Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1959

V Bruseli 19. decembra 2007

Boj proti monopolom: Komisia zakázala spoločnosti MasterCard vyberať v rámci EHP mnohostranné výmenné poplatky

Európska komisia rozhodla, že mnohostranné výmenné poplatky (multilateral interchange fees – MIF) za cezhraničné transakcie s použitím debetných a súkromných kreditných kariet s logom MasterCard a Maestro v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sú v rozpore s pravidlami uvedenými v Zmluve o ES týkajúcimi sa obmedzujúcich obchodných praktík (článok 81). Komisia dospela k záveru, že mnohostranné výmenné poplatky, ktoré spoločnosť MasterCard ukladá pri každej realizácii platby v maloobchode, zvyšujú náklady vznikajúce pri akceptovaní karty zo strany maloobchodníka, a to bez preukázaného efektívneho prínosu. Spoločnosť MasterCard má lehotu šesť mesiacov, aby splnila príkaz Komisie zrušiť tieto poplatky. Ak tak neurobí, môže Komisia uložiť dennú pokutu vo výške 3,5 % celkového denného obratu MasterCard v predchádzajúcom obchodnom roku. MIF ako také nie sú nezákonné. V otvorenom systéme platobných kariet, akým je systém MasterCard, sú zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ iba vtedy, ak prispievajú k technickému a hospodárskemu pokroku a prinášajú výhody pre zákazníkov. V EÚ sa ročne realizuje 23 miliárd platieb v hodnote viac ako 1 350 mld. EUR.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Dohody o mnohostranných výmenných poplatkoch, akou je dohoda MasterCard, zvyšujú náklady vznikajúce pri akceptovaní platobnej karty maloobchodníkom. Doplácajú na to zákazníci, ktorí sú takto vystavení riziku, že za svoje platobné karty zaplatia dvakrát: raz vo forme ročného poplatku banke a druhýkrát formou zvýšenej maloobchodnej ceny, ktorú neplatia iba používatelia karty, ale aj zákazníci platiaci v hotovosti. Komisia akceptuje tieto poplatky iba vtedy, ak prinášajú jasnú inováciu, ktorá je prínosom pre všetkých užívateľov.“

MIF

Obchodný model MasterCard zahŕňa mechanizmus, ktorý určuje minimálnu cenu, ktorú obchodníci musia zaplatiť za akceptovanie platobných kariet MasterCard. Mechanizmus vychádza z komplexnej siete mnohostranne odsúhlasených medzibankových poplatkov, ktoré sa v tejto branži nazývajú „výmennými poplatkami“. Dnešné rozhodnutie sa týka výmenných poplatkov MasterCard v rámci EHP (ďalej len „MIF MasterCard“). MIF MasterCard je poplatok za každú platbu v obchode. Tento poplatok sa pohybuje medzi 0,4 % hodnoty transakcie navýšenej o 0,05 EUR a 1,05 % hodnoty transakcie navýšenej o 0,05 EUR za platby debetnými kartami Maestro a medzi 0,80 % a 1,20 % za platby súkromnými kreditnými kartami MasterCard. Poplatok zadrží zákazníkova banka („vydávajúca banka“) a účtuje sa banke obchodníka („nadobúdacia banka“), ktorá potom zohľadní tento nákladový element pri tvorbe ceny pre obchodníka.

MIF MasterCard sa uplatňuje prakticky na všetky cezhraničné platby kartou v rámci EHP a na domáce platby kartou v Belgicku, Írsku, Českej republike, Lotyšsku, Luxembursku, na Malte a v Grécku. Približné 45 % všetkých platobných kariet v EHP má logo MasterCard alebo Maestro a karty MasterCard sa akceptujú v asi 85 % obchodov v EHP, ktoré akceptujú debetné karty.

Komisia zakázala MIF MasterCard, pretože zvyšujú základ, od ktorého nadobúdacie banky odvodzujú poplatky pre obchodníkov za akceptovanie platobných kariet, keďže MIF tvorí veľkú časť konečnej sumy, ktorú obchody platia za akceptovanie platobných kariet MasterCard. Obmedzenie cenovej hospodárskej súťaže škodí obchodom a ich zákazníkom.

MasterCard zaviedol svoje MIF ako nástroj na „maximalizáciu výkonu systému“. Počas štyroch rokov vyšetrovania MasterCard nepredložil požadovaný empirický dôkaz, ktorým by preukázal nejaký pozitívny efekt v súvislosti s inováciou a efektivitou, ktorý by umožnil presunutie primeranej časti výhod plynúcich z MIF na zákazníkov. Komisia preto dospela k záveru, že MIF MasterCard objektívne nemá efektívny prínos, ktorý by vyvážil negatívne ovplyvnenie cenovej hospodárskej súťaže medzi členskými bankami.

Vyšetrovanie

Vyšetrovanie Komisie sa pôvodne opieralo o rad oznámení, ktoré právny predchodca MasterCard, Europay International S.A., predložil v období medzi májom 1992 a júlom 1995, ako aj o sťažnosť podanú zo strany EuroCommerce v máji 1997. Komisia po dvoch vyhláseniach o námietkach (pozri MEMO/06/260) a ústnom vypočutí v novembri 2006 overila argumenty MasterCard ďalším zisťovaním.

Postup v predchádzajúcich prípadoch

V roku 2002 poskytla Komisia výnimku podobnému systému navrhovanému spoločnosťou Visa (pozri IP/02/1138), ktorá ponúkla značné reformy svojich MIF. Visa ponúkla najmä postupné znižovanie úrovne svojich poplatkov z priemerných 1,1 % na 0,7 % do konca roku 2007 a obmedzila poplatky na úroveň nákladov na osobitné služby. Spoločnosť Visa takisto zlepšila transparentnosť poplatkov a dovolila bankám zverejniť obchodom informácie o MIF. Výnimka však vyprší 31. decembra 2007 a Visa od tej chvíle bude zodpovedná za zabezpečenie úplného súladu jej systému s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ.

Jednotný európsky platobný priestor (SEPA)

Rozhodnutie vo veci MIF MasterCard sa opiera o prieskum Komisie v sektore retailového bankovníctva v roku 2005 a 2006 (pozri IP/07/114 a MEMO/07/40), v rámci ktorého sa zistilo, že dohody o výmenných poplatkoch môžu byť prekážkou nákladovo efektívnejšiemu systému platobných kariet a vytvoreniu jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA). V prieskume sa zistilo, že v piatich krajinách EHP (Dánsko, Holandsko, Nórsko, Fínsko, Luxembursko) funguje systém platobných kariet bez MIF. Rozhodnutie vo veci MasterCard podporí vytváranie SEPA prostredníctvom posilnenia hospodárskej súťaže na trhu kreditných kariet a prostredníctvom zabránenia umelému zvyšovaniu poplatkov obchodníkov spôsobených nezákonným cenovým mechanizmom akým je MIF MasterCard.

Pozri aj MEMO/07/590.


Side Bar