Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Briuselis, 2007 m. sausio 10 d.

Konkurencija: Komisijos energetikos sektoriaus tyrimu patvirtinama, kad esama rimtų konkurencijos problemų

Europos Komisija paskelbė galutinę ataskaitą apie energetikos sektoriaus konkurencijos tyrimą ir padarė išvadą, kad vartotojai ir įmonės patiria nesėkmę dėl neveiksmingų ir brangių dujų bei elektros energijos rinkų. Pagrindinės problemos: didelė rinkos koncentracija; tiekimo, gamybos ir infrastruktūros vertikalioji integracija, dėl kurios neužtikrinamos visiems vienodos teisės ir nepakankamai investuojama į infrastruktūrą; galimas esamų operatorių slaptas susitarimas pasidalyti rinkas. Komisija, siekdama išspręsti šias problemas, imsis tolesnių veiksmų atskirais atvejais taikydama konkurencijos taisykles (antimonopolija, susijungimų kontrolė ir valstybės pagalba), ir gerins energetikos liberalizavimo reguliavimo sistemą (taip pat žr. IP/07/29). Komisija jau atliko keletą patikrinimų bendrovėse, kuriose yra pagrindo tirti šiuos klausimus.

Pasak už konkurenciją atsakingos Komisijos narės Neelie Kroes, „ši ataskaita nebus maloni skaityti daugeliui energetikos bendrovių. Investicijų stoka yra įprastas reiškinys, ypač tinkluose, o dėl to kenčia vartotojai. Komisija, remdamasi šioje atskaitoje esančiais patikimais faktais, imsis tolesnių veiksmų taikydama konkurencijos taisykles ir gerins reguliavimo sistemą siekdama užtikrinti, kad vartotojai iš liberalizavimo gautų visapusės naudos saugumo, konkurencingų kainų ir tvarios energijos atžvilgiu.“

Konkurencijos užtikrinimas

Komisija naudosis visais savo įgaliojimais pagal antimonopolines taisykles (EB sutarties 81, 82 ir 86 straipsniai), susijungimo kontrolės taisykles (Reglamentas 139/2004) ir pagal valstybės pagalbos kontrolės nuostatas (EB sutarties 87 ir 88 straipsniai).

Rinkos koncentracija kelia didžiausią rūpestį, todėl labai svarbu kruopščiai tikrinti būsimus susijungimus siekiant užtikrinti, kad padėtis neblogėtų. Kaip ir ankstesnėse bylose (pvz., GdF/Suez – žr. IP/06/1558, E.ON/MOL – žr. IP/05/1658), Komisija ypatingą dėmesį skirs:

  • pardavimui, sutartims ir (arba) dujų perdavimo programoms,
  • ilgalaikių tiekimo sutarčių poveikiui vartotojų koncentracijai.

Pagal 81 ir 82 straipsnius, siekiant užkirsti kelią pažeidimams, taip pat leidžiama taikyti didelio masto struktūrines priemones.

Griežta valstybės pagalbos kontrolė ypač būtina, jei valstybės subsidijos padeda išlaikyti koncentruotas rinkas ir kliudo rinkos liberalizavimui.

Komisija budriai stebės, ar esami operatoriai slapta nesusitaria pasidalyti rinkų. Toks susitarimas yra viena rimčiausių konkurencijos grėsmių ir todėl jam ir toliau skiriama daugiausia dėmesio užtikrinant antimonopolinių teisės aktų vykdymą. Tai rodo, kad Komisija teikia pirmenybę kovai su įmonių bandymais koordinuoti savo elgesį rinkoje, užuot konkuravus.

Tiekimo, gamybos ir infrastruktūros įmonių vertikalioji integracija didina konkurencijos problemas: sukuria nevienodas sąlygas būtinai rinkos informacijai gauti ir esamiems operatoriams suteikia galimybę imtis strateginių veiksmų.

Nepakankama galimybė naudotis infrastruktūra, pavyzdžiui, perdavimo ir paskirstymo tinklais ir (arba) saugojimo įrenginiais, gali sukelti konkurencijos problemų, ypač tarpvalstybinio naudojimosi atveju, kadangi taip užkertamas kelias rinkos integracijai. Veiksmai šioje srityje turėtų apimti ilgalaikio pajėgumo išlaikymo ir jo poveikio vartotojų konkurencijai analizę.

Susirūpinimą taip pat kelia perdavimo bendrovių su vertikaliai integruotomis tiekimo bendrovėmis nepakankamos arba atidėtos investicijos, užkertančios kelią rinkos integracijai. Pavyzdžiui, Italijos nacionalinė konkurencijos agentūra nustatė, kad vertikaliai integruotas tinklo operatorius, siekdamas naudos savo tiekimo įmonėms, sąmoningai sustabdė investicinį projektą trukdydamas konkurentams įgyti didesnį pajėgumą.

Reguliavimo aplinka

Kartu su konkurencijos užtikrinimo klausimais atskirais atvejais reikia spręsti ir pagrindinius rinkos struktūros ir reguliavimo aplinkos klausimus. Atlikus sektoriaus tyrimą, elektros energijos ir dujų rinkų reguliavimo sistemoje nustatyta daug trūkumų, į kuriuos Komisija atsižvelgė atlikdama dujų ir elektros energijos vidaus rinkos reguliavimo priemonių peržiūrą (žr. MEMO/07/9).

Bendroji informacija

Sektoriaus tyrimas pradėtas 2005 m. birželio mėn. (žr. IP/05/716 ir MEMO/05/203). Pirmieji rezultatai pristatyti 2005 m. lapkričio mėn. probleminių klausimų dokumente (žr. IP/05/1421 ir MEMO/05/425). 2006 m. vasario mėn. pateikta pirminė ataskaita, kuria pradėtos viešos konsultacijos (žr. IP/06/174 ir MEMO/06/78).

Pateiktose pastabose suinteresuotosios šalys palankiai vertino ataskaitos objektyvumą ir išsamumą. Atsiliepimų gauta iš jau veikiančių ir naujų energetikos bendrovių, iš nacionalinių reguliavimo institucijų, konkurencijos institucijų, konsultacinių įmonių, advokatų kontorų, elektros energijos pardavimo įmonių, tinklo operatorių, vartotojų, pramonės asociacijų ir valstybinių įstaigų. Dauguma reikalavo stiprinti reguliavimo priemones. Tik esami vertikaliai integruotieji operatoriai prieštaravo papildomoms priemonėms, ypač nuosavybės atskyrimui. Išsamesnės informacijos apie sektoriaus tyrimą galima rasti:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/.

Taip pat žr. MEMO/07/15.


Side Bar