Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Brusel 13. decembra 2007

Komisia víta podpísanie Lisabonskej zmluvy a vyzýva na jej rýchlu ratifikáciu

Podpísaním Lisabonskej zmluvy dnes 27 členských štátov uskutočnilo významný krok v európskej integrácii. Predstavuje to novú fázu v úsilí poskytnúť Únii novú zmluvu, aby tak odpovedala na výzvy 21. storočia. Komisia verí, že nová zmluva je pre občanov novým výrazným prínosom a v dohľadnom čase vyrieši diskusiu týkajúcu sa inštitúcií. V súlade s dvojitým prístupom Barrosovej Komisie zmluva umožní zamerať sa vo väčšej miere na otázky týkajúce sa občanov, ako napríklad rast a zamestnanosť, energie, klimatické zmeny a migrácia. Komisia vyzýva členské štáty na včasnú ratifikáciu zmluvy, aby mohla nadobudnúť platnosť 1. januára 2009. Komisia dnes sprístupnila webové stránky venované zmluve, na ktorých sa prehľadným spôsobom možno oboznámiť s novými prvkami v oblasti politík a inštitucionálnymi reformami zahrnutými v novej zmluve.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: „Táto zmluva je zlomom v histórii európskej integrácie. Lisabonská zmluva dáva občanom v európskom projekte ústredné miesto. Po dlhých šiestich rokoch rokovaní môžeme dať inštitucionálne otázky bokom a celú energiu sústrediť v prospech našich občanov pri dosahovaní cieľov politík. Vyzývam členské štáty, aby ich záväzky dodržali a usilovali sa zmluvu ratifikovať včas, aby mohla nadobudnúť platnosť 1. januára 2009.

„Táto nová zmluva je pre európskych občanov dobrá,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Margot Wallströmová zodpovedná za inštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu. Zvýši efektivitu a vo vonkajších vzťahoch dá Únii jednotný hlas. Ľudia sa budú môcť vo väčšej miere vyjadrovať k európskym politikám prostredníctvom posilnených právomocí svojich priamo volených zástupcov v Európskom parlamente a posilnenej úlohy národných parlamentov. Nová „iniciatíva občanov“ umožní miliónom občanom požiadať Komisiu o predloženie návrhu. Viac demokracie je základom Únie založenej na súhlase občanov a napomôže obnoviť dôveru v európsky integračný proces.

Lisabonskou zmluvou sa menia a dopĺňajú súčasné zmluvy o EÚ a ES bez toho, že by sa nahrádzali. Únii poskytne právny rámec a nástroje potrebné na to, aby čelila budúcim výzvam a odpovedala na požiadavky občanov.

Lisabonská zmluva bude prínosom v mnohých ohľadoch: novou zmluvou sa európskym občanom zaručí možnosť vyjadrovať sa k európskym záležitostiam a ich základné práva budú zakotvené v charte. EÚ bude mať lepšie nástroje, pokiaľ ide o napĺňanie očakávaní v oblasti energetiky, klimatických zmien, cezhraničnej trestnej činnosti a imigrácie. Rovnako bude schopná hovoriť na medzinárodnej scéne jednotným hlasom.

Plánované kľúčové zlepšenia zahŕňajú:

Demokratickejšia, otvorenejšia a spoluzodpovednejšia Únia – občania ako aj národné parlamenty získajú pohľad na prijímané rozhodnutia celkom zblízka, keďže legislatívne diskusie sa otvárajú verejnosti. Európania budú mať možnosť navrhované právne predpisy EÚ ovplyvňovať.

Efektívnejšie Únia – vďaka efektívnym a zjednodušeným inštitúciám. Takisto vďaka rýchlejšiemu a ucelenejšiemu prijímaniu rozhodnutí v oblasti práva a poriadku, ktorými sa zvyšuje schopnosť EÚ bojovať proti trestnej činnosti, terorizmu a obchodovaniu s ľuďmi.

Viac práv pre Európanov – hodnoty a ciele EÚ budú stanovené jasnejšie než kedykoľvek predtým. Takisto charta základných práv získa to isté právne postavenie ako samotné zmluvy EÚ.

Významnejší globálny aktér – EÚ sa bude usilovať o väčší súlad medzi jednotlivými zložkami vonkajšej politiky, ako sú diplomacia, bezpečnosť, obchod a humanitárna pomoc. EÚ získa právnu subjektivitu na posilnenie svojho postavenia pri rokovaniach.

Tieto zlepšenia umožňujú Únii priniesť zmenu, zvýšiť bezpečnosť a prosperitu Európanov a otvoriť im možnosti, aby spolurozhodovali o globalizácii.

Súvislosti

Lisabonská dohoda vypracovaná medzivládnou konferenciou v roku 2007 bola schválená na neformálnom zasadnutí Európskej rady v dňoch 18. - 19. októbra a dňa 13. decembra 2007 bude členskými štátmi podpísaná. Po podpísaní zmluvy bude nasledovať ratifikačný proces vo všetkých 27 krajinách. Mala by vstúpiť do platnosti 1. januára 2009.

Nové stránky poskytnú informácie prehľadným a užívateľovi prístupným spôsobom vo všetkých 23 úradných jazykoch EÚ. Na stránkach sa môžu čitatelia dozvedieť o tom, ako nová zmluva umožní EÚ nájsť odpovede na výzvy dnešného sveta a zvýšiť mieru efektívnosti, demokracie a transparentnosti v rámci inštitúcií. Takisto sa ponúkajú odpovede na najčastejšie kladené otázky doplnené o faktografické údaje k jednotlivým témam s objasnením hlavných zmien, ktoré zmluva prináša.
Navštívte webovú lokalitu Lisabonskej zmluvy:

http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar