Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1959

Брюксел, 19 декември 2007 г.

Антитръстова политика: Комисията забранява вътрешните за ЕИП многостранни такси за обмен на MasterCard

Европейската комисия реши, че многостранните такси за обмен на MasterCard за трансгранични картови трансакции за плащане с дебитни и с потребителски кредитни карти на MasterCard и Maestro в Европейското икономическо пространство (ЕИП) нарушават правилата за ограничителни търговски практики от Договора за ЕО (член 81). Комисията заключи, че многостранните такси за обмен на MasterCard, събирани при всяко плащане в обекти за търговия на дребно в момента на обработване на плащането, повишават изкуствено разходите за приемане на карти от страна на търговците на дребно, без това да води до по-голяма доказана ефективност. MasterCard разполага с шест месеца, за да изпълни заповедта на Комисията да оттегли таксите. Ако MasterCard не изпълни тази заповед, Комисията може да наложи дневни санкционни плащания от 3,5 % от световния дневен оборот на организацията за изминалата стопанска година. Многостранните такси за обмен не са сами по себе си незаконни. Но такива такси в една отворена схема за картови плащания като тази на MasterCard биха били съвместими с правилата за конкуренция на ЕС само ако допринася за техническия и икономическия напредък и ако е в полза на потребителите. В ЕС годишно се извършват повече от 23 милиарда плащания с разплащателни карти на стойност, надхвърляща 1350 милиарда евро.

Комисарят за конкуренцията Нели Крус заяви: „Споразуменията за многостранни такси за обмен, като това на MasterCard, повишават изкуствено разходите на търговците на дребно за приемане на карти. Потребителите са тези, които плащат сметката, тъй като рискуват да платят два пъти за разплащателните карти: веднъж чрез годишните такси на тяхната банка и втори път чрез изкуствено повишените цени на дребно, които важат не само за плащащите с карти, но също и за потребителите, които плащат в брой. Комисията ще приеме тези такси само където те ясно насърчават иновациите в полза на всички потребители.“

Многостранните такси за обмен

Търговският модел на MasterCard включва механизъм, който определя минималната цена, която търговците трябва да платят за приемане на разплащателните карти на организацията. Той е основан на сложна мрежа от многостранно договорени междубанкови такси, които секторът нарича „такси за обмен“. В днешното решение се разглеждат резервните такси за обмен на MasterCard в рамките на ЕИП. Тези такси се събират при всяко плащане в търговски обект. Таксата варира между 0,4 % от стойността на трансакцията, повишена с 0,05 евро, и 1,05 %, повишена с 0,05 %, за плащания с дебитни карти Maestro и между 0,80 % и 1,20 % за трансакции с потребителски кредитни карти на MasterCard. Банката на клиента („издаващата банка“) събира таксата от банката на търговеца („придобиващата банка“), която от своя страна отчита този елемент на разход при определянето на цените си спрямо търговците.

Многостранните такси за обмен на MasterCard се прилагат на практика към всички трансгранични картови плащания в ЕИП и към вътрешните картови плащания в Белгия, Ирландия, Италия, Чешката република, Латвия, Люксембург, Малта и Гърция. Около 45 % от всички разплащателни карти в ЕИП носят логото на MasterCard или на Maestro и картите на MasterCard се приемат в около 85 % от търговците в ЕИП, които приемат дебитни карти.

Комисията забрани многостранните такси за обмен на MasterCard, защото повишават изкуствено основата, върху която придобиващите банки определят цените си спрямо търговците за приемане на разплащателни карти, тъй като многостранните такси за обмен представляват голяма част от крайната цена, която търговците плащат, за приемане на разплащателните карти на MasterCard. Това ограничение на ценовата конкуренция е в ущърб на търговците и техните клиенти.

MasterCard представи своите многостранни такси за обмен като инструмент за „максимизиране на мощностите на системата". Въпреки това, по време на четирите години на разследване MasterCard не предостави нужните емпирични доказателства, с които да докаже, че са налице някакви положителни ефекти върху иновациите и ефективността, които биха позволили прехвърлянето на справедлив дял от ползите от многостранните такси за обмен към потребителите. Следователно Комисията заключи, че многостранните такси за обмен на MasterCard не водят до обективна ефективност, която би могла да компенсира отрицателните ефекти върху ценовата конкуренция между банките, които са нейни членове.

Разследването

Разследването на Комисията първоначално се основаваше на серия от уведомления, които изпрати правният предшественик на MasterCard, Europay International S.A., между май 1992 г. и юли 1995 г., както и на жалба от EuroCommerce от май 1997 г. След две изложения на възражения (вж. MEMO/06/260) и устно изслушване през ноември 2006 г. Комисията провери аргументите на MasterCard чрез допълнително установяване на факти.

Минала практика по дела

През 2002 г. Комисията освободи подобна система, предложена от Visa (вж. IP/02/1138), след като Visa предложи значителни реформи за своите многостранни такси за обмен. В частност Visa предложи да намали постепенно равнището на своите такси от средно 1,1 % до 0,7 % до края на 2007 г. и да ограничи таксите до равнището на разходите за определени услуги. Също така Visa повиши прозрачността на таксите и позволи на банките да разкрият пред търговците информация относно многостранните такси за обмен. Въпреки това, освобождаването изтича на 31 декември 2007 г. и от този момент нататък Visa ще бъде задължена да гарантира, че системата ѝ е в пълно съответствие с правилата за конкуренция на ЕС.

Единна зона за плащания в евро

Решението относно многостранните такси за обмен на MasterCard следва секторното проучване на Комисията от 2005 г. и 2006 г. в банкирането на дребно (вж. IP/07/114 и MEMO/07/40), което установи, че споразуменията за такси за обмен може да са пречка пред един ефективен от гледна точка на разходите сектор на разплащателните карти и за създаването на единна зона за плащания в евро. Проучването установи, че в пет страни от ЕИП (Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия и Люксембург) системата на разплащателни карти функционира без многостранни такси за обмен. Решението MasterCard ще подкрепи създаването на единна зона за плащания в евро чрез стимулиране на по-голяма конкуренция на пазара на карти и предотвратяване на изкуственото повишаване на търговските такси в резултат на незаконен механизъм за ценообразуване, като този за многостранните такси за обмен на MasterCard.

Виж също MEMO/07/590.


Side Bar