Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/258

Bryssel den 27 februari 2007

"Ditt Europa – din framtid": EU:s första ungdomstoppmöte äger rum i Rom om en månad

Den 24–25 mars 2007 kommer mer än 200 ungdomar från de 27 medlemsstaterna att samlas i Italiens huvudstad för EU:s första ungdomstoppmöte i samband med femtioårsjubileet av Romfördragets undertecknande 1957. Toppmötet kommer att ge ungdomar från hela Europa tillfälle att ge sina synpunkter på dagens och framtidens Europa. Deras slutsatser kommer att överlämnas till de europeiska ledare som sammanträder i Berlin samma helg.

EU-institutionerna[1] anordnar i samarbete med Europeiska ungdomsforumet EU:s första ungdomstoppmöte i Rom den 24–25 mars 2007. Mötet kommer att äga rum i Campidoglio, samma byggnad där Romfördraget undertecknades av de sex ursprungliga medlemsstaterna (Italien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Belgien och Nederländerna) för 50 år sedan. Toppmötet ska högtidlighålla Europas landvinningar men framför allt blicka framåt mot morgondagens Europa.

Kommissionens vice ordförande Margot Wallström, ansvarig för kontakterna mellan institutionerna och för kommunikationsstrategin, sa: "Detta femtioårsjubileum är ett tillfälle att högtidlighålla vad vi uträttat och begrunda de utmaningar och möjligheter som väntar. EU har sammanfört Europa igen, stärkt det och erbjudit våra medborgare frihet, stabilitet och välstånd. Men i takt med att EU blir äldre och våra samhällen utvecklas, utvecklas också kraven på den europeiska integrationen. Detta toppmöte kommer att ge ett unikt tillfälle att diskutera detta föränderliga EU".

Kommissionsledamoten med ansvar för utbildning och ungdomsfrågor, Ján Figel', sa: "Dagens ungdomar är morgondagens EU-medborgare, och ju förr de involveras i debatterna och diskussionerna om sin europeiska framtid, desto bättre kan de ta itu med framtidens utmaningar".

Mer än 200 ungdomar med olika bakgrunder från EU:s alla 27 medlemsstater kommer att delta. Sex deltagare kommer att företräda varje medlemsstat, plus 30 företrädare för internationella ungdomsorganisationer och åtta företrädare för Europeiska ungdomsforumet. Fyra av de sex nationella företrädarna kommer att väljas ut vid ungdomsdebatter på nationell, regional och lokal nivå från januari till början av mars.

Ungdomarna inledde sina förberedelser för toppmötet vid ett möte i Bryssel den 17–20 januari 2007. Utifrån slutsatserna från detta förberedelsemöte har nationella ungdomsråd i alla EU-länder börjat anordna nationella debatter i samarbete med kommissionens representationskontor, Europaparlamentets informationskontor och de nationella kontoren för programmet Aktiv ungdom, EU:s nya stödprogram för ungdomsverksamhet. De nationella debatterna gör det möjligt för ungdomar att engagera sig på nationell, regional och lokal nivå, att utse delegater och se till att ungdomstoppmötet förankras ordentligt ute på fältet.

Ungdomstoppmötet i Rom kommer invigas lördagen den 24 mars på Roms universitet (Roma III, litteraturvetenskapliga fakulteten). Under eftermiddagen kommer ungdomarna att delas in i sex arbetsgrupper för att diskutera

  • EU-fördraget i framtiden,
  • EU:s sociala och ekonomiska modell,
  • hållbar utveckling,
  • EU:s roll i en globaliserad värld,
  • demokratin och civilsamhället, samt
  • ungdom och utbildning.

Söndagen den 25 mars kommer toppmötet att sammanträda i Campidoglio i plenum, där de slutliga slutsatserna och meddelandena om Europas framtid kommer att antas. De kommer att tjäna som grund för en strukturerad dialog mellan de europeiska ungdomarna och EU-institutionerna under kommande år. I en rundabordsdiskussion ska ungdomarna också diskutera meddelandena med vice ordförande Wallström, kommissionsledamot Figel' och företrädare för andra EU-institutioner. Debatten kommer att göras tillgänglig för allmänheten genom Internetvideo.

Ungdomstoppmötet i Rom kommer att äga rum samtidigt med Europeiska rådets informella möte i Berlin den 25 mars 2007, där stats- och regeringscheferna ska anta en politisk deklaration om EU:s värden och mål.

Ungdomstoppmötet väntas bli startskottet för en dialog och debatt som involverar ungdomar och ungdomsorganisationer och utmynnar i förberedelser och mobilisering inför Europaparlamentsvalen 2009.

De europeiska ungdomarna har en central roll i Europa. De är viktiga förmedlare av Europatanken, vilket återspeglas i det nya programmet Aktiv ungdom, som inleddes i januari 2007. Programmets syfte är att ekonomiskt stödja rörlighet och arbetsprojekt för ungdomar fram till 2013. I juni kommer den europeiska ungdomsveckan att anordnas i Bryssel för att belysa resultaten från ungdomsprojekt som finansierats genom det tidigare ungdomsprogrammet och för att fortsätta debatten mellan ungdomar och beslutsfattare.

Mer information finns på:

http://50.europa.eu

http://europa.eu/youth/

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


[1] Evenemanget anordnas av Europeiska kommissionen i samarbete med Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.


Side Bar