Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Bruksela, dnia 10 stycznia 2007 r.

Konkurencja – przeprowadzone przez Komisję badanie sektora energetycznego potwierdza poważne problemy w zakresie konkurencji

Komisja Europejska opublikowała ostateczną wersję sprawozdania z badania sektora energetycznego, które wykazało, że konsumenci i przedsiębiorstwa tracą z powodu niskiej wydajności i wysokich cen na rynkach gazu i energii elektrycznej. Do problemów tych zalicza się: wysoki poziom koncentracji rynku; pionową integrację dostaw, wytwarzania i infrastruktury, która nie gwarantuje równego dostępu i sprawia, że infrastruktura jest niedoinwestowania; jak również ryzyko zmowy podmiotów posiadających ugruntowaną pozycję na rynku w celu jego podziału. Aby rozwiązać te problemy Komisja będzie w poszczególnych przypadkach prowadzić działania następcze w oparciu o zasady konkurencji (w zakresie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kontroli połączeń przedsiębiorstw oraz pomocy państwa) i dążyć do ulepszenia ram prawnych liberalizacji rynku energii (patrz również IP/07/29). Komisja skontrolowała już szereg przedsiębiorstw, w których te właśnie kwestie uzasadniały konieczność kontroli.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, oświadczyła: „To sprawozdanie będzie nieprzyjemną lekturą dla wielu spółek energetycznych. Bolączką rynku jest niedoinwestowanie, zwłaszcza w sieci przesyłowe, które negatywnie odbija się na klientach. Na podstawie konkretnych ustaleń zawartych w sprawozdaniu Komisja, w oparciu o przepisy prawa konkurencji, podejmie dalsze działania i będzie dążyć do ulepszenia ram prawnych, aby umożliwić konsumentom skorzystanie w pełni z liberalizacji rynku, dzięki bezpiecznej i dostępnej po konkurencyjnych cenach energii pochodzącej ze zrównoważonych źródeł.”

Egzekwowanie zasad konkurencji

Komisja w pełni wykorzysta nadane jej uprawnienia w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praktykom monopolistycznym (art. 81, 82 i 86 Traktatu WE), kontroli połączeń przedsiębiorstw (rozporządzenie 139/2004) oraz kontroli pomocy państwa (art. 87 i 88 Traktatu WE).

Koncentracja rynku jest głównym źródłem obaw – aby zapobiec pogorszeniu sytuacji należy prowadzić szczegółowe analizy przyszłych połączeń przedsiębiorstw. Podobnie jak w dotychczasowych sprawach (np. GdF/Suez - patrz IP/06/1558, E.ON/MOL - patrz IP/05/1658) Komisja będzie przykładać szczególną wagę do:

  • przypadków zbycia oraz umów lub programów w zakresie uwalniania gazu
  • wpływu długoterminowych umów w górnej części łańcucha dostaw na koncentrację w dolnej części łańcucha dostaw.

Artykuły 81 i 82 umożliwiają również stosowanie szeroko zakrojonych środków strukturalnych w celu zaradzenia przypadkom naruszenia zasad konkurencji.

Pomoc państwa trzeba kontrolować szczególnie dokładnie, gdy dotacje państwowe przyczyniają się do utrzymania koncentracji rynkowej i hamują liberalizację rynku.

Komisja będzie zwracać szczególną uwagę na przypadki zmowy podmiotów posiadających ugruntowaną pozycję na rynku w celu podziału rynków, która stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla konkurencji i dlatego traktowana jest priorytetowo przy egzekwowaniu zasad konkurencji. Odzwierciedla to zasadniczy priorytet, którym dla Komisji jest zwalczanie prób koordynacji działań rynkowych, które przedsiębiorstwa podejmują zamiast ze sobą konkurować.

Integracja pionowa przedsiębiorstw dostarczających energię, wytwarzających ją i zarządzających infrastrukturą pogłębia problemy w zakresie konkurencji, ponieważ umożliwia nierówny dostęp do podstawowych informacji rynkowych i daje podmiotom posiadającym ugruntowaną pozycję na rynku możliwość podejmowania działań strategicznych.

Brak dostępu do infrastruktury – np. do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych i/lub obiektów magazynowych – może spowodować problemy w zakresie konkurencji, zwłaszcza dotyczące dostępu transgranicznego i tym samym uniemożliwić integrację rynku. Działania w tym obszarze powinny obejmować analizę długoterminowych rezerwacji pojemności i ich wpływu na konkurencję w dolnej części łańcucha dostaw.

Poważne obawy budzi również brak lub opóźnianie inwestycji przedsiębiorstw przesyłowych w zintegrowane pionowo spółki dystrybucyjne, co hamuje integrację rynku. Dla przykładu włoski urząd ochrony konkurencji ustalił, że objęty integracją pionową operator sieci celowo przerwał projekt inwestycyjny, aby umożliwić swojemu oddziałowi dystrybucyjnemu odniesienie korzyści poprzez pozbawienie konkurentów możliwości dostępu do zwiększonej pojemności.

Otoczenie regulacyjne:

Konieczne będzie nie tylko egzekwowanie przepisów prawa konkurencji w poszczególnych przypadkach, ale również prace w celu rozstrzygnięcia zasadniczych kwestii dotyczących struktury rynku i otoczenia regulacyjnego. W toku badania sektorowego określono szereg ogólnych niedociągnięć w ramach prawnych dotyczących rynków energii elektrycznej i gazu. Komisja ujęła te zagadnienia w przeglądzie środków regulacyjnych dotyczących wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej (patrz MEMO/07/9).

Informacje dodatkowe

Badanie sektorowe rozpoczęto w czerwcu 2005 r. (patrz IP/05/716 i MEMO/05/203). Wstępne wyniki przedstawiono w analizie głównych zagadnień w listopadzie 2005 r. (patrz IP/05/1421 i MEMO/05/425). Następnie w lutym 2006 r. opublikowano wstępne sprawozdanie, które zainicjowało proces konsultacji społecznych (patrz IP/06/174 i MEMO/06/78).

Zainteresowane strony w przedstawionych przez siebie uwagach z zadowoleniem odniosły się do obiektywności i szczegółowości sprawozdania. W konsultacjach udział wzięły: przedsiębiorstwa energetyczne, zarówno posiadające ugruntowaną pozycję na rynku jak i działające na nim od niedawna, krajowe organy regulacyjne, urzędy ochrony konkurencji, firmy konsultingowe, kancelarie prawne, podmioty handlujące energią, operatorzy sieci przesyłowych, klienci, stowarzyszenia branżowe i agendy rządowe. Wiele z nich opowiedziało się za zaostrzeniem środków regulacyjnych. Tylko zintegrowane pionowo podmioty posiadające ugruntowaną pozycję na rynku sprzeciwiły się wprowadzeniu dodatkowych środków, a zwłaszcza rozdziałowi w zakresie stosunków własnościowych. Dodatkowe informacje na temat badania sektorowego można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Patrz również MEMO/07/15.


Side Bar