Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Brüssel, 10. jaanuar 2007

Konkurentsipoliitika: Komisjoni energeetikasektori uuring kinnitab tõsiste konkurentsiprobleemide olemasolu

Euroopa Komisjon avaldas lõpparuande energeetikasektori konkurentsiuuringu kohta, milles järeldati, et ebaefektiivne ja kallis gaasi- ja elektriturg kahjustab nii tarbijate kui ka ettevõtjate huvisid. Konkreetne probleem nimetatud valdkonnas on suur turukontsentratsioon, ning samuti energia tootmise, jaotamise ja infrastruktuuri vertikaalne integratsioon, mille tulemuseks on ebavõrdne juurdepääs energiale ja ebapiisavad investeeringud infrastruktuuri. Veel on probleemiks turgu valitsevate operaatorite võimalikud kokkulepped turgude jagamisks. Nende probleemide lahendamiseks võtab komisjon konkurentsieeskirjade (kartellidevastased, ettevõtjate ühinemist kontrollivad ja riigiabieeskirjad) alusel üksikjuhtumitel järelmeetmeid ja täiustab energiasektori liberaliseerimist reguleerivat õigusraamistikku (vt ka IP/07/29). Komisjon on nimetatud küsimuste uurimiseks juba korraldanud mitmeid kontrollkäike äriühingutesse.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes: "Käesolev aruanne on ebamugavaks lugemisvaraks mitmetele energiaettevõtjatele. Eelkõige energiavõrkude puhul on tavalised ebapiisavad investeeringud ning selle tulemusena kannatavad tarbijad. Komisjonb võtab aruandes esitatud kontrollitud faktidele tuginedes vastavalt konkurentsieeskirjadele edasisi meetmeid ja täiustab reguleerivat raamistikku, et tagada tarbijatele liberaliseerimisest maksimaalne kasu turvalise, konkurentsivõimelise hinnaga ja jätkusuutliku energiavarustuse kujul."

Konkurentsi kaitsmine

Komisjon kasutab täielikult oma kartellidevastastest eeskirjadest (EÜ asutamislepingu artiklid 81, 82 ja 86), ettevõtjate ühinemist kontrollivatest eeskirjadest (määrus 139/2004) ja riigiabi kontrollimise eeskirjadest (EÜ asutamislepingu artiklid 87 ja 88) tulenevaid volitusi.

Turukontsentratsioon on tõsine probleem ja et olukord ei muutuks halvemaks, on tähtis tulevikus ühinevaid ettevõtjaid hoolikalt kontrollida. Nagu varasematelgi juhtudel (nt GdF/Suez – vt IP/06/1558, E.ON/MOL – vt IP/05/1658), pöörab komisjon erilist tähelepanu järgnevale:

  • loovutamised, lepingute üleandmised ja/või gaasituru vabastamise programmid
  • väärtuselt suuremal turul sõlmitud pikaajaliste lepingute mõju väärtuselt väiksemate turgude kontsentreerumisele.

Artiklid 81 ja 82 lubavad rikkumiste puhul ka laiaulatuslike struktuurimeetmete kohaldamist.

Riigiabi range kontrollimise vajadus ilmneb eelkõige juhul, kui riigiabiga toetatakse kontsentreeritud turgude säilitamist ja takistatakse turu liberaliseerimist.

Komisjon jälgib valvsalt, et turgu valitsevad operaatorid ei sõlmiks kokkuleppeid turu jagamiseks, sest see on üks konkurentsile avalduvaid suurimaid ohte ja selle vältimine on kartellidevastaste täitemeetmete prioriteediks. Siin kajastub ka komisjoni peamine prioriteet, milleks on võidelda ettevõtjate püüdlustega turul konkureerimise asemel oma tegevust kooskõlastada.

Vertikaalne integratsioon, mis toimub energia jaotamise, tootmise ja infrastruktuuriga tegelevate ettevõtjate vahel, näib konkurentsiprobleeme süvendavat, kuna see takistab juurdepääsu olulisele turuteabele ja annab turge valitsevatele operaatoritele võimaluse strateegiliselt kaalutleva käitumise jätkamiseks.

Ebapiisav juurdepääs infrastruktuurile, näiteks ülekande- ja jaotusvõrkudele ning/või ladustamisrajatistele, võib põhjustada konkurentsiprobleeme, eelkõige piiriülese juurdepääsu puhul, ning takistada seeläbi turu integreerumist. Nimetatud valdkonna meetmed peaksid sisaldama pikaajalise võimsuse säilitamise analüüsi ja võimsuse säilitamise mõju väiksema väärtusega turgude konkurentsile.

Veel üks tõsine probleem, mis takistab turuintegratsiooni on see, et jaotusettevõtjatega integreerunud energiaülekandega tegelevad ettevõtjad ei tegele investeerimisega või teevad seda liiga hilja. Näiteks avastas Itaalia riiklik konkurentsiasutus, et üks vertikaalselt integreerunud võrguoperaator on teadlikult peatanud investeerimisprojekti, et takistada oma jaotusharu konkurentide juurdepääsu suuremale võimsusele.

Regulatiivne keskkond

Samaaegselt üksikjuhtumitega tegelemise tõhustamisele tegeletakse ka turustruktuuri ja regulatiivse keskkonnaga seonduvate peamiste küsimustega. Sektoriuuringu käigus on kindlaks määratud mitmed üldised vajakajäämised elektri- ja gaasiturgu reguleerivas raamistikus ning neid käsitletakse komisjoni ülevaates gaasi ja elektri siseturgu reguleerivate meetmete kohta (vt MEMO/07/9).

Taustteave

Sektoriuuringut alustati juunis 2005 (vt IP/05/716 ja MEMO/05/203). Esialgsed tulemused esitati töödokumendina novembris 2005 (vt IP/05/1421 ja MEMO/05/425). Sellele järgnes veebruaris 2006 esitatud esialgne aruanne, millega käivitati avalik konsulteerimine (vt IP/06/174 ja MEMO/06/78).

Konsulteerimises osaledes kiitsid sidusrühmad aruande objektiivsust ja üksikasjalikkust. Oma panuse andsid energiaettevõtjad (nii turgu valitsevad operaatorid kui ka uued turulesisenejad), riiklikud seadusandjad, konkurentsiasutused, nõustamisettevõtjad, õigusbürood, energiamüüjad, võrguettevõtjad, tarbijad, tööstusühendused ja valitsusasutused. Mitmed neist tegid ettepaneku reguleerivate meetmete tõhustamiseks. Vaid turgu valitsevad, vertikaalselt integreerunud, operaatorid olid täiendavate meetmete, eelkõige omandisuhete eraldamise vastu. Täiendav teave sektoriuuringu kohta on kättesaadav veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Vt ka MEMO/07/15.


Side Bar