Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT HU SL

IP/07/1970

Brysselissä 20. joulukuuta 2007

Medialukutaito: osataanko verkkopäiväkirjojen, hakukoneiden ja vuorovaikutteisen television mahdollisuuksia todella täysin hyödyntää?

Tiedotusvälineet muuttuvat, ja samalla muuttuvat kansalaisten mediankäyttötavat. Uuden tieto- ja viestintäteknologian myötä kenen tahansa on entistä helpompi hankkia ja jakaa tietoa, viestiä tai harjoittaa julkaisu- tai jopa lähetystoimintaa. Kansalaisten kyky arvioida kriittisesti tiedotusvälineiden tarjoamaa tietoa ja tehdä tietoisia valintoja – eli niin sanottu medialukutaito – onkin olennaisen tärkeää aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian kannalta. Euroopan komissio on tänään julkistanut koko EU:n kattavaan tutkimukseen pohjautuvan suunnitelmansa tukea medialukutaidon kehitystä ja aiheeseen liittyvien hyvien käytäntöjen jakamista koko Euroopan alueella.

"Digitaaliaikakaudella hyvä medialukutaito on aktiivisen kansalaisuuden perusedellytys," totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding. "Pelkkä perinteinen luku- ja kirjoitustaito ei enää riitä tässä ajassa. Ihmisten on ymmärrettävä paremmin tehokkaan itseilmaisun merkitys ja osattava tulkita toisten sanomisia, erityisesti silloin, kun kyse on verkkopäiväkirjoista, hakukoneista tai mainonnasta. Kaikkien, niin ikääntyvien kuin nuorisonkin, täytyy kohdata tämä uusi digitaalinen maailma, jossa elämme. Tämän määränpään saavuttamisessa valistus ja tiedonsaanti ovat tärkeämpiä kuin lainsäädäntö."

Medialukutaito koskee kaikenlaisia viestintävälineitä, kuten televisiota, elokuvia, videoita, internet-sivuja, radiota, videopelejä ja virtuaaliyhteisöjä. Se voidaan tiivistää taidoksi käyttää, ymmärtää, arvioida ja luoda mediasisältöjä. Tavalliset ihmiset käyttävät ja julkaisevat yhä enemmän kaikkialla maailmassa näkyviä verkkosisältöjä. Silti nykyäänkään kaikki eivät aina täysin ymmärrä sitä asiayhteyttä, jossa tällaista aineistoa kirjoitetaan, nähdään tai katsellaan, tai niitä seurauksia, joita omalla julkaisemisella voi olla. Tämän vuoksi kaikkien on syytä omaksua uusia taitoja aktiivisina viestijöinä ja sisällön luojina. Globaalissa ja monikulttuurisessa ympäristössä kohdataan uusia tiedotusvälineisiin liittyviä haasteita, jotka saattavat olla ongelmallisia turvallisuuden, osallisuuden tai saavutettavuuden näkökulmasta.

Tänään julkaistava komission tiedonanto on ensimmäinen medialukutaitoa koskeva EU:n tason poliittinen asiakirja. Sillä on kolme painopistealuetta:

medialukutaito ja kaupallinen viestintä, johon kuuluvat mainontaan liittyvät seikat

medialukutaito ja audiovisuaaliset teokset, johon kuuluu mm. kiinnostuksen lisääminen eurooppalaista elokuvaa kohtaan sekä luovien kykyjen tukeminen

• sekä medialukutaito ja verkkoviestintä, jonka puitteissa kansalaisille esimerkiksi opetetaan, miten Google ja muut internet-hakukoneet toimivat.

Komission tiedonanto on myös osa Euroopan audiovisuaalipolitiikkaa. Se täydentää uutta "audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja" -direktiiviä (ks. IP/07/1809) sekä MEDIA 2007:ää, eurooppalaisen elokuvan kehittämisen ja jakelun tukiohjelmaa. Tiedonannossa kerrotaan myös vuonna 2008 käynnistettävästä selvityksestä, jonka tarkoituksena on tutkia medialukutaidon tason arviointitapoja, ja sitä voidaan hyödyntää uuden "audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja" -direktiivin tarkoittamassa medialukutaidon tasoa koskevassa kertomuksessa. "Uskon, että erityisesti mainonnan kyseessä ollessa medialukutaidon edistäminen on paljon tarkoituksenmukaisempi toimintatapa kuin mainontaa koskevien kieltojen lisääminen, ja itse vastustan tällaisia kieltoja", totesi EU-komissaari Reding.

Komissio tahtoo aktiivisesti tukea medialukutaitoon digitaalisessa ympäristössä liittyvien hyvien käytäntöjen kehitystä ja keskinäistä jakamista olemassa olevien ohjelmien ja aloitteiden puitteissa, ja voi tulla tarpeen vaatiessa antamaan myös suosituksia. Komissio kehottaa jäsenvaltioita myös kannustamaan sääntelystä vastaavia viranomaisia ottamaan yhteistyössä enemmän osaa kansalaisten medialukutaidon tason parantamiseen. Komissio tahtoo kehittää ja ottaa käyttöön käytännesääntöjä ja yhteissääntelykehyksiä kansallisella tasolla yhteistyössä kaikkien asianomaisten kanssa.

Taustatietoa:

Komission medialukutaitoa koskeva tiedonanto on olennainen osa sen yleistä toimintalinjaa, jonka mukaan verkkosisältöä kohtaan tunnettavaa luottamusta on vahvistettava ja sen käyttöönottoa lisättävä. Se on jatkoa viime vuonna toteutetulle selvitykselle (katso IP/06/1326), joka kattoi kaikki asianosaiset eli media-alan järjestöt ja mediateollisuuden, oppilaitokset, sisällöntuottajat, tutkimus- ja kulttuurilaitokset, sääntelyviranomaiset sekä kansalais- ja kuluttajajärjestöt. Tämä tiedonanto on kyseisen laajan kuulemisen tulos.
Tiedonanto on saatavissa osoitteesta

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm
Medialukutaitoa koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat saatavilla osoitteessa
http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/consultation/index_en.htm


Side Bar