investičný projekt, aby zvýhodnil svoju dodávateľskú pobočku tým, že zabráni prístupu konkurentov k ďalším kapacitám.

Regulačné prostredie

Súčasne s presadzovaním pravidiel hospodárskej súťaže v jednotlivých prípadoch bude potrebné reagovať i na kľúčové aspekty štruktúry trhu a regulačného prostredia. Sektorový prieskum poukázal na viacero všeobecných nedostatkov regulačného rámca pre trh s elektrickou energiou a zemným plynom. Tieto nedostatky zohľadnila Komisia vo svojej revízii regulačných opatrení pre vnútorný trh so zemným plynom a elektrickou energiou (pozri MEMO/07/9).

Súvislosti

Sektorový prieskum sa začal v júni 2005 (pozri IP/05/716 a MEMO/05/203). Počiatočné výsledky boli prezentované formou dokumentu o danej problematike v novembri 2005 (pozri IP/05/1421 a MEMO/05/425). Vo februári 2006 bola predložená predbežná správa, ktorá otvorila verejnú konzultáciu (pozri IP/06/174 a MEMO/06/78).

Zainteresované strany vo svojich pripomienkach uvítali vypracovanie uvedenej správy, pričom pozitívne hodnotili najmä jej objektívnosť a vysokú informačnú hodnotu. Príspevky predložili energetické spoločnosti, a to usadení ako aj noví prevádzkovatelia, národné regulačné úrady, úrady pre hospodársku súťaž, poradenské spoločnosti, právnické kancelárie, obchodníci s energiou, sieťoví prevádzkovatelia, spotrebitelia, priemyselné združenia a vládne orgány. Mnohí z nich požadovali sprísnenie regulačných opatrení. Iba usadení, vertikálne integrovaní prevádzkovatelia, sa vyslovili proti ďalším opatreniam, predovšetkým proti oddeleniu vlastníctva. Ďalšie informácie o sektorovom prieskume možno nájsť na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Pozri tiež MEMO/07/15.


Side Bar