Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

V Bruselu, dne 10. ledna 2007

Hospodářská soutěž: šetření Komise v odvětví energetiky potvrdilo závažné problémy v oblasti hospodářské soutěže

Evropská komise zveřejnila svou závěrečnou zprávu o šetření týkající se hospodářské soutěže v odvětví energetiky, v které došla k závěru, že spotřebitelé a podniky ztrácejí v důsledku neúčinného a drahého trhu se zemním plynem a elektrickou energií. Specifickým problémem je vysoká úroveň koncentrace trhu; vertikální integrace dodávek, výroby a infrastruktury, která vede k nerovnému přístupu k infrastruktuře a k nedostatečným investicím do infrastruktury; a možné nekalé praktiky mezi stávajícími operátory při sdílení trhu. Komise bude za účelem řešení těchto problémů nadále provádět v jednotlivých případech následná opatření podle pravidel hospodářské soutěže (antitrustová opatření, kontrola slučování podniků, státní podpory) a pracovat na zlepšení regulačního rámce pro liberalizaci trhů s energií (viz také IP/07/29). Komise již provedla řadu šetření v podnicích, v kterých bylo šetření oprávněné vzhledem k výskytu uvedených problémů.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Tato zpráva nebude pro mnoho energetických podniků příjemným čtením. Nedostatečné investice jsou velmi běžné, zejména pokud jde o sítě, na což doplácejí zákazníci. Komise provede na základě závažných skutečností vyplývajících z této zprávy další opatření v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude pracovat na zlepšení regulačního rámce, aby zajistila, že spotřebitelé budou moci plně využívat výhod liberalizace, pokud jde o bezpečnou a udržitelnou energii za konkurenceschopné ceny.“

Uplatňování pravidel hospodářské soutěže

Komise plně využije svých pravomocí v rámci pravidel pro antitrustová opatření (články 81, 82 a 86 Smlouvy o ES), pro kontroly spojování podniků (nařízení 139/2004) a pro kontroly státních podpor (články 87 a 88 Smlouvy o ES).

Hlavní obavy vzbuzuje koncentrace trhu. Důkladné prověřování budoucích spojování podniků je zásadní pro zajištění toho, aby se daná situace dále nezhoršovala. Stejně jako v předchozích případech (např. GdF/Suez – viz IP/06/1558, E.ON/MOL – viz IP/05/1658) bude Komise věnovat zvláštní pozornost:

  • odprodejům, smluvním programům a/nebo programům uvolňování kapacity zemního plynu
  • vlivu dlouhodobých dodavatelských smluv na následnou koncentraci trhu.

Články 81 a 82 rovněž umožňují uplatňování dalekosáhlých strukturálních opatření jako prostředků proti narušování hospodářské soutěže.

Důsledné uplatňování kontroly státní podpory je nezbytné zejména tam, kde státní dotace přispívají k zachování koncentrovaných trhů a brání jejich liberalizaci.

Komise bude ostražitá v případě nekalých praktik stávajících operátorů při sdílení trhu, které představují jednu z nejzávažnějších hrozeb pro hospodářskou soutěž, a proto zůstávají prioritou pro uplatňování antitrustových opatření. To odpovídá celkovému cíli Komise, kterým je zamezit snahám podniků koordinovat své jednání na trhu místo spolu soutěžit.

Zdá se, že vertikální integrace dodávek, výroby a infrastruktury problémy v oblasti hospodářské soutěže zhoršuje tím, že vede k nerovnému přístupu k zásadním tržním informacím a umožňuje stávajícím operátorům jednat podle určité strategie.

Nedostatečný přístup k infrastruktuře, jako jsou rozvodné a distribuční sítě a/nebo skladovací zařízení, může vést k problémům v oblasti hospodářské soutěže, zejména v případě přeshraničního přístupu, a zabránit tak integraci trhu. Součástí opatření v této oblasti by měla být analýza dlouhodobých rezervací kapacit a jejich vlivu na následnou hospodářskou soutěž.

Nedostatečné anebo zpožděné investice rozvodných společností a vertikálně integrovaných dodavatelských společností, které brání integraci trhu, také způsobují vážné obavy. Italský vnitrostátní orgán pro ochranu hospodářské soutěže např. zjistil, že vertikálně integrovaný síťový operátor záměrně pozastavil investiční projekt, aby zabránil konkurentům v přístupu k dalším kapacitám, a tak zvýhodnil svou dodavatelskou pobočku.

Regulační prostředí

Současně s prosazováním pravidel hospodářské soutěže v jednotlivých případech bude zapotřebí reagovat i na zásadní problémy spojené se strukturou trhu a s regulačním prostředím. Šetření v daném odvětví odhalilo vícero obecných nedostatků regulačního rámce pro trh s elektrickou energií a zemním plynem, které Komise zohlednila ve svém přezkumu regulačních opatření pro vnitřní trh se zemním plynem a elektrickou energií (viz MEMO/07/9).

Souvislosti

Šetření v daném odvětví bylo zahájeno v červnu 2005 (viz IP/05/716MEMO/05/203). Počáteční výsledky byly předloženy formou dokumentu o dané problematice v listopadu 2005 (viz IP/05/1421 a MEMO/05/425). V únoru 2006 následovala předběžná zpráva, kterou byla zahájena veřejná konzultace (viz IP/06/174 a MEMO/06/78).

Zúčastněné subjekty uvítaly ve svých připomínkách objektivitu zprávy a její podrobnost. Příspěvky poskytly energetické společnosti, jak zavedené, tak nové, vnitrostátní regulační orgány, orgány pro ochranu hospodářské soutěže, konzultační a právní společnosti, společnosti obchodující s energií, zákazníci, průmyslová sdružení a vládní agentury. Řada z nich vyzývala k posílení regulačních opatření. Proti dalším opatřením, zejména oddělení vlastnictví, se stavěli pouze stávající vertikálně integrovaní operátoři. Další informace ohledně šetření v daném odvětví viz:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Dále viz MEMO/07/15.


Side Bar