Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL CS HU MT SL BG RO

IP/07/1966

V Bruseli, 19. decembra 2007

Reforma SPP: Reforma vinárstva posilní konkurencieschopnosť európskych vín

Európska komisia privítala dnešnú dohodu ministrov poľnohospodárstva krajín Európskej únie o reforme spoločnej organizácie trhu (SOT) s vínom. Zmenami sa vytvorí na trhu s vínom rovnováha, postupne sa odstránia nehospodárne a nákladné intervenčné opatrenia na trhu a umožní sa, aby sa rozpočet využíval na pozitívnejšie, proaktívnejšie opatrenia, ktoré posilnia konkurencieschopnosť európskych vín. Reformou sa zavádza rýchla reštrukturalizácia vinárskeho sektora, okrem iného prostredníctvom dobrovoľnej trojročnej schémy klčovania s cieľom odstrániť z trhu prebytočné a nekonkurenčné víno. Dotácie na krízovú destiláciu a destiláciu konzumného liehu sa budú postupne ukončovať, pričom prostriedky pridelené vo finančných balíkoch krajín bude možné používať na opatrenia ako napr. propagácia vína na trhoch v tretích krajinách, inovácie, reštrukturalizácia a modernizácia viníc a vínnych skladov. Reformou sa zároveň zabezpečí ochrana životného prostredia vo vinárskych regiónoch, podporia tradičné a dlhodobo osvedčené kvalitatívne postupy a zjednodušia pravidlá označovania, a to tak v prospech výrobcov ako aj konzumentov vína. Táto reforma nadobudne účinnosť 1. augusta 2008.

„Veľmi ma teší, že sme dokázali nájsť kompromis, a rada by som týmto poďakovala ministrom za ich ústretovosť pri riešení komplexných sporných otázok,“ vraví Mariann Fischerová Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Namiesto toho, aby sme míňali podstatnú časť rozpočtu na likvidáciu nežiaducich prebytkov, teraz sa môžeme sústreďovať na súťaženie na trhu a opätovné získanie podielu na trhu. Nedosiahli sme všetko, čo sme chceli, no dopracovali sme sa k vyváženej dohode. Dúfam, že členské štáty budú dostatočne využívať nové nástroje, ktoré majú k dispozícii.“

Hlavné body revidovanej SOT

Finančné balíky krajín: umožnia členským štátom prijímať opatrenia špecifické pre ich konkrétnu situáciu. Medzi možnými opatreniami sú: propagácia v tretích krajinách, reštrukturalizácia/konverzia viníc, modernizácia výrobného reťazca, inovácie, podpora zeleného zberu a nové opatrenia krízového manažmentu.

Opatrenia v oblasti rozvoja vidieka: určité prostriedky sa prevedú na opatrenia v oblasti výskumu a vývoja a budú účelovo viazané na vinárske regióny. Spomedzi konkrétnych opatrení je možné spomenúť začatie činnosti mladých vinohradníkov, efektívnejšie uvádzanie výrobkov na trh, odborné vzdelávanie, podpora organizácií výrobcov, podpora na pokrytie dodatočných nákladov a ušlých príjmov súvisiacich s udržiavaním kultúrnej krajiny, predčasný odchod do dôchodku.

Práva na výsadbu: tieto práva sa majú postupne odstrániť do roku 2015, pričom na úrovni štátov existuje možnosť využívať tieto práva až do roku 2018.

Postupné ukončovanie destilačných programov: krízová destilácia sa obmedzí na obdobie štyroch rokov podľa rozhodnutia členských štátov do konca roku 2011/2012, pričom maximálne výdavky budú obmedzené na 20 percent finančného balíku krajiny v prvom roku, 15 percent v druhom, 10 percent v treťom a 5 percent vo štvrtom roku. Destilácia konzumného liehu sa bude postupne ukončovať v priebehu štyroch rokov pri spojenej platbe počas prechodného obdobia, ktorú potom nahradí oddelená jednotná platba pre poľnohospodárske subjekty. Členské štáty budú mať možnosť vyžadovať destiláciu vedľajších produktov, ktorá sa bude hradiť z finančného balíka krajiny a na výrazne nižšej úrovni než ako je v súčasnosti, čo pokryje náklady na zber a transformáciu vedľajších produktov.

Zavedenie jednotnej platby pre poľnohospodárske subjekty: oddelená jednotná platba pre poľnohospodárske subjekty sa rozdelí pestovateľom viniča podľa rozhodnutia členských štátov a všetkým pestovateľom, ktorí vyklčujú svoje vinohrady.

Klčovanie: trojročná dobrovoľná schéma klčovania týkajúca sa celkovej rozlohy 175 000 hektárov pri klesajúcich výnosoch počas obdobia troch rokov. Členský štát môže zastaviť klčovanie, ak by išlo o viac než 8 percent celkovej plochy vinohradov daného členského štátu, resp. 10 percent celkovej rozlohy regiónu. Komisia môže zastaviť klčovanie, ak daná oblasť dosahuje 15 percent celkovej plochy vinohradov daného členského štátu. Členské štáty môžu zároveň vylúčiť klčovanie v horských oblastiach a oblastiach so strmými svahmi, ako aj z ekologických dôvodov.

Vinárske postupy: zodpovednosť za schvaľovanie nových, resp. zmeny existujúcich enologických postupov sa prenesie na Komisiu, ktorá posúdi enologické postupy prijaté Medzinárodným úradom pre vinič a víno a zapracuje niektoré z nich do zoznamu prijatých postupov EÚ.

Lepšie pravidlá označovania: koncepcia akostných vín EÚ bude vychádzať z vín s chránenými zemepisnými označeniami a vín s chránenými označeniami pôvodu, pričom sa zachovajú osvedčené národné zásady dodržiavania akosti. Označovanie bude jednoduchšie a napr. vína z EÚ bez zemepisného označenia budú môcť uvádzať na etikete odrodu a ročník. Určité tradičné názvy a tvary fliaš budú i naďalej môcť byť predmetom ochrany značky.

Pridávanie sacharózy alebo muštu do vína: tento proces bude i naďalej povolený, avšak maximálna možná miera obohatenia či už sacharózou alebo muštom sa zníži. V prípade výnimočných klimatických dôvodov môžu členské štáty Komisiu požiadať o zvýšenie miery obohatenia.

Podpora vzťahujúca sa na použitie muštu: podpora na mušt sa môže vyplácať v súčasnej podobe počas obdobia štyroch rokov. Po tomto prechodnom období sa výdavky na podporu na mušt zmenia na oddelené platby výrobcom vína.


Side Bar