Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/258

Brusel 27. februára 2007

„Vaša Európa – vaša budúcnosť“: v Ríme sa o mesiac uskutoční prvý samit mládeže EÚ

V hlavnom meste Talianska sa v dňoch 24. a 25. marca 2007 zíde viac ako 200 mladých ľudí z 27 členských štátov, aby sa zúčastnili na prvom samite mládeže EÚ pri príležitosti výročia podpisu Rímskej zmluvy z roku 1957. Na samite mládeže budú mať mladí ľudia z celého kontinentu príležitosť vysloviť svoje názory na Európu dnešných čias a vyjadriť svoje túžby do budúcnosti. Ich závery sa oznámia európskym vedúcim predstaviteľom, ktorí sa v priebehu toho istého víkendu stretnú v Berlíne.

Inštitúcie EÚ[1] spojili sily s Európskym fórom mládeže s cieľom zorganizovať vôbec prvý samit mládeže EÚ v Ríme v dňoch 24. – 25. marca 2007. Samit sa uskutoční v budove Campidoglio, v ktorej pred päťdesiatimi rokmi šesť zakladajúcich členských štátov (Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko, Belgicko a Holandsko) podpísalo Rímsku zmluvu. Okrem uznania dosiahnutých úspechov v Európe je cieľom samitu mládeže predovšetkým zamerať sa na jej budúcnosť.

Podpredsedníčka Komisie Margot Wallströmová zodpovedná za medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu uviedla: „Päťdesiate výročie je vhodným okamihom na to, aby sme oslávili dosiahnuté úspechy a zamysleli sa nad výzvami a príležitosťami, ktoré stoja pred nami. Únia opätovne spojila a posilnila Európu a priniesla jej občanom slobodu, stabilitu a prosperitu. Ako však Európa starne a naše spoločnosti sa vyvíjajú, vyvíja sa aj koncepcia európskej integrácie. Tento samit bude nevídanou príležitosťou na diskusiu o Európskej únii takpovediac „v pohybe“.

Ján Figeľ, európsky komisár zodpovedný za vzdelávanie a mládež, uviedol: „Dnešná mládež bude v budúcnosti tvoriť občiansku spoločnosť EÚ a čím skôr sa zapojí do diskusií a fór o svojej európskej budúcnosti, tým lepšie sa vysporiada s nadchádzajúcimi výzvami“.

Samitu sa zúčastní viac ako 200 mladých ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev a zo všetkých 27 členských štátov. Bude tam 6 účastníkov z každého členského štátu, 30 zástupcov medzinárodných mimovládnych organizácií mládeže a 8 zástupcov Európskeho fóra mládeže. Štyria zo šiestich národných účastníkov budú zvolení v rámci mládežníckych diskusií na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sa uskutočnia v období medzi januárom a začiatkom marca.

Mládež začala s prípravou na samit na stretnutí v Bruseli v dňoch 17. až 20. januára 2007. Na základe záverov prijatých na tomto prípravnom stretnutí začali národné rady mládeže organizovať národné diskusie vo všetkých členských štátoch EÚ v úzkej spolupráci so zastúpeniami Komisie, informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu a národnými agentúrami pre nový program EÚ na financovanie politiky v oblasti mládeže „Mládež v akcii“. V rámci týchto národných diskusií sa vytvorí priestor na zapojenie mladých ľudí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a umožní sa im zvoliť si delegátov, čím sa pri príprave samitu mládeže zabezpečí prístup „zdola nahor“.

K otvoreniu samitu mládeže dôjde v sobotu 24. marca v priestoroch rímskej univerzity (Roma III, fakulta literatúry). V popoludňajších hodinách sa účastníci rozdelia do šiestich pracovných skupín s cieľom diskutovať o:

  • budúcnosti zmluvy o EÚ,
  • sociálnom a ekonomickom modeli EÚ,
  • trvalo udržateľnom rozvoji,
  • úlohe EÚ v globalizovanom svete,
  • demokracii a občianskej spoločnosti,
  • mládeži a vzdelávaní.

V nedeľu 25. marca sa účastníci samitu zhromaždia v budove Campidoglio na plenárne zasadanie, kde sa prijmú závery a odkazy o budúcnosti Európy. Tieto budú slúžiť ako základ štruktúrovaného dialógu medzi mladými Európanmi a európskymi inštitúciami v nasledujúcich rokoch. V diskusii okolo okrúhleho stola účastníci prediskutujú odkazy aj s podpredsedníčkou Wallströmovou, komisárom Figeľom a zástupcami iných inštitúcií EÚ. Táto diskusia bude sprístupnená verejnosti prostredníctvom internetového vysielania.

Samit mládeže v Ríme sa uskutoční súbežne s neformálnym zasadaním Európskej rady v Berlíne 25. marca 2007, na ktorom vedúci predstavitelia štátov a vlád prijmú politické vyhlásenie o hodnotách a ambíciách Európskej únie.

Očakáva sa, že samit mládeže bude predstavovať začiatok dialógu a diskusie, ktoré zmobilizujú mladých ľudí a organizácie mládeže, a vyústia do prípravných prác a mobilizačných kampaní pre európske voľby v roku 2009.

Mladí Európania majú na európskej scéne kľúčovú úlohu. Prostredníctvom nich sa významným spôsobom rozširuje európska myšlienka zakotvená v novom programe „Mládež v akcii“, ktorý bol spustený v januári 2007. Jeho cieľom je poskytnúť finančné prostriedky na podporu mobility mládeže a pracovné projekty pre mládež do roku 2013. V júni tohto roku sa v Bruseli uskutoční európsky týždeň mládeže s cieľom vyzdvihnúť úspechy mládežníckych projektov financovaných v rámci predchádzajúceho programu „Mládež“ a pokračovať v diskusii medzi mladými ľuďmi a tvorcami politiky.

Viac informácií je k dispozícii na internetových stránkach:

http://50.europa.eu

http://europa.eu/youth/

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


[1] Podujatie organizuje Európska komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov


Side Bar