Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Bruxelles, den 10. januar 2007

Konkurrence: Kommissionen konstaterer med sin undersøgelse, at der er alvorlige konkurrence-problemer i energisektoren

Europa-Kommissionen har offentliggjort sin slutrapport om undersøgelsen af konkurrenceforholdene i energisektoren og konkluderer, at forbrugerne og erhvervslivet står som tabere på grund af ineffektive og dyre gas- og elmarkeder. Blandt de særlige problemer kan nævnes en stærk markedskoncentration, vertikal integration af forsyning, produktion og infrastruktur, som forhindrer lige adgang til og utilstrækkelige investeringer i infrastruktur og eventuel ulovlig samordning mellem etablerede operatører med henblik på markedsopdeling. Kommissionen vil med henblik på at tackle disse problemer følge op på hver enkelt sag på basis af konkurrencereglerne (antitrustreglerne, fusionskontrol- og statsstøttereglerne) og tage initiativ til at forbedre forskriftsmiljøet for energiliberalisering (se også IP/07/29). Kommissionen har allerede foretaget inspektion hos en række virksomheder, hvor disse særlige forhold berettigede til en undersøgelse.

Konkurrencekommissær Neelile Kroes udtalte: "Denne rapport vil ikke behage alle virksomheder. Underinvestering er udbredt, særlig i net, og det lider kunderne under. Kommissionen vil på basis af de uomgængelige fakta i denne rapport tage yderligere skridt på basis af konkurrencereglerne og sætte ind på at forbedre forskriftsmiljøet for at sikre, at forbrugerne kan drage den fulde fordel af liberaliseringen med hensyn til sikker og bæredygtig energi til konkurrencedygtige priser."

Håndhævelse af konkurrencereglerne

Kommissionen vil udnytte sine beføjelser i henhold til antitrustreglerne (EF-traktatens artikel 81, 82 og 86), reglerne om fusionskontrol (forordning 139/2004) og statsstøttekontrol (EF-traktatens artikel 87 og 88).

Markedskoncentration er et større problem, og det er vigtigt at holde øje med fremtidige fusioner for at forhindre, at situationen forværrer sig. Som i tidligere tilfælde (f.eks. GdF/Suez – se IP/06/1558 og E.ON/MOL - se IP/05/1658) vil Kommissionen være særlig opmærksom på:

  • frasalg, kontrakter og/eller gasfrigivelsesprogrammer
  • virkningerne af langfristede kontrakter i tidligere markedsled på koncentrationen i senere markedsled.

Artikel 81 og 82 tillader, at der anvendes vidtrækkende strukturbetingede foranstaltninger til at bøde på overtrædelser.

Særlig når statssubsidier bidrager til at opretholde koncentrerede markeder og forhindrer en effektiv markedsliberalisering, skal der føres streng kontrol med statsstøtte.

Kommissionen vil holde øje med eventuelt ulovligt samarbejde mellem etablerede virksomheder om markedsopdeling, som er en af de alvorligste trusler mod konkurrencen og dermed vedvarende er en prioritet i håndhævelsen af antitrustreglerne. Det afspejler, at det er en overordnet prioritet for Kommissionen at modarbejde virksomheders forsøg på at samordne deres adfærd på markedet frem for at konkurrere med hinanden.

Vertikal integration mellem forsynings-, produktions- og infrastrukturvirksomheder synes at forværre konkurrenceproblemerne, idet det medfører ulige adgang til essentielle markedsoplysninger og sætter etablerede virksomheder i stand til at tage strategiske forholdsregler.

Manglende adgang til infrastruktur såsom transmissions- og distributionsnet og/eller oplagringsfaciliteter kan afføde konkurrenceproblemer, særlig hvor det gælder adgang på tværs af landegrænserne, og forhindre markedsintegration. Blandt initiativerne på dette område kan nævnes en analyse af langsigtede kapacitetsreservationer og disses indflydelse på konkurrencen i senere led.

Mangel på eller forsinkede investeringer i transmissionsselskaber med vertikalt integrerede forsyningsselskaber, som forhindrer markedsintegration, er et andet alvorligt problem. De italienske konkurrencemyndigheder har f.eks. konstateret, at en vertikalt integreret netoperatør med vilje indstillede et investeringsprojekt for at forhindre konkurrenters adgang til mere kapacitet og dermed begunstige sin forsyningsafdeling.

Forskriftsmiljø

Side om side med håndhævelse af reglerne i indivíduelle sager vil der også blive sat ind på nøgleområder med berøring til markedsstruktur og forskriftsmiljøet. Sektorundersøgelsen har afsløret en række generelle mangler ved forskriftsrammerne for el- og gasmarkederne, som Kommissionen har noteret sig med henblik på revisionen af reguleringsforanstaltningerne på det indre marked for gas og elektricitet (se MEMO/06/9).

Sagsforløb

Sektorundersøgelsen blev lanceret i juni 2005 (se IP/05/716 og MEMO/05/203). De indledende resultater blev præsenteret i et oplæg i november 2005 (se IP/05/1421 og MEMO/05/425). Herefter fulgte en foreløbig rapport i februar 2006 til iværksættelse af en offentlig høring (se IP/06/174 og MEMO/06/78).

I deres indlæg hilste interessenterne rapporten velkommen og priste den i almindelighed for sin objektivitet og de talrige oplysninger, som den indeholdt. Bidragene indkom fra energiselskaber, både etablerede virksomheder og nyankomne, fra nationale reguleringsmyndigheder, konkurrencemyndigheder, konsulentvirksomheder, advokatfirmaer, energiforhandlere, netoperatører, kunder, erhvervssammenslutninger og statslige instanser. Mange udtalte ønske om strengere reguleringsforanstaltninger. Kun etablerede – vertikalt integrerede – operatører modsatte sig yderligere foranstaltninger, særlig ejerskabsadskillelse. Se nærmere om sektorundersøgelsen på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

See also MEMO/07/15.


Side Bar