Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Briselē, 2007. gada 10. janvārī

Konkurence – Komisijas aptauja enerģētikas nozarē liecina par nopietnām problēmām konkurences jomā

Eiropas Komisija ir publicējusi gala ziņojumu par aptauju, kuras tēma bija konkurence enerģētikas nozarē, un secinājusi, ka gāzes un elektroenerģijas neefektīvais un dārgais tirgus rada zaudējumus patērētājiem un uzņēmējiem. Īpašas problēmas rada augsts tirgus koncentrācijas līmenis, piegādes, ražošanas un infrastruktūras vertikāla integrācija, kuras dēļ nav iespējama vienlīdzīga piekļuve infrastruktūrai un nav pietiekamu ieguldījumu tajā, un iespējamas norunas starp pārstāvētajiem uzņēmējiem par tirgus sadalīšanu. Lai risinātu šīs problēmas, Komisija veiks kontroles pasākumus katrā atsevišķā gadījumā atbilstoši konkurences noteikumiem (antimonopolu pasākumi, uzņēmumu apvienošanās kontrole un valsts atbalsts) un strādās, lai uzlabotu enerģētikas liberalizācijas tiesisko regulējumu (skatīt IP/07/29). Komisija jau ir veikusi vairākas pārbaudes uzņēmumos, kur minēto problēmu dēļ bija pamats veikt izmeklēšanu.

Konkurences komisāre Nēli Krusa (Neelie Kroes) teica: „Šis ziņojums daudziem enerģētikas uzņēmumiem nebūs patīkama lasāmviela. Nepietiekami ieguldījumi, jo īpaši tīklos, ir plaši izplatīta parādība, kuras rezultātā cieš patērētāji. Pamatojoties uz šā ziņojuma nopietnajiem faktiem, Komisija veiks turpmākus pasākumus atbilstīgi konkurences noteikumiem un strādās, lai uzlabotu tiesisko regulējumu ar mērķi nodrošināt patērētājiem liberalizācijas priekšrocības – drošu un ilgtspējīgu enerģiju par konkurētspējīgām cenām.”

Konkurences noteikumu izpilde

Komisija pilnā mērā izmantos pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar antimonopola noteikumiem (EK Līguma 81., 82. un 86. pants), uzņēmumu apvienošanās kontroli (Regula 139/2004) un valsts atbalsta kontroli (EK Līguma 87. un 88. pants).

Tirgus koncentrācija ir galvenā problēma, tāpēc turpmāk rūpīgi jāpārbauda uzņēmumu apvienošanās, lai novērstu situācijas turpmāku pasliktināšanos. Tāpat kā iepriekš izskatītajās lietās (piemēram, GdF/Suez - skatīt IP/06/1558, E.ON/MOL - skatīt IP/05/1658) Komisija īpaši pievērsīsies:

  • atsavināšanas gadījumiem, līgumu un/vai gāzes realizācijas programmām;
  • ilgtermiņa piegādes kontraktu ietekmei uz pakārtoto tirgu koncentrāciju.

Līguma 81. un 82. pantā ir paredzēta iespēja izmantot plašus strukturālus pasākumus pārkāpumu novēršanai.

Jo īpaši tajos gadījumos, kad valsts subsīdijas veicina koncentrētu tirgu saglabāšanu un kavē tirgus liberalizācijas iesakņošanos, ir nepieciešama stingra valsts atbalsta kontrole.

Komisija būs īpaši modra attiecībā uz pārstāvēto uzņēmumu norunām par tirgus sadalīšanu, kas ir viens no nopietnākajiem draudiem konkurencei un kam arī turpmāk tiks veltīti prioritāri antimonopola pasākumi. Tas saskan ar Komisijas vispārīgo prioritāti – novērst uzņēmumu centienus koordinēt rīcību, nevis savstarpēji konkurēt.

Šķiet, ka piegādes, ražošanas un infrastruktūras uzņēmumu vertikāla integrācija pasliktina konkurences problēmas, radot nevienlīdzīgu piekļuvi būtiskai tirgus informācijai un dodot iespēju pārstāvētajiem uzņēmumiem vienoties par stratēģisku rīcību.

Nepietiekama pieeja infrastruktūrai – pārvades un sadales tīkliem un/vai glabāšanas iekārtām – var radīt konkurences problēmas, jo īpaši saistībā ar pārrobežu piekļuvi, tādējādi kavējot tirgus integrāciju. Pasākumiem šajā jomā jāietver analīze par ilgtermiņa kapacitātes rezervēšanu un tās ietekmi uz pakārtoto konkurenci.

Nepietiekami vai novēloti ieguldījumi, ko pieļauj ar piegādes uzņēmumiem vertikāli integrēti pārvades uzņēmumi, kavē tirgus integrāciju un ir vēl viens nopietns iemesls bažām. Piemēram, Itālijas valsts konkurences iestāde konstatēja, ka vertikāli integrēts tīkla operators ir patvaļīgi apturējis ieguldījumu projektu, lai radītu priekšrocības savai piegādes filiālei, liedzot konkurentiem piekļuvi lielākai kapacitātei.

Normatīvā vide

Tirgus struktūras un normatīvās vides būtiskākie aspekti tiks risināti paralēli ar atsevišķu lietu izpildes kontroli. Nozares aptaujā tika konstatēti vispārēji trūkumi elektroenerģijas un gāzes tirgus tiesiskajā regulējumā, kas tika ņemti vērā Komisijas apskatā par gāzes un elektroenerģijas iekšējo tirgu (skatīt MEMO/07/9).

Vispārēja informācija

Nozares aptauja tika uzsākta 2005. gada jūnijā (skatīt see IP/05/716 un MEMO/05/203). Sākotnējie rezultāti tika publicēti 2005. gada problēmu dokumentos (skatīt IP/05/1421 un MEMO/05/425). Šiem dokumentiem sekoja 2006. gada provizoriskais ziņojums, ar kuru uzsāka sabiedrisko apspriešanu (skatīt IP/06/174 and MEMO/06/78).

Ieinteresētās personas savos komentāros pozitīvi novērtēja ziņojuma objektivitāti un informācijas precizitāti. Apsvērumus izteica enerģētikas uzņēmumi (gan tirgū pārstāvētie uzņēmumi, gan jaunpienācēji), konkurences iestādes, konsultanti, juridiskās firmas, enerģijas tirgotāji, tīklu operatori, klienti, nozaru apvienības un valdību aģentūras. Daudzi dalībnieki aicināja pastiprināt regulatīvos pasākumus. Tikai tirgū pārstāvētie vertikāli integrētie uzņēmumi iebilda pret turpmākiem pasākumiem, jo īpaši pret īpašumtiesību nošķiršanu. Sīkāka informācija par nozares aptauju ir atrodama:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Skatīt arī MEMO/07/15.


Side Bar