Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1927

V Bruseli, 14. decembra 2007

Európska komisia uzatvorila so spoločnosťou JT International (Japan Tobacco) na obdobie 15 rokov dohodu o boji proti pašovaniu a falšovaniu cigariet

Európska komisia spolu s 26 členskými štátmi Európskej únie[1] a spoločnosť JT International (JTI) dnes oznámili, že uzatvorili viacročnú dohodu, ktorou sa má vytvoriť efektívny systém boja proti pašovaniu a falšovaniu cigariet. Na základe tejto dohody spoločnosť JTI poskytne Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a orgánom členských štátov EÚ na presadzovanie práva súčinnosť a pomoc v rámci boja proti pašovaniu a falšovaniu cigariet. V dohode sa predpokladá, že spoločnosť JTI v priebehu najbližších 15 rokov poskytne značné finančné prostriedky, ktoré dosiahnu celkovú výšku 400 miliónov amerických dolárov. „Vítam ukončenie rokovaní o tejto dôležitej dohode. Pre Európsku úniu je dohoda výhodná, pretože chráni jej finančné záujmy,“ uviedol predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý je zodpovedný za boj proti podvodom, uviedol: „Táto dohoda je ďalším významným krokom vpred v prebiehajúcom boji proti pašovaným a falšovaným cigaretám. Pašované a falšované výrobky sú podvodom, ktorého obeťou sú všetci: vlády, spotrebitelia a takisto aj spoločnosti, ktoré podnikajú v súlade s právnymi predpismi. Táto nová dohoda významným spôsobom pomôže Európskej komisii a členským štátom v boji proti nezákonnému obchodu s cigaretami, ktorý každoročne spôsobuje značné úniky na daniach a cle. Pre svet je významným signálom, ktorý ukazuje, že dohody medzi verejnými orgánmi a podnikateľskými subjektmi fungujú a prinášajú značné výsledky.“

Boj proti falšovaniu

Európska komisia a členské štáty EÚ hovoria o viacerých dôvodoch, na základe ktorých považujú zvýšenie úsilia zameraného na boj proti falšovaniu a pašovaniu za mimoriadne dôležitú prioritu. Jedným z dôvodov je, že Európske spoločenstvo a členské štáty v dôsledku neplatenia daní z falšovaných cigariet prichádzajú o stovky miliónov eur. Falšovanie a ďalšie formy pašovania navyše vytvárajú paralelný nezákonný zásobovací systém, ktorý narúša a poškodzuje legálne distribučné siete a znamená nekalú konkurenciu pre originálne výrobky distribuované legálnym spôsobom.

V posledných rokoch sa podstatne znížilo množstvo pašovaných cigariet spoločnosti JTI, avšak falšované cigarety predstavovali v tom istom období pre Európske spoločenstvo a členské štáty narastajúci problém. Európska komisia preto oznámila, že bude vychádzať z existujúcich opatrení boja proti nezákonnému obchodu s cigaretami, ktoré spočívajú jednak v intenzívnom vyšetrovaní prípadov falšovania cigariet v úzkej spolupráci s členskými štátmi a pracovníkmi orgánov na presadzovanie práva, ktoré pôsobia na tzv. kritických miestach po celom svete, ďalej vo vyhľadávaní a likvidácii výrobní falšovaných cigariet s cieľom zabrániť ich dovozu do Európskeho spoločenstva, a napokon v sledovaní distribúcie falšovaných cigariet a ich konfiškácii v rámci Európskeho spoločenstva v záujme získania poznatkov o ich zdroji a ďalších dôležitých informácií.

Boj proti pašovaniu a praniu špinavých peňazí: je potrebné poznať zákazníka a sledovať distribúciu tovaru

Dohoda vychádza z práce všetkých zúčastnených a obsahuje aj inovácie, pokiaľ ide o postupy, ktorými sa bude bojovať proti odkláňaniu produkcie spoločnosti JTI do svetových a európskych pašeráckych sietí. Vychádza z toho, že úspešnému boju proti pašovaným a falšovaným cigaretám môže výrazne napomôcť spoločne dohodnuté nasadenie zdrojov významných výrobcov, ako je napríklad JTI, a európskych orgánov presadzovania práva a takisto aj lepšia koordinácia ich opatrení v oblasti boja proti pašovaniu a falšovaniu.

V dohode sú na základe súhlasu všetkých jej strán obsiahnuté jasné ustanovenia vytvárajúce mechanizmus, vďaka ktorému budú zúčastnené strany dlhodobo schopné predchádzať veľkému pašovaniu originálnych cigariet spoločnosti JTI na európsky trh. Spoločnosť JTI sa v dohode zaviazala, že bude vychádzať zo svojho súčasného systému previerok pri výbere a monitorovaní svojich zákazníkov, že posilní svoje kapacity venované sledovaniu niektorých balení a že poskytne ešte väčšiu podporu európskym orgánom na presadzovanie práva pri ich boji proti nezákonnému obchodu s cigaretami. Takisto je v nej obsiahnutý záväzok, že JTI bude aj naďalej prispôsobovať svoje predaje objemom, ktoré zodpovedajú dopytu na legálnom trhu. Dohoda vychádza z existujúcich programov spoločnosti JTI zameraných na zabezpečenie dodržiavania zmluvných povinností zo strany jej zákazníkov a ďalej ich rozvíja do podoby komplexného zmluvného rámca.

V minulosti malo Európske spoločenstvo najväčšie problémy a obavy v súvislosti s dovozom pašovaných cigariet do ES. Preto intenzívne prijímalo opatrenia, ktoré riešili problematiku pašovania cigariet. Snahy európskych orgánov na presadzovanie práva v uplynulých rokoch viedli v zníženiu množstva cigariet, ktoré boli prepašované na územie členských štátov EÚ. Európska komisia dospela k záveru, že podobné konštruktívne a perspektívne dohody, ako je dohoda so spoločnosťou JTI, sú užitočným prostriedkom na riešenie týchto problémov.

Súčasťou tejto iniciatívy sú aj rozsiahle mechanizmy na sledovanie distribúcie výrobkov, ktoré orgánom presadzovania práva umožnia určiť moment, kedy sa originálny produkt odklonil z legálneho obchodného systému. Podľa dohody spoločnosť Japan Tobacco International bude uvádzať na niektorých baleniach informáciu o cieľovom maloobchodnom trhu, používať na „master case“[2] škatuliach strojovo čitateľné čiarové kódy a uplatňovať ďalšie postupy, ktoré napomáhajú pri sledovaní distribučnej cesty jej produktov.

S týmito povinnosťami je spojená rozsiahla spoločná iniciatíva v oblasti sledovania distribúcie výrobkov, ktorá je v súlade s Rámcovým dohovorom Svetovej zdravotníckej organizácie WHO o kontrole tabaku a ktorá bude pre Európsku úniu východiskom v rámci jej snahy, aby k tomuto dohovoru bol prijatý dobrý protokol o nezákonnom obchodovaní s tabakovými výrobkami.

Povinnosti zakotvené v dohode

Európske spoločenstvo a zúčastnené členské štáty dostanú v priebehu niekoľkých rokov významné finančné prostriedky. Spoločnosť JTI by podľa dohody mala v priebehu 15 rokov poskytnúť ES a zúčastneným členským štátom 400 miliónov amerických dolárov.

Spoločnosť JTI sa v dohode zaručila, že poskytne finančné prostriedky i v prípade, že v rámci Európskeho spoločenstva budú skonfiškované jej originálne produkty, ktoré budú nad rámec stanovených množstiev. Tieto prostriedky bude JTI povinná poskytnúť bez ohľadu na to, či pôjde o jej chybu alebo previnenie, a rozdelia sa medzi všetky zúčastnené členské štáty.

Dohodou sa vylučujú akékoľvek budúce občianskoprávne nároky voči JTI vyplývajúce z jej konania v minulosti v súvislosti s výrobou, predajom, distribúciou a skladovaním cigariet. Dňa 18. apríla 2007 spoločnosť Japan Tobacco International kúpila podnik Gallaher Group Plc. Zúčastnené strany sa preto dohodli na rámci a harmonograme, v súlade s ktorými spoločnosť JTI zabezpečí, aby subjekty tvoriace podnik Gallaher Group Plc dosiahli štandard stanovený v tejto dohode s cieľom dosiahnutia ich úplného súladu s ňou.

Ďalšie dohody

Európska komisia je aj naďalej pripravená diskutovať s výrobcami, ktorí sú ochotní venovať prostriedky potrebné na zlepšenie boja proti nezákonnému obchodu s ich produktmi a proti súvisiacej trestnej činnosti, akým je napríklad pranie špinavých peňazí. Výrobcovia takisto majú povinnosť bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu s ich výrobkami, pri plnej spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi. Táto dohoda by preto mohla byť vzorom pre ďalších výrobcov cigariet, ktorí sa nateraz ešte nezhostili úplne týchto svojich povinností.

Súvislosti

V rámci rokovaní so spoločnosťou JTI zastupovala Európske spoločenstvo a členské štáty Európska komisia. Za Európsku komisiu viedol rokovania jej právny odbor spolu s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Dňa 9. júla 2004 bola podpísaná dohoda o boji proti pašovaniu a falšovaniu cigariet medzi ES a desiatimi členskými štátmi na jednej strane a spoločnosťou Philip Morris International na strane druhej (pozri IP/04/882).

Dohoda a jej prílohy sú k dispozícii na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/cig_smug/2007_en.html


[1] Tieto èlenské štáty sú zúèastnenými èlenskými štátmi pod¾a dohody: Rakúsko,

Belgicko, Bulharsko, Èeská republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko,

Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maïarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko,

Luxembursko, Malta, Holandsko, Po¾sko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko,

Slovinsko, Švédsko a Španielsko.

[2] „master case“ je balenie obsahujúce približne 10 000 cigariet.


Side Bar