Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/07/1988

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2007

Περιβάλλον: η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία στο Συμβούλιο σχετικά με την αεροπορία και λύπη για την ασυμφωνία σχετικά με το έδαφος

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Σταύρος Δήμας επικρότησε την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα στο Συμβούλιο για το περιβάλλον όσον αφορά την ένταξη των εκπομπών αεροσκαφών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Όμως το Συμβούλιο δεν επέτυχε συμφωνία για το άλλο σημαντικό θέμα της ημέρας, τη νέα οδηγία-πλαίσιο για το έδαφος. Ο Επίτροπος κ. Δήμας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία.

Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε: "Έχοντας μόλις επιστρέψει από το Μπαλί, οι υπουργοί περιβάλλοντος ήσαν απολύτως ενήμεροι σχετικά με την προκείμενη πρόκληση και την ανάγκη δράσης. Η σημερινή πολιτική συμφωνία με την οποία τα αεροσκάφη περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών εκπέμπει σημαντικό μήνυμα σχετικά με την αποφασιστικότητα της ΕΕ να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.". Όσον αφορά την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για το έδαφος, πρόσθεσε : "Είμαι πολύ απογοητευμένος διότι, παρά τις τεράστιες προσπάθειες της πορτογαλικής προεδρίας, την υποστήριξη πολλών υπουργών περιβάλλοντος στο σημερινό Συμβούλιο και τη θετική ψήφο και την ευρεία στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο δεν κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση οδηγίας-πλαισίου για το έδαφος. Πρόκειται για απολεσθείσα ευκαιρία στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσβλέπω στην καταβολή περαιτέρω προσπαθειών στο Συμβούλιο για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας το ταχύτερο δυνατό.".

Εκπομπές αεροσκαφών και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών

Η θέση του Συμβουλίου παραμένει παραπλήσια στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, της 20ης Δεκεμβρίου 2006 (IP/06/1862 και MEMO/06/506), και οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αποτελούν τεχνικές βελτιώσεις. Υπάρχουν πάντως κάποιες τροποποιήσεις μάλλον πολιτικού χαρακτήρα, όπου περιλαμβάνονται:

  • Η μονοετής εισαγωγική φάση για τις εντός της ΕΕ πτήσεις που πρότεινε η Επιτροπή δεν υιοθετήθηκε και το σύστημα θα τεθεί πλέον σε λειτουργία σε μία και μόνη φάση με έναρξη το έτος 2012.
  • Ως οροφή για τις εκπομπές θα τεθεί το 100% του μέσου επιπέδου για το χρονικό διάστημα 2004-2006.
  • Το επίπεδο δημοπράτησης αυξήθηκε σε 10% ενώ τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Προβλέφθηκε εξαίρεση για επιχειρήσεις με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κίνησης σε διαδρομές προς την ΕΕ, από την ΕΕ ή εντός της ΕΕ. Με βάση το σχετικό μηχανισμό θα εξαιρεθούν πολλές επιχειρήσεις από αναπτυσσόμενες χώρες, με περιορισμένες αεροπορικές συνδέσεις με την ΕΕ. Αυτό δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στις εκπομπές που καλύπτονται από το πρόγραμμα.
  • Προστέθηκε ειδικό απόθεμα δωρεάν δικαιωμάτων για νεοεισερχόμενες ή εξαιρετικά ταχύρρυθμα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρίες. Παρόλο που αυτό δεν προβλεπόταν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, κρίθηκε αποδεκτό, δεδομένου ότι δεν συνεπάγεται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου, οπότε δεν επηρεάζεται η περιβαλλοντική επίπτωση του προγράμματος.
  • Εισάγεται νέος μηχανισμός για την εξασφάλιση συνεπούς και αυστηρής επιβολής σε ολόκληρη την ΕΕ. Σαν τελευταίο μέσο, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να απαγορευθεί σε κάποια επιχείρηση η άσκηση δραστηριότητας στην ΕΕ σε περίπτωση που συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς το πρόγραμμα και τα άλλα μέτρα επιβολής έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά.

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε θα υιοθετηθεί κατά τα προβλεπόμενα ως "κοινή θέση" εντός του 2008. Στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.

Οδηγία-πλαίσιο για το έδαφος

Η οδηγία-πλαίσιο για το έδαφος αποβλέπει στον καθορισμό κοινών αρχών και στόχων σε επίπεδο ΕΕ και αναμένεται ότι θα απαιτήσει από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν συστηματική προσέγγιση για τον προσδιορισμό και την καταπολέμηση της υποβάθμισης του εδάφους. Σε μεγάλο βαθμό, το γεγονός ότι η οδηγία δεν εγκρίθηκε οφείλεται σε ανησυχίες σχετικά με την επικουρικότητα και, στο πλαίσιο αυτό, κάποια κράτη μέλη υποστήριξαν την άποψη ότι το έδαφος δεν αποτελεί θέμα προς διαπραγμάτευση σε κοινοτικό επίπεδο. Άλλοι θεώρησαν ότι το κόστος της οδηγίας θα ήταν εξαιρετικά υψηλό και ότι η επιβάρυνση για την εφαρμογή θα ήταν υπερβολική.

Περιβάλλον και υγεία

Επίσης, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της και για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία και υπογράμμισε τη χρησιμότητά τους στην περαιτέρω εφαρμογή του σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία.

Ιστορικό

Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ-ΕΕ):

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής για την ένταξη της αεροπορίας στο ΣΕΕ-ΕΕ: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


Side Bar