Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1959

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2007

Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή απαγορεύει τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες της MasterCard εντός του ΕΟΧ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι οι πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ) που εφαρμόζει η MasterCard στις διασυνοριακές συναλλαγές μέσω χρεωστικών καρτών και πιστωτικών καρτών καταναλωτή με τα σήματα MasterCard και Maestro στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) συνιστούν παράβαση των κανόνων της συνθήκης ΕΚ σχετικά με τις περιοριστικές εμπορικές πρακτικές (άρθρο 81). Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ΠΔΠ της MasterCard, που χρεώνονται για κάθε πληρωμή σε κατάστημα λιανικής πώλησης, κατά την επεξεργασία της πληρωμής, διογκώνει το κόστος αποδοχής της κάρτας από τους λιανοπωλητές χωρίς να συνεπάγεται αποδεδειγμένη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Η MasterCard έχει προθεσμία έξι μηνών για να συμμορφωθεί με τη διαταγή της Επιτροπής να καταργήσει την προμήθεια. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί να της επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή που αντιστοιχεί στο 3,5% του ημερήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι ΠΔΠ δεν είναι παράνομες αυτές καθ' αυτές, αλλά σε ένα ανοικτό σύστημα καρτών πληρωμής, όπως αυτό της MasterCard, δεν συμβιβάζονται με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού παρά μόνον εφόσον συμβάλλουν στην τεχνική και οικονομική πρόοδο και είναι προς όφελος των καταναλωτών. Στην ΕΕ, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο πάνω από 23 δισεκατομμύρια πληρωμές με κάρτα, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 1350 δισ. ευρώ.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος, Neelie Kroes, δήλωσε: «Οι συμφωνίες για πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες, όπως αυτή της MasterCard, διογκώνουν το κόστος αποδοχής των καρτών από τους λιανοπωλητές. Τον λογαριασμό πληρώνουν οι καταναλωτές, δεδομένου ότι κινδυνεύουν να πληρώσουν δύο φορές για την κάρτα πληρωμής: μία φορά με την ετήσια συνδρομή στην τράπεζά τους και μια δεύτερη μέσω της διογκωμένης τιμής λιανικής πώλησης που καταβάλλουν όχι μόνο οι χρήστες των καρτών, αλλά και οι πελάτες που πληρώνουν τοις μετρητοίς. Η Επιτροπή δεν θα δέχεται τις προμήθειες αυτές, παρά μόνον εφόσον ευνοούν σαφώς την καινοτομία προς όφελος όλων των χρηστών.»

Οι ΠΔΠ

Το επιχειρησιακό μοντέλο της MasterCard περιλαμβάνει ένα μηχανισμό βάσει του οποίου καθορίζεται η ελάχιστη τιμή που πρέπει να καταβάλλουν οι έμποροι για την αποδοχή των καρτών πληρωμής του οργανισμού. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται σε ένα πολύπλοκο δίκτυο διατραπεζικών προμηθειών που συμφωνούνται σε πολυμερές επίπεδο και οι οποίες αναφέρονται από τον κλάδο ως "διατραπεζικές προμήθειες". Αντικείμενο της σημερινής απόφασης είναι οι διατραπεζικές προμήθειες που χρησιμοποιεί η MasterCard εντός του ΕΟΧ ("οι ΠΔΠ" της MasterCard"). Οι ΠΔΠ της MasterCard είναι μια επιβάρυνση που επιβάλλεται για κάθε πληρωμή σε εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης. Η επιβάρυνση αυτή κυμαίνεται μεταξύ 0,4% της αξίας της συναλλαγής, προσαυξημένου κατά 0,05 €, και 1,05%, προσαυξημένου κατά 0,05 €, για τις πληρωμές με τις χρεωστικές κάρτες Maestro και μεταξύ 0,80% και 1,20% για τις συναλλαγές με τις πιστωτικές κάρτες "καταναλωτή" της MasterCard. Η προμήθεια εισπράττεται από την τράπεζα του πελάτη (την "εκδότρια τράπεζα") και χρεώνεται στην τράπεζα του εμπόρου (την "αποδέκτρια τράπεζα"), η οποία λαμβάνει υπόψη της αυτό το στοιχείο κόστους στις τιμές που εφαρμόζει έναντι των εμπόρων.

Η ΠΔΠ της MasterCard εφαρμόζεται στο σύνολο σχεδόν των διασυνοριακών πληρωμών με κάρτα στις χώρες του ΕΟΧ και στις εγχώριες πληρωμές με κάρτα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Ελλάδα. Το 45% περίπου όλων των καρτών πληρωμής στον ΕΟΧ φέρουν το λογότυπο MasterCard ή Maestro, και οι κάρτες MasterCard είναι αποδεκτές στο 85% περίπου των επιχειρήσεων που δέχονται χρεωστικές κάρτες στις χώρες του ΕΟΧ.

Η Επιτροπή απαγόρευσε τις ΠΔΠ της MasterCard, επειδή διογκώνουν τη βάση επί της οποίας υπολογίζουν οι αποδέκτριες τράπεζες τις τιμές που χρεώνουν στους εμπόρους για την αποδοχή των καρτών πληρωμής, δεδομένου ότι οι ΠΔΠ αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της τελικής τιμής που καταβάλλουν οι έμποροι για την αποδοχή των καρτών πληρωμής MasterCard. Ο περιορισμός αυτός του ανταγωνισμού όσον αφορά τις τιμές είναι επιζήμιος για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους.

Η MasterCard παρουσίασε τις ΠΔΠ της ως μέσο για τη «μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος». Ωστόσο, κατά τα τέσσερα έτη που διήρκησε η έρευνα, η MasterCard δεν μπόρεσε να υποβάλει τα απαιτούμενα εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να καταδείξει οποιαδήποτε θετικά αποτελέσματα από άποψη καινοτομίας και αποτελεσματικότητας που θα επέτρεπαν στους καταναλωτές να αποκομίσουν δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει από τις ΠΔΠ. Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, συνήγαγε ότι οι ΠΔΠ της MasterCard δεν οδηγούν σε αντικειμενική βελτίωση της αποτελεσματικότητας που θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό ως προς τις τιμές μεταξύ των τραπεζών που είναι μέλη της MasterCard.

Η έρευνα

Η έρευνα της Επιτροπής βασίστηκε αρχικά σε μια σειρά κοινοποιήσεων τις οποίες υπέβαλε ο προκάτοχος της MasterCard, Europay International S.A., μεταξύ Μαΐου 1992 και Ιουλίου 1995, καθώς και σε μια καταγγελία εκ μέρους της EuroCommerce τον Μάιο του 1997. Μετά από δύο κοινοποιήσεις αιτιάσεων (βλ. MEMO/06/260) και μια προφορική ακρόαση τον Νοέμβριο του 2006, η Επιτροπή εξέτασε περαιτέρω τους ισχυρισμούς της MasterCard προβαίνοντας σε συμπληρωματική έρευνα.

Προηγούμενες αποφάσεις

Το 2002, η Επιτροπή είχε απαλλάξει ένα παρόμοιο σύστημα που εφάρμοζε η Visa (βλ. IP/02/1138) μετά την εκ μέρους της τελευταίας ανάληψη δεσμεύσεων για ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις τους συστήματος των ΠΔΠ της. Συγκεκριμένα, η Visa δεσμεύθηκε να μειώσει προοδευτικά το ύψος των προμηθειών της, από το 1,1% που ήταν κατά μέσο όρο, στο 0,7% μέχρι το τέλος του 2007, και να εφαρμόσει ανώτατο όριο για τις προμήθειες αντίστοιχο με το κόστος ορισμένων ειδικών υπηρεσιών. Επίσης η Visa βελτίωσε τη διαφάνεια των προμηθειών και επέτρεψε στις τράπεζες να παρέχουν στις επιχειρήσεις στοιχεία σχετικά με τις ΠΔΠ. Ωστόσο, η εν λόγω απαλλαγή λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007 και στο εξής η Visa θα είναι υπεύθυνη για την πλήρη συμμόρφωση του συστήματός της με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού.

Ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA)

Η απόφαση για τις ΠΔΠ της MasterCard έπεται της έρευνας που πραγματοποίησε η Επιτροπή το 2005 και το 2006 στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών λιανικής (βλ. IP/07/114 και MEMO/07/40), και από την οποία προέκυψε ότι οι συμφωνίες για τις διατραπεζικές προμήθειες ενδέχεται να αποτελούν εμπόδιο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κλάδου των καρτών πληρωμής και για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA). Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε πέντε χώρες του ΕΟΧ (Δανία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο) το σύστημα καρτών πληρωμής λειτουργεί χωρίς ΠΔΠ. Η απόφαση για την MasterCard θα στηρίξει τη δημιουργία ενός SEPA, ευνοώντας την τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά καρτών και αποτρέποντας οποιαδήποτε τεχνητή αύξηση των προμηθειών που βαρύνουν τους εμπόρους μέσω παράνομων μηχανισμών καθορισμού των τιμών, όπως οι ΠΔΠ της MasterCard.
Βλ. επίσης MEMO/07/590.


Side Bar