Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT FI HU SL

IP/07/1970

Bryssel den 20 december 2007

Mediekompetens: Känner folk till hur man på bästa sätt utnyttjar bloggar, sökmotorer och interaktiv tv?

Medierna förändras, liksom allmänhetens sätt att använda sig av dem. Ny informations- och kommunikationsteknik gör det mycket lättare för alla att hämta och sprida information, kommunicera och offentliggöra information och till och med göra utsändningar. Människors förmåga att kritiskt granska vad de tillgodogör sig via medierna och att göra väl avvägda val – så kallad mediekompetens – blir därmed ännu viktigare för att delta i samhällslivet och den demokratiska utvecklingen. Mot bakgrund av fjolårets undersökning på EU-nivå, lade Europeiska kommissionen idag fram sina planer på att uppmuntra till ökad mediekompetens och utbyte av god praxis över hela Europa.

"I dagens digitala era är mediekompetens avgörande för att kunna ta fullständig och aktiv del i samhället", säger Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället och medierna. "Traditionell läs- och skrivkunnighet är inte längre tillräckligt. Människor behöver ökad kunskap om hur de kan uttrycka sig effektivt och tolka vad andra säger, särskilt i bloggar, via sökmotorer och i reklam. Alla, gamla som unga, behöver få grepp om den nya digitala värld som vi lever i. Fortlöpande information och utbildning är i detta sammanhang viktigare än lagstiftning."

Mediekompetens omfattar alla typer av medier, däribland tv, bio, video, webbplatser, radio, videospel och virtuella miljöer. Den kan sammanfattas som förmågan att inhämta, förstå, bedöma och skapa medieinnehåll. Vanliga människor tar i allt större utsträckning del av och lägger ut information online. Det sker över hela världen. Ändå förstår inte alla helt och hållet i vilket samband sådant material produceras, ses eller läses, och inte heller vilka konsekvenser det kan få om man själv offentliggör material. Alla behöver därför utveckla nya färdigheter för att kommunicera effektivt och skapa innehåll. I en global och mångkulturell miljö uppkommer nya utmaningar för media och frågor uppstår om säkerhet, deltagande och tillgång för alla.

Kommissionens meddelande är det första strategidokumentet om mediekompetens på EU-nivå. Det behandlar huvudsakligen följande tre områden:

Mediekompetens för kommersiell kommunikation, som rör reklamrelaterade frågor.

Mediekompetens för audiovisuella verk, som delvis handlar om att öka medvetandet om europeisk film och öka kreativiteten.

Mediekompetens online, som bland annat kommer att ge allmänheten ökad kunskap om hur Google och andra sökmotorer på Internet fungerar.

Genom meddelandet läggs ett nytt block till den europeiska audiovisuella politiken. Det kompletterar det nya direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser (se IP/07/1809) och Media 2007, stödprogrammet för utveckling och distribution av europeisk film. I meddelandet anges det att en studie kommer att inledas under 2008 om hur olika nivåer av mediekompetens bör fastställas. Studien kommer att införlivas i rapporten om de olika nivåerna av mediekompetens, som föreskrivs i det nya direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser. "När det gäller reklam anser jag att det är mycket lämpligare att främja mediekompetens än att förespråka reklamförbud, som är något jag motsätter mig", säger Viviane Reding.

Kommissionen förespråkar aktivt utveckling och utbyte av god praxis på området mediekompetens i den digitala miljön genom befintliga program och initiativ, och kommer vid behov att anta en uppsättning rekommendationer framöver. Slutligen uppmanar kommissionen medlemsstaterna att uppmuntra sina tillsynsmyndigheter att bli mer engagerade och samarbeta ytterligare för att öka allmänhetens mediekompetens. Den önskar också utveckla och tillämpa uppförandekoder och samarbetsramar tillsammans med alla berörda parter på nationell nivå.

Bakgrund:

Kommissionens meddelande om mediekompetens utgör en integrerad del av dess allmänna politik för att öka förtroendet för och utnyttjandet av information online. Det är baserat på en undersökning från i fjol (se IP/06/1326), som omfattade alla berörda parter, dvs. medieorganisationer och hela mediebranschen, utbildningsinstitut, spridare och producenter av innehåll, forsknings- och kulturinstitutioner, lagstiftare, allmänhet och konsumentföreningar. Detta meddelande är resultatet av detta breda samråd.
Meddelandet återfinns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm
Resultaten av det offentliga samrådet om mediekompetens finns tillgängliga på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/consultation/index_en.htm


Side Bar