Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1992

Brussel, 21 december 2007

Staatssteun: Commissie autoriseert Nederlandse steunmaatregel voor stimulering van duurzame energie (SDE)

De Europese Commissie heeft, onder de staatssteunregels van het EG-Verdrag, een Nederlandse steunmaatregel genaamd SDE ('stimulering duurzame energie') welke de duurzame energieproductie stimuleert, goedgekeurd. Het extra beschikbare budget voor de SDE is vastgesteld op €2.144 miljoen. De steunmaatregel is een wijziging en verlenging van twee eerder goedgekeurde steunmaatregelenbekend als de MEP-regeling.

Eurocommissaris Neelie Kroes van concurrentiebeleid: "Stimulering van duurzame energie is een belangrijke gemeenschappelijke doelstelling en ik ben dan ook blij dat het mogelijk was dit besluit snel te nemen".

In maart 2003 gaf de Commissie voor een periode van 10 jaar toestemming voor een regeling in het kader waarvan steun wordt verleend om de productie van duurzame en Warmte Kracht Koppeling (WKK)-elektriciteit in Nederland te stimuleren (MEP-regeling). Uit hoofde van deze MEP-regeling wordt voor een vaste periode van ten hoogste 10 jaar subsidie verleend aan producenten van duurzame en WKK-elektriciteit. De subsidies voor duurzame en WKK-elektriciteit moeten het verschil compenseren tussen de productiekosten van duurzame en WKK-elektriciteit en de marktprijs voor conventionele energie. Het subsidiebedrag varieert naar gelang van de vorm van duurzame elektriciteitsopwekking op basis van het verschil tussen de productiekosten van de specifieke vorm van duurzame energie (windenergie, zonne-energie enz.) en de marktprijs voor conventionele elektriciteit. Het subsidiebedrag dat zal worden toegekend voor duurzame en WKK-elektriciteit is afhankelijk van het geproduceerde aantal kWh. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de minister van Economische Zaken vastgesteld.

Op 18 augustus 2006 heeft de Nederlandse overheid besloten aan nieuwe projecten geen subsidies meer te verlenen op grond van de MEP-subsidieregeling. Dezelfde dag werd het subsidiepercentage voor nieuwe projecten van duurzame energieproductie tot nul teruggebracht. De reden voor deze beslissing is dat studies hebben aangetoond dat de genoemde nationale doelstelling van 9% hernieuwbare energiebronnen in 2010 kan worden gehaald met de reeds gesubsidieerde projecten. In februari 2007 nam de Nederlandse regering een besluit over een nieuwe doelstelling voor de vermindering van CO2-emissies: 30% vermindering van CO2 in 2020. Een van de instrumenten om deze doelstelling te bereiken is de wijziging en verlenging van de bestaande regelingen voor duurzame energie en voor WKK en de omzetting van de twee regelingen in een nieuwe regeling genaamd: "SDE" (stimulering duurzame energie). Op basis van de MEP zijn al subsidies betaald, wat de totale uitgaven in het kader van de maatregel op 8 259 miljoen euro brengt. De maatregel op 20 augustus aangemeld voor een goedkeuring onder de staatssteunregels.


Side Bar