Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/26

Брюксел, 10 януари 2007 г.

Конкуренция: Разследването на Комисията в енергийния отрасъл потвърждава наличието на сериозни проблеми в областта на конкуренцията

Европейската комисия публикува своя окончателен доклад относно разследването на конкуренцията в енергийния отрасъл, в който стига до заключението, че потребителите и предприятията губят поради неефективните и скъпи пазари на газ и електроенергия. Специфичните проблеми включват висока степен на пазарна концентрация, вертикална интеграция на доставки, производство и инфраструктура, което води до липса на равни условия за достъп и недостатъчни инвестиции в инфраструктура, както и възможни тайни споразумения за разпределяне на пазарите между утвърдените оператори. За да се справи с тези проблеми, в отделни случаи Комисията ще предприеме действия съгласно правилата за конкуренция (антитръст, контрол върху сливанията и държавни помощи) и ще направи постъпки за подобряване на регулаторната рамка за либерализиране на енергетиката (вж. също IP/07/29). Комисията вече извърши многобройни проверки във фирми, в които тези въпроси дават основание за провеждане на разследване.

Комисарят за конкуренцията Нели Крус каза: „Този доклад ще бъде неприятно четиво за много фирми от енергийния отрасъл. Недостатъчните инвестиции, особено в мрежите, е повсеместно явление, в резултат на което потребителите са ощетени. Въз основа на солидните факти, посочени в този доклад, Комисията ще предприеме действия съгласно правилата за конкуренция и ще направи постъпки за подобряване на регулаторната рамка. Целта е да осигурим на потребителите пълнен достъп до предимствата на либерализацията, като сигурна и устойчива електроенергия на конкурентни цени.“

Прилагане на законодателството в областта на конкуренцията

Комисията ще използва максимално всички свои правомощия съгласно антитръстовите разпоредби (членове 81, 82 и 86 от Договора за ЕО), разпоредбите за контрол на сливанията (Регламент № 139/2004) и за държавните помощи (членове 87 и 88 от Договора за ЕО).

Пазарната концентрация е основна причина за безпокойство и е наложителна внимателна проверка на бъдещите сливания, за да се предотврати влошаване на ситуацията. Както в предишни случаи (пр. GdF/Suez – вж. IP/06/1558 или E.ON/MOL – вж. IP/05/1658), Комисията ще обърне особено внимание на:

  • прекратяване на дейността, прекратяване на договори и/или програми спиране на доставките на газ;
  • ефекта на дългосрочните договори за добив на газ и производство на електроенергия върху концентрацията на следващите етапи от веригата.

Членове 81 и 82 позволяват също така прилагане на широки по обхват структурни мерки като средство за коригиране на нарушенията.

По-конкретно, когато държавни субсидии допринасят за подържане на концентрирани пазари и възпрепятстват успешното либерализиране на пазара, наложително е стриктно прилагане на контрол върху държавните помощи.

Комисията ще следи за тайни споразумения за разпределяне на пазарите между утвърдени в отрасъла предприятия – е една от най-сериозните заплахи за конкуренцията, оставаща приоритет за дейностите по прилагане на антитръстовото законодателство. Това отразява цялостния приоритет на Комисията за борба с опитите на предприятията по-скоро да координират поведението си на пазара, отколкото да се конкурират помежду си.

Изглежда, че вертикалната интеграция между фирмите за доставка, производство и инфраструктура влошава проблемите в областта на конкуренцията, като създава неравни условия за достъп до основна пазарна информация и предоставя на утвърдените в отрасъла фирми възможности за стратегическо поведение.

Липсата на достъп до инфраструктурата като преносни и разпределителни мрежи и/или хранилища може да доведе до проблеми в областта на конкуренцията, особено когато става въпрос за трансграничен достъп, като по този начин се възпрепятства интеграцията на пазара. Действията в тази област включват анализ на дългосрочните договорености на мощности и тяхното отражение върху конкуренцията на следващите етапи от процеса на производство и доставка на електроенергия.

Липсата или забавянето на инвестициите от страна на предприятия за пренос с вертикално интегрирани фирми за доставка, което възпрепятства интеграцията на пазара, е друг сериозен източник на безпокойство. Например, италианският национален орган в областта на конкуренцията е установил, че един вертикално интегриран мрежови оператор съзнателно спрял инвестиционен проект, за да облагодетелства своето подразделение-доставчик, като лиши конкурентите от достъп до по-голяма мощност.

Регулаторна рамка

В отделни случаи основните въпроси, свързани с пазарната структура и регулаторната рамка, ще трябва да бъдат разгледани успоредно с правоприлагането. При разследването в отрасъла бяха установени множество общи недостатъци в регулаторната рамка на пазарите на електроенергия и газ, които бяха взети предвид при прегледа на регулаторните мерки за вътрешния пазар на газ и електроенергия на Комисията (вж. MEMO/07/9).

Обща информация

Разследването в отрасъла започна през юни 2005 г. (вж. IP/05/716 и MEMO/05/203). Първите резултати бяха представени под формата на документ за размисъл през ноември 2005 г. (вж. IP/05/1421 и MEMO/05/425). Той бе последван от предварителен доклад през февруари, с който започна опитване до обществеността (вж. IP/06/174 и MEMO/06/78).

В отговорите си заинтересованите страни приветстваха обективността на доклада и подробната информация, включена в него. Получиха се отзиви от фирми от енергийния отрасъл – както утвърдени предприятия, така и неотдавна навлезли на пазара, национални регулаторни органи, органи в областта на конкуренцията, консултантски фирми, правни кантори, фирми, търгуващи с електроенергия, оператори на електрически мрежи, потребители, браншови сдружения и национални правителствени агенции. Много от тях призоваха за засилени регулаторни мерки. Единствено утвърдените, вертикално интегрирани оператори, се противопоставиха на бъдещите мерки, особено разделянето на собствеността върху мрежите от тази върху доставките. За допълнителна информация за разследването в отрасъла:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

Вж. също MEMO/07/15.


Side Bar