Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2007

Η Επιτροπή επικροτεί την υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας και καλεί τα κράτη μέλη να προβούν γρήγορα στην επικύρωσή της.

Τα 27 κράτη μέλη έκαναν σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με την υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας. Έτσι αρχίζει μια νέα φάση στην προσπάθεια να αποκτήσει η Ένωση μια νέα συνθήκη για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η νέα συνθήκη παρέχει σημαντικά νέα πλεονεκτήματα στους πολίτες και θα καθορίσει τη θεσμική συζήτηση για το προβλεπόμενο μέλλον. Σε συνδυασμό με τη διττή προσέγγιση της Επιτροπής του κ. Barroso θα καταστεί δυνατό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα που προκαλούν ανησυχία στους πολίτες όπως η απασχόληση και η ανάπτυξη, η ενέργεια και η αλλαγή του κλίματος καθώς και η μετανάστευση. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν έγκαιρα τη συνθήκη για να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009. Η Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα ένα δικτυακό τόπο σχετικά με τη συνθήκη στον οποίο εξηγούνται με απλό τρόπο οι πολιτικές καινοτομίες και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που περιέχει η νέα συνθήκη

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso, δήλωσε: «αυτή η συνθήκη αποτελεί καμπή στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η συνθήκη της Λισαβόνας τοποθετεί τους πολίτες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Μετά από διαπραγματεύσεις επί έξι έτη μπορούμε να παραμερίσουμε τα θεσμικά θέματα και να συγκεντρώσουμε όλη την ενέργειά μας στην παροχή πολιτικών επιτευγμάτων στους πολίτες μας. Καλώ τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να προσπαθήσουν να επικυρώσουν έγκαιρα τη συνθήκη για να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009».

«Αυτή η νέα συνθήκη είναι καλή για τους ευρωπαίους πολίτες», είπε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κυρία Margot Wallström, αρμόδια για τις διοργανικές σχέσεις και την επικοινωνιακή στρατηγική. Η συνθήκη θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και θα δώσει στην Ένωση ενιαία φωνή στις εξωτερικές σχέσεις. Οι απόψεις των πολιτών θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές πολιτικές με τις ενισχυμένες εξουσίες των άμεσα αιρετών αντιπροσώπων τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ενισχυμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Η νέα «πρωτοβουλία των πολιτών» θα επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες να ζητούν από την Επιτροπή την υποβολή πρότασης. Περισσότερη δημοκρατία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για μια Ένωση που βασίζεται στη συναίνεση των πολιτών και θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σχετικά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Η συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί τις ισχύουσες συνθήκες για την ΕΕ και την ΕΚ, χωρίς να τις αντικαθιστά. Ταυτόχρονα παρέχει στην Ένωση το νομικό πλαίσιο και τα εργαλεία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών.

Η συνθήκη της Λισαβόνας θα αποφέρει πολλά οφέλη: η νέα συνθήκη θα δώσει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και θα εξασφαλίσει την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους σε ένα χάρτη. Η ΕΕ θα είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες στον τομέα της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, της διασυνοριακής εγκληματικότητας και μετανάστευσης. Επίσης θα είναι σε θέση να μιλά με μία φωνή στη διεθνή σκηνή.

Ανάμεσα στις κυριότερες προβλεπόμενες βελτιώσεις είναι:

πιο δημοκρατική, πιο ανοικτή και πιο φερέγγυα Ένωση – τόσο για τους πολίτες όσο και για τα εθνικά κοινοβούλια η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο νομοθετικών συζητήσεων οι οποίες θα υπόκεινται στον έλεγχο του κοινού. Οι Ευρωπαίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ.

Πιο αποτελεσματική Ένωση – μέσω αποτελεσματικών και εξορθολογισμένων θεσμικών οργάνων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μεταξύ άλλων μέσω της γρηγορότερης και πιο συνεκτικής λήψης αποφάσεων σχετικά με θέματα δημόσιας τάξης, έτσι ώστε η ΕΕ να έχει περισσότερες δυνατότητες για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων.

Περισσότερα δικαιώματα για τους Ευρωπαίους – οι αξίες και οι στόχοι της ΕΕ θα καθοριστούν σαφέστερα από ποτέ. Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα έχει το ίδιο νομικό καθεστώς όπως οι ίδιες οι συνθήκες της ΕΕ

Πιο διακεκριμένος παγκόσμιος συντελεστής – η ΕΕ θα επιδιώξει μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στις διάφορες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της, όπως στη διπλωματία, την ασφάλεια, το εμπόριο και την ανθρωπιστική βοήθεια. Εξάλλου, θα της δοθεί ενιαία νομική προσωπικότητα με την οποία θα ενισχυθεί η βαρύτητα της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις.

Οι βελτιώσεις αυτές θα καταστήσουν την Ένωση ικανή να προβεί σε αλλαγές, να προσφέρει στους Ευρωπαίους μεγαλύτερη ασφάλεια και ευημερία και να αυξήσει τις ευκαιρίες συμμετοχής τους στη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης.

Ιστορικό

Η συνθήκη της Λισαβόνας, που συντάχθηκε από την Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ) του 2007, εγκρίθηκε από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Οκτωβρίου και θα υπογραφεί από τα κράτη μέλη στις 13 Δεκεμβρίου 2007. Μετά την υπογραφή της συνθήκης θα ακολουθήσει η διαδικασία επικύρωσης σε όλες τις 27 χώρες. Αναμένεται η νέα συνθήκη να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουαρίο του 2009.

Ο νέος δικτυακός τόπος παρέχει φιλικές προς το χρήστη και ευανάγνωστες πληροφορίες σε όλες τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στις σελίδες του οι αναγνώστες μπορούν να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο η νέα συνθήκη θα καταστήσει την ΕΕ ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σημερινού κόσμου και να προωθήσει την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, δημοκρατικότητας και διαφάνειας εντός των θεσμικών οργάνων της. Επίσης δίνονται απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις, οι οποίες απαντήσεις συνοδεύονται από τεκμηρίωση με την οποία εξηγούνται οι κυριότερες αλλαγές που επέφερε η συνθήκη σε κάθε επιμέρους θέμα.
Επισκεφθείτε τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας στο δικτυακό τόπο:

http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar