Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Bruksela, 13 grudnia 2007 r.

Komisja usatysfakcjonowana podpisaniem traktatu lizbońskiego wzywa do jego niezwłocznej ratyfikacji

Podpisany dzisiaj przez 27 państw członkowskich traktat lizboński wyznacza kolejny etap integracji Unii Europejskiej. Przekroczono kolejny próg, jakim jest nowy traktat zbliżający Unię do zmierzenia się z wyzwaniami XXI wieku. Zdaniem Komisji nowy traktat niesie nowe, znaczące korzyści obywatelom, kształtując przyszłą debatę instytucjonalną. Zgodnie z dwutorową strategią Komisji Barrosy zwiększoną uwagę będzie można poświęcić kwestiom o istotnym znaczeniu dla obywateli – jak zatrudnienie i wzrost gospodarczy, energetyka i zmiany klimatyczne, a także migracja. Komisja apeluje do państw członkowskich o ratyfikowanie traktatu na czas tak, aby możliwe było jego wejście w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Komisja dokonała dziś uroczystego otwarcia strony internetowej poświęconej traktatowi, na której w przystępny i jasny sposób przedstawiono nowości polityczne i reformy instytucjonalne ujęte w nowym traktacie.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso stwierdził: „Traktat stanowi przełom w dziejach integracji europejskiej. Traktat lizboński oddaje obywatelom należne im poczesne miejsce w projekcie europejskim. Po sześciu długich latach negocjacji, możemy już przejść do porządku dziennego nad zagadnieniami instytucjonalnymi, by od tej pory całą energię skierować na konkretne osiągnięcia polityczne służące naszym współobywatelom. Apeluję do państw członkowskich o honorowanie podjętych zobowiązań, i o starania na rzecz niezwłocznego ratyfikowania traktatu, zwieńczone jego wejściem w życie 1 stycznia 2009 r."

„To traktat, który dobrze się przysłuży obywatelom" – dodała Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej. W dziedzinie stosunków międzynarodowych przyniesie nam zwiększoną skuteczność i sprawi, że Unia przemówi jednym głosem. Obywatele uzyskają zwiększony wpływ na kształt polityki europejskiej dzięki umocnieniu uprawnień ich bezpośrednio wybranych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, przy jednoczesnym poszerzeniu roli parlamentów krajowych. Nowością jest inicjatywa obywatelska, dzięki której milion obywateli może wymagać od Komisji złożenia wniosku prawodawczego w wybranej dziedzinie. Umocnienie demokracji ma fundamentalne znaczenie w perspektywie Unii opartej na nieprzymuszonej woli obywateli, umożliwiając odzyskanie ich zaufania i zaangażowania w proces integracji."

Traktat z Lizbony wprowadza zmiany w obecnych traktatach WE i UE, nie zastępuje jednak samych traktatów. Zapewnia on Unii stosowne ramy prawne i narzędzia konieczne, by stawiła czoła nadchodzącym wyzwaniom i spełniała oczekiwania obywateli.

Korzyści z traktatu lizbońskiego są liczne: nowy traktat zapewnia obywatelom Europy wpływ na bieg spraw europejskich, dobitnie wyrażając przysługujące im prawa w postaci Karty. Unię wyposażono tym samym w lepsze narzędzia, na miarę oczekiwań w dziedzinach energetyki, zmian klimatycznych, przestępczości międzynarodowej i imigracji. Nowy traktat pozwoli jej również przemówić jednym głosem na scenie międzynarodowej.

Do kluczowych usprawnień przewidzianych traktatem należą:

pogłębienie demokratycznego, otwartego i odpowiedzialnego charakteru Unii – podejmowanie decyzji w sposób czytelny dla parlamentów krajowych i dla samych obywateli dzięki poddaniu debaty prawodawczej publicznej kontroli. Europejczycy uzyskają możność wywierania bezpośredniego wpływu na projekty prawa UE.

skuteczniejsza Unia – dzięki sprawnym i wydajnym instytucjom. w tym dzięki szybszemu i spójniejszemu procesowi decyzyjnemu w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego zwiększy się potencjał Unii w zwalczaniu przestępczości, terroryzmu i handlu ludźmi.

poszerzenie praw Europejczyków – wartości i cele Unii zostaną sformułowane przejrzyściej niż dotychczas. Karta praw podstawowych uzyska status prawny na równi z traktatami UE.

wiodąca rola na arenie międzynarodowej – Unia będzie zmierzała do ściślejszej spójności poszczególnych aspektów swojej polityki zewnętrznej (jak dyplomacja, bezpieczeństwo, handel i pomoc humanitarna). Jako całość, Wspólnota otrzyma własną osobowość prawną.

Dzięki tym zmianom Unia uzyska większy potencjał zmian, co zapewni Europejczykom większe bezpieczeństwo i dostatek, dając im szansę na uczestnictwo w kształtowaniu procesów globalizacji.

Kontekst

Traktat z Lizbony, będący owocem konferencji międzyrządowej z 2007 r., zatwierdzono podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18-19 października 2007 r. w Lizbonie, a 13 grudnia 2007 r. zostanie on podpisany przez państwa członkowskie. Po złożeniu podpisów we wszystkich 27 państwach członkowskich rozpocznie się procedura ratyfikacji traktatu. Pożądane byłoby wejście w życie nowego traktatu z dniem 1 stycznia 2009 r.

Otwarta właśnie strona internetowa zawiera przystępne i przejrzyste informacje we wszystkich 23 językach urzędowych Unii Europejskiej. Na stronach poświęconych traktatowi internauci mogą się przekonać, jak dzięki nowemu traktatowi Unia Europejska zmierzy się ze stojącymi przed nią wyzwaniami współczesności, by wciąż propagować skuteczność, demokrację i przejrzystość w ramach własnych instytucji. Znajdą się tam również odpowiedzi na najczęściej spotykane pytania, uzupełnione zestawieniami danych liczbowych, opisującymi zmiany, jakie w poszczególnych dziedzinach wprowadza traktat.
Opracowana staraniem Komisji strona traktatu z Lizbony ma następujący adres:

http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar