Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL CS HU MT SK SL RO

IP/07/1966

Брюксел, 19 декември 2007 г.

Реформа на ОСП: Реформата в лозаро-винарския сектор ще засили конкурентоспособността на европейските вина

Европейската комисия приветства днешното споразумение между министрите на земеделието в ЕС за реформа на общата организация на пазара на вино. Промените ще внесат равновесие в пазара на вино, ще доведат до постепенното премахване на разточителните и скъпи мерки за намеса на пазара и ще позволят използването на бюджетните средства за по-категорични и дейни мерки, които да засилят конкурентоспособността на европейските вина. Реформата предвижда бързо реструктуриране на лозаро-винарския сектор, чрез заплануваната схема на доброволно, тригодишно изкореняване на лозя за премахване от пазара на излишъците и на неконкурентоспособното вино. Субсидиите за кризисна дестилация и за дестилация на алкохол за консумация постепенно ще бъдат прекратени и средствата, разпределяни чрез национални финансови пакети биха могли да се използват за мерки като популяризиране на вина на пазарите в трети държави, нововъведения, реструктуриране и модернизиране на лозови масиви и винарски изби. Реформата ще осигури защита на околната среда в лозарските райони, ще предпази традиционни и добре установени политики за осигуряване на качество и ще опрости правилата за етикетиране, от което ще се възползват производители и потребители. Реформата ще влезе в сила от 1 август 2008 година.

„Приех с голямо удоволствие факта, че успяхме да постигнем компромис и бих искал да изразя благодарността си на министрите на селското стопанство за проявената воля да постигнат решение на заплетени проблеми“, заяви Мариан Фишер Боул — комисар по земеделието и развитието на селските райони. „Вместо да харчим голяма част от бюджета ни, за да се освободим от нежеланите излишъци, сега можем съсредоточено да се заемем с конкурентите ни и да отвоюваме обратно пазарни дялове. Не постигнахме напълно желаното, но достигнахме до добре балансирано споразумение. Надявам се, че държавите-членки ще оползотворят новите инструменти.“

Основни моменти от преразгледаната обща организация на пазара на вино

Национални финансови пакети: Те ще позволят на държавите-членки да приспособят мерките към конкретните нужди. Тези мерки включват: популяризиране на вина в трети държави, преструктуриране или преобразуване на лозови масиви, модернизиране на производствената верига, нововъведения, подкрепа за беритба на зелено и нови мерки за управление на кризите.

Мерки за развитие на селските райони: известни средства ще бъдат насочени към научни изследвания и разработки, специално заделени за винарските райони. Мерките могат да включват подкрепа за установяване на стопанства от млади земеделски производители, подобрения в търговията, професионалното обучение, подкрепа за организациите на производителите, за понасянето на допълнителните разходи и пропуснатите ползи в усилието за съхранение на традиционни ландшафти, ранното пенсиониране на фермерите.

Права за засаждане: предвижда се да се отменят постепенно до 2015 г., с възможност за продължаването им в рамките на отделните държави до 2018 г.

Постепенно отменяне на схемите за дестилация: Кризисната дестилация ще бъде ограничена до четири години по усмотрение на държавите-членки до края на 2011—2012 година, като максималният размер на разходите се ограничава до 20 процента от първия годишен национален финансов пакет, до 15 процента за втората година, 10 процента за третата година и 5 процента за четвъртата. Дестилацията на алкохол за консумация ще бъде постепенно прекратена за четири години, с обвързано с производството плащане през преходния период, което ще бъде заместено от отделено от производството единно плащане за стопанство. Държавите-членки ще могат да изберат дали да изискват дестилация на вторичните продукти, заплащана от националния финансов пакет на цена значително по-ниска от настоящата, включваща разходите по събиране и преобразуване на вторичните продукти.

Въвеждане на единно плащане на стопанство: Отделено от производството ЕПС ще се разпределя на отглеждащите винени сортове грозде по усмотрение на държавите-членки и на всички лозари, които изкореняват лозя.

Изкореняване на лозя: Тригодишна схема за доброволно изкореняване, обхващаща обща площ от 175 000 хектара с намаляваща премия през трите години. Всяка държава-членка може да прекрати изкореняването, ако площта се окаже повече от 8 процента от общата площ с лозови масиви в държавата-членка или 10 процента от общата площ с лозови масиви в областта. Комисията може да прекрати изкореняването, ако площта достигне 15 процента от общата площ с лозови масиви на държавата-членка. Държавите-членки могат също да не допуснат изкореняване в планински области или в такива със стръмни склонове, както и по екологични съображения.

Винопроизводствени практики: Отговорността за одобрението на нови или изменението на съществуващите енологични практики ще бъде прехвърлена към Комисията, която ще разгледа енологичните практики, възприети от Международната организация по лозарство и винарство, и ще включи някои от тях в списъка на практиките, приети от ЕС.

По-добри правила за етикетиране: Концепцията за качествени вина с произход от ЕС ще се основава на вина със защитени географски означения и на такива със защитени наименования за произход. Ще бъдат запазени добре установени национални политики за осигуряване на качество. Етикетирането ще бъде опростено и ще позволи например европейските вина без географски означения, да посочват на етикета си сорта грозде и годината на реколтата. Някои традиционни означения и форми на бутилки ще могат да продължат да се ползват от защита.

Шаптализация: ще остане позволена, макар че някои пределни нива на обогатяване със захар или гроздова мъст ще бъдат намалени. При необикновени климатични условия държавите-членки могат да поискат от Комисията да повиши нивото на обогатяване.

Помощи за използването на гроздова мъст: тя трябва да се изплаща в сегашния си вид в продължение на четири години. След този преходен период, разходите за помощи за гроздова мъст ще се преобразуват в отделени от производството плащания на винопроизводителите.


Side Bar