Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Bryssel 10. tammikuuta 2007

Energia-alalla vakavia kilpailuongelmia

Euroopan komission laatima selvitys energia-alan kilpailutilanteesta osoittaa, että kaasu- ja sähkömarkkinat ovat tehottomia ja kalliita, mistä aiheutuu haittaa sekä kotitalouksille että yrityksille. Ongelmia aiheuttaa erityisesti markkinoiden pitkälle edennyt keskittyminen. Energiatoimitusten ja energiantuotannon sekä infrastruktuurin alakohtainen yhdentyminen on johtanut siihen, että kaikilla toimijoilla ei ole tasavertaisia edellytyksiä käyttää infrastruktuuria ja että siihen ei investoida riittävästi. Lisäksi vakiintuneet toimijat saattavat tehdä kilpailunvastaista yhteistyötä jakaakseen markkinat keskenään. Komissio pyrkii tarttumaan näihin ongelmiin toteuttamalla yksittäisissä tapauksissa tarvittaessa kilpailusääntöihin perustuvia seurantatoimia (kilpailunrajoitukset, yrityskeskittymien valvonta ja valtiontukitoimet) ja parantamalla energiamarkkinoiden vapauttamiseen tähtäävää sääntelykehystä (ks. myös IP/07/29). Komissio on jo suorittanut tarkastuksia yrityksissä, joiden toiminnassa on ilmennyt näihin kysymyksiin liittyviä ongelmia.

Kilpailukomissaari Neelie Kroesin mukaan komission selvitys on monille energia-alan yrityksille ikävää luettavaa. ”Etenkin energiaverkkoihin investoidaan liian vähän, mistä aiheutuu haittaa kuluttajille. Selvityksessä tuodaan esiin selkeitä tosiasioita, joiden nojalla komissio aikoo toteuttaa kilpailusääntöihin perustuvia jatkotoimia. Komissio pyrkii myös kehittämään energiamarkkinoiden vapauttamiseen tähtäävää sääntelykehystä varmistaakseen, että kuluttajat saavat siitä mahdollisimman suuren hyödyn toimitusvarmuuden paranemisen, kilpailukykyisten hintojen ja kestävän energian ansiosta.”

Kilpailusääntöjen soveltamisen valvonta

Komissio käyttää täysimääräisesti sille kuuluvia valtuuksia, jotka liittyvät kilpailusääntöihin (EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla), yrityskeskittymien valvontaan (asetus (EY) N:o 139/2004) ja valtiontukien valvontaan (EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikla).

Markkinoiden keskittyminen on suuri ongelma. Suunnitteilla olevia yrityskeskittymiä onkin tutkittava huolellisesti, jotta voidaan varmistaa, ettei tilanne pahene entisestään. Kuten aiemmissakin tapauksissa (mm. GdF/Suez – ks. IP/06/1558, E.ON/MOL – ks. IP/05/1658), komission tutkimusten kohteena ovat erityisesti

  • yritysten myynti, sopimukset ja/tai kaasukapasiteetin vapauttamisohjelmat, ja
  • tuotantoketjun alkupäähän liittyvien pitkäaikaisten sopimusten vaikutukset markkinoiden keskittymiseen tuotantoketjun loppupäässä.

Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla kilpailusääntöjen rikkomisen seurausten korjaamiseksi voidaan toteuttaa myös laaja-alaisia rakenteellisia toimenpiteitä.

Valtiontukia on valvottava tiukasti etenkin silloin kun ne edistävät markkinoiden keskittymisen jatkumista ja estävät markkinoiden vapautumista.

Komissio valvoo tiukasti markkinoiden jakamiseen tähtäävää vakiintuneiden toimijoiden kilpailunvastaista yhteistoimintaa, sillä se on yksi suurimpia uhkatekijöitä, jotka vaarantavat vapaan kilpailun. Siksi se on merkittävä painopistealue myös kilpailusääntöjen noudattamisen valvonnassa. Yleensäkin komission päätavoitteita on torjua yritysten pyrkimykset yhdenmukaistaa markkinatoimiaan keskinäisen kilpailun sijasta.

Energiatoimitusten ja energiantuotannon sekä tarvittavan infrastruktuurin alakohtainen yhdentyminen näyttää pahentavan kilpailuongelmia, sillä se estää toimijoita saamasta olennaisia markkinatietoja tasavertaisin edellytyksin ja antaa toisaalta vakiintuneille toimijoille mahdollisuuden noudattaa strategisia toimintatapoja.

Siitä, että kaikki toimijat eivät voi käyttää infrastruktuureja, esimerkiksi siirto- ja jakeluverkostoja ja/tai varastotiloja, saattaa aiheutua kilpailuongelmia erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa, mikä estää markkinoiden yhdentymisen. Tässä yhteydessä olisikin analysoitava pitkäaikaisten kapasiteetinvarausten vaikutusta tuotantoketjun loppupään kilpailuoloihin.

Toinen markkinoiden yhdentymistä haittaava vakava ongelma on se, että energiansiirroista vastaavat yhtiöt ja alakohtaisesti yhdentyneet energiantoimittajat eivät toteuta investointeja tai lykkäävät niitä. Esimerkiksi Italian kansallinen kilpailuviranomainen on todennut, että eräs alakohtaisesti yhdentynyt verkonhaltija keskeytti investointihankkeensa saadakseen omalle energiantoimittajalleen etulyöntiaseman estämällä kilpailijoita hankkimasta lisää kapasiteettia.

Sääntely-ympäristö

Sen lisäksi, että valvotaan kilpailusääntöjen noudattamista yksittäisissä tapauksissa, on myös käsiteltävä markkinoiden rakenteeseen ja sääntely-ympäristöön liittyviä yleisiä ongelmia. Energia-alan kilpailutilannetta koskevassa selvityksessä mainitaan useita sähkö- ja kaasumarkkinoiden sääntelykehyksen yleisiä puutteita, joita tarkastellaan kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden sääntelytoimenpiteiden tarkistamista koskevassa komission katsauksessa (ks. MEMO/07/9).

Taustaa

Energia-alan kilpailutilanteen kartoitus aloitettiin kesäkuussa 2005 (ks. IP/05/716 ja MEMO/05/203). Alustavia tuloksia esiteltiin marraskuussa 2005 julkaistussa työasiakirjassa (ks. IP/05/1421 ja MEMO/05/425). Helmikuussa 2006 käynnistettiin julkinen kuulemismenettely alustavan kertomuksen perusteella (ks. IP/06/174 ja MEMO/06/78).
Sidosryhmät ovat kiittäneet kertomuksen puolueettomuutta ja yksityiskohtaisuutta. Kommentteja ovat toimittaneet erilaiset energia-alan yritykset, niin vakiintuneet toimijat kuin uudet markkinatulokkaatkin, sekä kansalliset sääntely- ja kilpailuviranomaiset, konsulttiyritykset, lakiasiaintoimistot, sähkökauppiaat, verkonhaltijat, kuluttajat, teollisuusjärjestöt ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajat. Monet ovat vaatineet sääntelytoimien tiukentamista. Ainoastaan vakiintuneet alakohtaisesti yhdentyneet toimijat ovat vastustaneet lisätoimia ja erityisesti toimia, jotka edellyttäisivät omistussuhteiden eriyttämistä. Lisätietoja selvityksestä on saatavilla osoitteessa
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Katso myös MEMO/07/15.


Side Bar