Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Briuselis, 2007 m. gruodžio 13 d.

Komisija sveikina Lisabonos sutarties pasirašymą ir ragina ją kuo greičiau ratifikuoti

Šiandien 27 valstybės narės pasirašė Lisabonos sutartį, žengdamos svarbų žingsnį Europos integracijos istorijoje. Sutarties pasirašymu pradedamas naujas etapas Europos Sąjungos istorijoje, leisiantis spręsti 21 amžiaus problemas. Komisija tiki, kad naujoji sutartis yra labai naudinga piliečiams ir kad ja artimiausioje ateityje bus išspręsti institucijų klausimai, dėl kurių vyko diskusijos. Kaip ir numatyta José Manuel Barroso vadovaujamos Europos Komisijos planuose, laikantis „dviejų juostų kelio“ principo, tai leis labiau susitelkti sprendžiant piliečiams rūpimas problemas: darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo, energetikos ir klimato kaitos bei migracijos. Komisija ragina valstybes nares kuo greičiau ratifikuoti sutartį, kad ji įsigaliotų 2009 m. sausio 1 d. Europos Komisija šiandien atidarė specialią žiniatinklio svetainę, kurioje paprastai ir aiškiai pristatomos Sutartyje išdėstytos Europos Sąjungos politikos naujovės, institucijų reformos.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel Barroso sakė: „Ši sutartis – tai takoskyra Europos integracijos istorijoje. Lisabonos sutarties dėka piliečiai atsiduria Europos projekto centre. Po šešerių ilgų derybų metų institucinius reikalus galime atidėti į šalį ir visą savo energiją skirti tik piliečiams naudingiems politikos laimėjimams. Aš kviečiu valstybes nares laikytis savo įsipareigojimų ir stengtis ratifikuoti sutartį taip, kad ji įsigaliotų 2009 m. sausio 1 d.“

„Ši naujoji Sutartis yra naudinga Europos piliečiams, – sakė už institucijų ryšius ir komunikacijos strategiją atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margot Wallström. – Jos dėka Europos Sąjunga veiks efektyviau ir kalbės vienu balsu išorės santykių srityje. Žmonės turės daugiau galių spręsdami dėl Europos politikos. Šias savo galias jie įgyvendins per tiesiogiai išrinktus Europos Parlamento narius ir dėl didesnio nacionalinių parlamentų vaidmens. Pasitelkęs naująją „Piliečių iniciatyvą“, milijonas piliečių galės pareikalauti, kad Komisija parengtų teisės akto pasiūlymą. Europos Sąjungoje, pagrįstoje piliečių pritarimu, demokratija esminis dalykas, ir tai padės atkurti piliečių pasitikėjimą ir tikėjimą Europos integracijos procesu.“

Lisabonos sutartimi tik iš dalies keičiamos, bet nepakeičiamos Europos Sąjungos ir Europos bendrijos sutartys. Sutartimi numatoma teisinė sistema ir būtinos priemonės, kad Europos Sąjunga galėtų spręsti būsimas problemas ir reaguoti į piliečių lūkesčius.

Lisabonos sutartyje bus daug naudingų dalykų: Dėl naujosios sutarties Europos piliečiai turės daugiau galių spręsdami Europos reikalus, o jų pagrindinės teisės bus įtvirtintos chartijoje. Europos Sąjunga turės daugiau priemonių energetikos, klimato kaitos, tarpvalstybinio nusikalstamumo ir imigracijos problemoms spręsti. Ji taip pat galės kalbėti vienu balsu tarptautinėje arenoje.

Galima paminėti šiuos esminius patobulinimus:

demokratiškesnė, atviresnė ir atskaitingesnė Europos Sąjunga – ir piliečiai, ir nacionaliniai parlamentai tiesiogiai dalyvaus priimant sprendimus, nes diskusijos dėl teisės aktų priėmimo bus atviros visuomenei. Europos piliečiai turės galimybę daryti įtaką siūlomiems ES teisės aktams.

efektyviau veikianti Europos Sąjunga – veiksmingos ir kryptingos institucijos. Tai ir greitesnis, nuoseklesnis sprendimų dėl teisėtvarkos priėmimas, suteikiant ES didesnes galimybes kovoti su nusikalstamumu, terorizmu ir prekyba žmonėmis.

daugiau teisių europiečiams – Europos Sąjungos vertybės ir tikslai bus kaip niekada aiškiai išdėstyti, o pagrindinių teisų chartija turės tokią pat teisinę galią kaip ir Europos Sąjungos sutartys.

didesnis vaidmuo pasaulinėje arenoje – Europos Sąjunga sieks daugiau darnos įvairiose išorės politikos srityse – diplomatijos, saugumo reikalų, prekybos ir humanitarinės pagalbos. Europos Sąjungoje bus vienas jos įgaliojimus turintis asmuo, sustiprinsiantis ES galias derybose.

Visi šie patobulinimai Europos Sąjungai suteikia galimybę keistis, užtikrinti europiečių saugumą ir gerovę, šitaip jiems padedant prisitaikyti prie globalizacijos.

Pagrindinė informacija

2007 m. Tarpvyriausybinėje konferencijoje parengtai Lisabonos sutarčiai pritarta 2007 m. spalio 18–19 d. vykusiame neformaliame Europos Vadovų Tarybos susitikime. Valstybės narės Lisabonos sutartį pasirašys 2007 m. gruodžio 13 d. Po to Sutartis visose 27 valstybėse narėse turės būti ratifikuota. Tikimasi, kad naujoji Sutartis įsigalios 2009 m. sausio 1 d.

Naujojoje svetainėje itin patogiai ir lengvai skaitoma informacija pateikiama visomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Apsilankę svetainėje, skaitytojai sužinos, kokių galimybių naujoji Sutartis suteiks Europos Sąjungai sprendžiant šių dienų uždavinius ir siekiant, kad institucijos veiktų efektyviau, demokratiškiau ir skaidriau. Čia taip pat pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus ir pagal temas suskirstyta glausta informacija, iš kurios matyti Sutartimi padaryti pakeitimai.
Apsilankykite naujojoje Lisabonos sutarties svetainėje:

http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar