Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/258

Brüssel, 27. veebruar 2007

„Sinu Euroopa – sinu tulevik”: esimene ELi noortekohtumine Roomas käesoleva aasta märtsis

Enam kui 200 noort ELi 27st liikmesriigist tulevad kokku 24.-25. märtsil 2007 Itaalia pealinnas kõigi aegade esimesele Euroopa Liidu noortekohtumisele, millega tähistatakse Rooma lepingu allkirjastamise viiekümnendat aastapäeva. Kohtumine annab võimaluse Euroopa eri paigust tulnud noortel avaldada arvamust praeguse Euroopa kohta ja väljendada oma tulevikuootusi. Lõppjäreldused antakse üle Euroopa Liidu juhtidele, kes kohtuvad samal nädalalõpul Berliinis.

ELi institutsioonid[1] on ühendanud jõud Euroopa noortefoorumiga, et korraldada Roomas 24.-25. märtsil 2007 kõigi aegade esimene ELi noortekohtumine. Kohtumine leiab aset Campidoglios, samas hoones, kus kuus asutajaliikmesriiki (Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburg, Belgia ja Madalmaad) 50 aastat tagasi Rooma lepingule alla kirjutasid. Noortekohtumise eesmärk on tunnustada Euroopa saavutusi ning eelkõige arutada Euroopa tulevikuga seotud küsimusi.

Institutsionaalsete suhete ja kommunikatsioonistrateegia eest vastutav komisjoni asepresident Margot Wallström tõdes järgmist: „50. aastapäev on sobiv aeg, et tähistada minevikus saavutatut ja arutada tulevasi ülesandeid ja võimalusi. Euroopa Liit on Euroopa uuesti ühendanud, muutnud selle tugevamaks ning taganud oma kodanikele vabaduse, stabiilsuse ja heaolu. Ent nii nagu EL saab vanemaks ja meie ühiskond areneb edasi, nii areneb ja muutub ka Euroopa integratsioon. See kohtumine annab enneolematu võimaluse vahetada mõtteid Euroopa Liidu arengusuundade üle.”

Haridus- ja noorsooküsimustega tegelev komisjoni volinik Ján Figel' ütles: „Tänased noored on homse Euroopa kodanikud ning mida varem hakkavad nad osalema Euroopa tulevikku käsitlevates aruteludes ja foorumites, seda paremini tulevad nad toime eelseisvate probleemidega ”

Kohtumisele tuleb enam kui 200 erinevaid elualasid esindavat noort kõigist 27st Euroopa Liidu liikmesriigist. Igast liikmesriigist tuleb kuus osalejat, lisaks kolmkümmend valitsusväliste noorteorganisatsioonide esindajat ja kaheksa Euroopa noortefoorumi esindajat. Neli oma riiki esindavast kuuest osalejast valitakse ajavahemikus jaanuarist märtsi alguseni riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil toimuvate väitluste tulemusena.

Noortekohtumist hakati ette valmistama 17.-20. jaanuaril 2007 Brüsselis toimunud kohtumisel. Sellel ettevalmistuskohtumisel vastuvõetud otsuste põhjal asusid kõikide ELi liikmesriikide riiklikud noortenõukogud korraldama riigisiseseid väitlusi, tehes tihedat koostööd komisjoni, Euroopa Parlamendi infobüroode ja programmi „Aktiivsed noored” (ELi uus noortele mõeldud rahastamisprogramm) riiklike büroodega. Riikides toimuvad väitlused võimaldavad noortel kaasa rääkida riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi elus, oma esindajad välja valida ning tagavad, et noortekohtumise ettevalmistamisel kasutatakse „alt üles” lähenemisviisi.

Rooma noortekohtumine avatakse laupäeval, 24. märtsil Rooma Ülikoolis (Roma III, kirjandusteaduse õppehoone). Õhtupoolikul jagunevad noored kuude töörühma, et arutada järgmisi teemasid:

  • ELi lepingu tulevik,
  • ELi sotsiaalne ja majanduslik mudel,
  • jätkusuutlik areng,
  • ELi roll globaliseerunud maailmas,
  • demokraatia ja kodanikuühiskond,
  • noored ja haridus.

Pühapäeval, 25. märtsil kogunetakse plenaaristungile Campidoglio hoonesse, kus võetakse vastu Euroopa tulevikku käsitlevad lõppjäreldused ja läkitused. Sellega pannakse alus edaspidisele struktureeritud dialoogile noorte eurooplaste ja Euroopa institutsioonide vahel. Ümarlauaväitluse raames on noortel võimalik arutada oma läkitusi ka asepresident Wallströmi, volinik Figel'i ja muude ELi institutsioonide esindajatega. Üldsus saab nimetatud väitlust reaalajas Interneti kaudu jälgida.

Rooma noortekohtumisega samal ajal, 25. märtsil 2007, peetakse Berliinis Euroopa Ülemkogu mitteametlik istung, kus riigipead ja valitsusjuhid võtavad vastu Euroopa Liidu väärtusi ja pürgimusi kajastava poliitilise deklaratsiooni.

Loodetakse, et noortekohtumine käivitab dialoogi ja väitluste pidamise protsessi, mis mobiliseerib noori ja noorteorganisatsioone ning aitab valmistuda 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks.

Noortel eurooplastel on üleeuroopalisel areenil märkimisväärne roll. Nad mõjutavad olulisel määral Euroopa idee levikut, mis kajastub 2007. aasta jaanuaris käivitunud uues programmis „Aktiivsed noored”. Selle eesmärk on rahaliselt toetada noorte liikuvust ja noorsootöö projekte kuni aastani 2013. Juunikuus toimub Brüsselis Euroopa noortenädal, et tutvustada varasema programmi „Noored” raames rahastatud noorsooprojektide tulemusi ning jätkata mõttevahetust noorte ja poliitikakujundajate vahel.

Rohkem teavet leiate aadressil:

http://50.europa.eu

http://europa.eu/youth/

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


[1] Ürituse korraldaja on Euroopa Komisjon koostöös Euroopa Parlamendi, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.


Side Bar