Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Bryssel 13. joulukuuta 2007

Komissio tyytyväinen Lissabonin sopimuksen allekirjoittamiseen ja kehottaa ratifioimaan sen ripeästi

Tänään otettiin merkittävä askel Euroopan yhdentymisessä, kun EU:n 27 jäsenvaltiota allekirjoittivat Lissabonin sopimuksen. Unioni saa nyt uuden sopimuksen, jolla vastataan 2000-luvun haasteisiin. Komissio uskoo, että uusi sopimus tuo huomattavia uusia etuja kansalaisille ja rauhoittaa toimielimistä käydyn keskustelun lähitulevaisuuteen asti. Barroson komission kaksitahoisen toimintamallin mukaisesti tämä antaa mahdollisuuden painottaa entistä enemmän kansalaisten huolenaiheita, kuten työllisyyttä ja kasvua, energiaa ja ilmastonmuutosta sekä siirtolaisuutta. Komissio kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan sopimuksen hyvissä ajoin, jotta se voi tulla voimaan 1. tammikuuta 2009. Komissio on tänään avannut Lissabonin sopimusta koskevat verkkosivut, jotka esittelevät selkeällä tavalla, miten uusi sopimus uudistaa toimintaa ja toimielimiä.

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan ”tämä sopimus on vedenjakaja Euroopan yhdentymisen historiassa. Lissabonin sopimus asettaa kansalaiset Euroopan yhdentymishankkeen keskiöön. Kuusi vuotta kestäneiden pitkällisten neuvottelujen jälkeen voimme nyt siirtää toimielimiin liittyvät kysymykset sivuun ja keskittää kaiken tarmomme konkreettisiin saavutuksiin kansalaisten hyväksi. Kehotan jäsenvaltioita noudattamaan sitoumuksiaan ja pyrkimään sopimuksen ratifioimiseen hyvissä ajoin, jotta se voi tulla voimaan 1. tammikuuta 2009.”

Institutionaalisista suhteista ja viestintästrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Margot Wallström puolestaan toteaa, että ”uusi sopimus on eduksi EU:n kansalaisille. Se lisää tehokkuutta ja antaa unionille yhden yhtenäisen äänen ulkosuhteissa. Kansalaisilla on enemmän sananvaltaa EU:n politiikkaan, koska heidän suorilla vaaleilla valitut edustajansa Euroopan parlamentissa ovat saaneet lisää valtaa ja kansallisten parlamenttien tehtävää on vahvistettu. Uuden ”kansalaisaloitteen” ansiosta vähintään miljoona unionin kansalaista voi pyytää komissiota esittämään ehdotuksen. Demokratian vahvistaminen on keskeistä unionille, joka perustuu kansalaisten hyväksyntään, ja se auttaa palauttamaan luottamusta ja uskoa Euroopan yhdentymisprosessiin.”

Lissabonin sopimuksella muutetaan nykyisiä EU:n ja EY:n perussopimuksia korvaamatta niitä. Lissabonin sopimus antaa unionille oikeudelliset puitteet ja välineet, joita tarvitaan tulevien haasteiden kohtaamiseen ja kansalaisten vaatimuksiin vastaamiseen.

Lissabonin sopimus tuo mukanaan monia etuja: Uusi sopimus varmistaa, että EU:n kansalaisilla on sanansa sanottavana EU-asioissa ja että kansalaisten perusoikeudet vahvistetaan peruskirjassa. EU on paremmin varustautunut vastaamaan odotuksiin, jotka liittyvät energiaan, ilmastonmuutokseen, rajatylittävän rikollisuuden torjuntaan ja maahanmuuttoon. Se voi myös puhua yhdellä äänellä kansainvälisellä näyttämöllä.

Uudistuksilla pyritään mm. seuraaviin tavoitteisiin:Demokraattisuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus lisääntyvät EU:ssa – Sekä kansalaiset että kansalliset parlamentit pystyvät jatkossa seuraamaan EU-lainsäädännön syntyä tarkemmin, kun esim. ministerineuvoston kokoukset tulevat julkisiksi. Eurooppalaiset saavat paremmat mahdollisuudet vaikuttaa uusiin lainsäädäntöehdotuksiin.

EU:n toiminta tehostuu – Toimielimet ovat jatkossa tehokkaampia ja virtaviivaisempia. Päätöksenteko mm. oikeusasioissa nopeutuu ja yhdenmukaistuu. EU pystyy paremmin torjumaan rikollisuutta, terrorismia ja ihmiskauppaa.

Eurooppalaisten oikeudet lisääntyvät – EU:n arvot ja tavoitteet esitetään perussopimuksessa entistä täsmällisemmin. Perusoikeuskirja saa saman oikeudellisen aseman kuin EU:n varsinaiset perussopimukset.

EU:n asema globaalina vaikuttajana korostuu – EU lisää ulkopolitiikkansa eri osa-alueiden (diplomatia, turvallisuus, kauppa, humanitaarinen apu) johdonmukaisuutta. EU saa jakamattoman oikeushenkilöyden ja saa näin nykyistä enemmän neuvotteluvoimaa.

Näillä parannuksilla varmistetaan, että unioni pystyy saamaan aikaan muutoksia, tarjoamaan eurooppalaisille enemmän turvallisuutta ja vaurautta ja avaamaan heille uusia mahdollisuuksia vastata globalisaation tuomiin haasteisiin.

Taustaa

Lissabonin sopimus laadittiin vuoden 2007 hallitustenvälisessä konferenssissa (HVK) ja hyväksyttiin 18.–19. lokakuuta 2007 pidetyssä epävirallisessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Unionin jäsenvaltiot allekirjoittavat sopimuksen 13. joulukuuta 2007. Allekirjoittamisen jälkeen sopimus on vielä ratifioitava kaikissa 27 EU-maassa. Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan 1. tammikuuta 2009.

Uudelta verkkosivustolta löytyy kätevästi selkeää tietoa EU:n kaikilla 23 virallisella kielellä. Lukija voi selvittää itselleen, miten EU pystyy uuden sopimuksen ansiosta vastaamaan nykymaailman asettamiin haasteisiin ja lisäämään tehokkuutta, demokraattisuutta ja avoimuutta toimielimissään. Sivuilla vastataan usein esitettyihin kysymyksiin ja selostetaan keskeisiä sopimuksen mukanaan tuomia muutoksia teemakohtaisten tietopakettien avulla.
Lissabonin sopimukseen liittyvät komission uudet verkkosivut löytyvät osoitteesta

http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar