Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1959

Bryssel den 19 december 2007

Antitrust: Kommissionen förbjuder de multilaterala förmedlingsavgifter som MasterCard tillämpar inom EES

Europeiska kommissionen har beslutat att MasterCards multilaterala förmedlingsavgifter för gränsöverskridande betalningar med betal- och kreditkort för privatkunder av märkena MasterCard och Maestro inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utgör en överträdelse av EG-fördragets regler om konkurrensbegränsande affärsmetoder (artikel 81). Kommissionen anser att MasterCards multilaterala förmedlingsavgifter, som tas ut för varje betalning på ett försäljningsställe när betalningen verkställs, ökar kostnaden för kortbetalningar för återförsäljarna utan att ge några bevisliga effektivitetsvinster. MasterCard har sex månader på sig att följa kommissionens uppmaning att avskaffa avgifterna. Om MasterCard inte följer uppmaningen får kommissionen ålägga företaget ett dagligt vite på 3,5% av dess sammanlagda omsättning per dag under det föregående räkenskapsåret. Multilaterala fördelningsavgifter är inte olagliga i sig. Däremot är en multilateral förmedlingsavgift i ett öppet betalkortssystem av den typ som MasterCard tillämpar förenligt med EU:s konkurrensregler bara om det bidrar till tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande och gynnar konsumenterna. I EU görs varje år över 23 miljarder kortbetalningar till ett värde av mer än 1 350 miljarder euro.

”Multilaterala förmedlingsavgifter, t.ex. de som MasterCard tillämpar, ökar kostnaderna för kortbetalningar hos återförsäljarna”, säger Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor. ”Det är konsumenterna som står för notan, eftersom de riskerar att betala två gånger: Först via årsavgifter till sin bank och därefter via högre detaljhandelspriser, som inte bara betalas av kortanvändare utan också av de kunder som betalar kontant. Kommissionen accepterar sådana avgifter endast om de tydligt och klart främjar innovation till nytta för alla användare.”

Den multilaterala förmedlingsavgiften

MasterCards affärsmodell omfattar en mekanism som fastställer ett minimipris som affärsidkare måste betala för att acceptera företagets betalkort. Mekanismen grundar sig på ett komplicerat nätverk av multilateralt överenskomna avgifter mellan banker, som branschen kallar förmedlingsavgifter. Dagens beslut handlar om de förmedlingsavgifter som MasterCard tillämpar inom EES. Mastercards förmedlingsavgift tas ut för varje betalning på ett försäljningsställe. Avgiften varierar mellan 0,4 % av transaktionsvärdet plus 0,05 euro och alternativt 1,05 % plus 0,05 euro för betalningar med Maestrokort och mellan 0,80 % och 1,20 % för transaktioner med MasterCards kreditkort. Avgiften tas ut av kundens bank (den utfärdande banken) och debiteras affärsidkarens bank (den inlösande banken), som därefter beaktar denna kostnadskomponent i sina priser gentemot affärsidkarna.

MasterCards multilaterala förmedlingsavgift omfattar praktiskt taget alla gränsöverskridande kortbetalningar inom EES och inhemska kortbetalningar i Belgien, Irland, Italien, Tjeckien, Lettland, Luxemburg, Malta och Grekland. Omkring 45 % av alla betalkort inom EES har antingen en MasterCard- eller en Maestrologo, och MasterCard-kort accepteras av cirka 85 % av de affärsidkare som accepterar kreditkort inom EES.

Kommissionen har förbjudit MasterCards multilaterala förmedlingsavgift därför att den alltför mycket ökar den bas som ligger till grund för de avgifter som de inlösande bankerna tar ut av affärsidkare för att de ska kunna acceptera betalkort, eftersom de multilaterala förmedlingsavgifterna utgör en stor del av det slutliga pris företag betalar för att ta emot MasterCards betalkort. Begränsningen av priskonkurrensen skadar företagen och deras kunder.

MasterCard har presenterat sin multilaterala förmedlingsavgift som ett sätt att maximera systemets produktivitet. Under de fyra år undersökningen har pågått har MasterCard emellertid inte kunnat lägga fram de empiriska bevis som krävs för att kunna visa på positiva effekter när det gäller innovation och effektivitet som skulle göra det möjligt att låta konsumenterna få en skälig andel av fördelarna med den multilaterala förmedlingsavgiften. Kommissionen har därför konstaterat att Mastercards multilaterala förmedlingsavgift inte ger några objektiva effektivitetsvinster som skulle kunna uppväga de negativa effekterna på priskonkurrensen mellan dess medlemsbanker.

Undersökningen

Kommissionens undersökning grundade sig ursprungligen på en serie anmälningar som Europay International S.A., den juridiska person som föregick MasterCards, lämnade in mellan maj 1992 och juli 1995 samt på ett klagomål från EuroCommerce i maj 1997. Efter två meddelanden om invändningar (se MEMO/06/260) och en hearing som ägde rum i november 2006 kontrollerade kommissionen MasterCards argument genom ytterligare undersökningar.

Tidigare beslutspraxis

Under 2002 beviljade kommissionen ett undantag för ett liknande system som Visa hade planer på att införa (se IP/02/1138) efter det att Visa erbjudit sig att göra betydande ändringar i sitt system med en multilateral förmedlingsavgift. Visa erbjöd sig särskilt att successivt sänka sina avgifter från 1,1 % till 0,7 % i genomsnitt fram till slutet av 2007 och att sätta ett tak på avgifterna så att de högst motsvarar kostnaderna för vissa tjänster. Visa ökade också insynen i avgifterna och tillät bankerna att låta företagen få information om den multilaterala förmedlingsavgiften. Undantaget löper emellertid ut den 31 december 2007, och därefter måste Visa se till att systemet är fullt förenligt med EU:s konkurrensregler.

Det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa)

Beslutet om MasterCards multilaterala förmedlingsavgift är en uppföljning av kommissionens branschundersökning av banktjänster för privatkunder 2005 och 2006 (se IP/07/114 och MEMO/07/40). I den undersökningen konstaterades det nämligen att avtal om förmedlingsavgifter kan stå i vägen för en mer kostnadseffektiv betalkortsbransch och skapandet av ett gemensamt eurobetalningsområde (Sepa). I branschundersökningen befanns det att fem EES-länder (Danmark, Nederländerna, Norge, Finland, Luxemburg) har ett betalkortssystem som fungerar utan multilateral förmedlingsavgift.

MasterCard-beslutet kommer att bidra till skapandet av ett gemensamt eurobetalningsområde genom att främja en ökad konkurrens på kortmarknaden och hindra en konstgjord ökning av de avgifter som åläggs affärsidkare genom en olaglig prismekanism som MasterCards multilaterala förmedlingsavgift är ett exempel på.

Se också MEMO/07/590.


Side Bar