Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Brüssel, 13. detsember 2007

Komisjon tervitab Lissaboni lepingu allakirjutamist ja kutsub üles seda kiiresti ratifitseerima

Olulise sammuna Euroopa integratsiooni suunas kirjutasid 27 liikmesriiki täna alla Lissaboni lepingule. See leping tähistab uut etappi ja annab Euroopa Liidule uue vahendi 21. sajandi väljakutsetele vastamiseks. Komisjon usub, et uus leping toob kodanikele märkimisväärset kasu ning paneb paika institutsioonidevahelise debati raamid lähimaks tulevikuks. Kooskõlas Barroso komisjoni kahetasandilise lähenemisviisiga võimaldab uus leping pöörata suuremat rõhku kodanikele muret tegevatele küsimustele, nagu töökohad ja majanduskasv, energeetika, kliimamuutus ning migratsioon. Komisjon kutsub liikmesriike üles ratifitseerima leping aegsasti enne selle jõustumist 1. jaanuaril 2009. Komisjon käivitas täna reformilepinguteemalise veebilehe, millel esitletakse kergesti loetavas stiilis uues reformilepingus sisalduvaid poliitikauuendusi ja institutsioonide reforme.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Käesolev leping on pöördepunkt Euroopa integratsiooni ajaloos. Lissaboni leping asetab kodanikud Euroopa projekti keskmesse. Pärast kuut pikka aastat läbirääkimisi võime institutsioonilised küsimused kõrvale lükata ja pühendada kogu energia poliitiliste tulemuste saavutamisele meie kodanikele. Ma kutsun liikmesriike üles pidama kinni oma lubadustest ning püüdma ratifitseerida leping aegsasti enne selle jõustumist 1. jaanuaril 2009.”

„Uus reformileping tuleb kasuks Euroopa kodanikele,” ütles komisjoni asepresident ning institutsiooniliste suhete ja teabevahetusstrateegia volinik Margot Wallström. „See leping suurendab meie efektiivsust ning annab liidule välissuhetes ühtse hääle. Inimesed saavad Euroopa poliitikas paremini kaasa rääkida, valides otse Euroopa Parlamendi saadikud, kellel saab olema suurem mõjuvõim, ning suureneb ka riiklike parlamentide osa. Uue kodanikualgatuse programmiga antakse miljonitele kodanikele võimalus nõuda komisjonilt eelnõude algatamist. Euroopa Liidu jaoks, mis põhineb kodanike nõusolekul, on väga oluline suurem demokraatia ning see aitab taastada usaldust Euroopa integratsiooniprotsessi vastu.”

Lissaboni leping täiendab praeguseid Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduse lepinguid, kuid ei asenda neid. Uue lepinguga antakse liidule õiguslik raamistik ja vajalikud vahendid selleks, et võtta vastu tulevased väljakutsed ning täita kodanike nõudmised.

Lissaboni lepingust tuleneb palju hüvesid. Uus leping tagab, et Euroopa kodanikud saavad Euroopa küsimustes kaasa rääkida ning et nende põhiõigused on sätestatud hartas. ELil avanevad paremad võimalused kodanike ootustele vastamiseks sellistes küsimustes nagu energeetika, kliimamuutus, piiriülene kuritegevus ning immigratsioon. Ka võimaldab uus leping esindada Euroopat rahvusvahelisel areenil ühehäälselt.

Mõned peamised parandused on järgmised:

demokraatlikum ning avatud ja aruandekohustuslik Euroopa Liit – nii kodanikud kui riiklikud parlamendid saavad vahetult otsuste tegemise juures viibida, kuna õigusloomealased arutelud avatakse üldsuse kontrollile. Euroopa kodanikel avaneb võimalus mõjutada kavandatavaid ELi õigusakte.

tõhusam Euroopa Liit, mis johtub tõhusatest ja moderniseeritud institutsioonidest. Siia alla kuulub ka kiirem ja järjepidevam otsuste tegemine avaliku korraga seotud küsimustes, mis tõstab ELi suutlikkust kuritegevuse, terrorismi ja inimkaubandusega võitlemisel.

rohkem õigusi eurooplastele – ELi väärtushinnangud ja eesmärgid sätestatakse selgemini kui kunagi varem. Põhiõiguste hartale antakse samasugune õiguslik seisund kui ELi lepingutele.

väljapaistvam kaasarääkija globaalsel areenil – EL püüab saavutada suuremat ühtsust oma välispoliitika erinevates valdkondades, nagu diplomaatia, julgeolek, kaubandus ja humanitaarabi. Euroopa riikide blokk esineb ühtse juriidilise isikuna, mis tugevdab tema läbirääkimispositsiooni.

Need parandused teevad liidu muutumisvõimeliseks, et edendada eurooplaste turvalisust ja heaolu ning anda neile uusi võimalusi rääkida kaasa üleilmastumises.

Taust

Valitsustevahelisel konverentsil 2007. aastal koostatud Lissaboni leping kiideti heaks Euroopa Ülemkogu mitteametlikul kohtumisel 18.-19. oktoobril ning liikmesriigid allkirjastavad selle 13. detsembril 2007. Allkirjastamisele järgneb ratifitseerimine kõigis 27 liikmesriigis. Loodetakse, et uus leping jõustub 1. jaanuaril 2009.

Uus veebileht pakub kasutajasõbralikku ja kergesti loetavat teavet kõigis 23 ELi ametlikus keeles. Sellel veebilehel saab lugeda, kuidas uus reformilepe võimaldab ELil lahendada tänase maailma ees seisvaid probleeme ning kuidas edendatakse ELi institutsioonide efektiivsust, demokraatiat ja läbipaistvust. Samuti on seal vastused kõige sagedasematele küsimustele koos teabelehtedega, milles teemade kaupa selgitatakse peamisi muutusi, mida reformilepe kaasa toob.

Külastage komisjoni uut Lissaboni lepingu teemalist veebilehte aadressil: http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar