Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Bruxelles, den 13. december 2007

Kommissionen hilser underskrivelsen af Lissabon-traktaten velkommen og slår til lyd for en hurtig ratificering.

De 27 medlemsstater underskrev i dag Lissabon-traktaten, der markerer et vigtigt skridt i den europæiske integration. Med en ny traktat, der sætter EU i stand til at imødegå det 21. århundredes udfordringer, indledes der således en ny fase. Kommissionen er overbevist om, at den nye traktat giver borgerne store nye fordele og vil gøre det muligt at løse de institutionelle spørgsmål inden for en overskuelig fremtid. I overensstemmelse med Barroso-kommissionens tosporede tilgang vil der hermed være mulighed for større fokus på de emner, der optager borgerne, som f.eks. beskæftigelse og vækst, energi og klimaændringer og indvandring. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at ratificere traktaten tidsnok til, at den kan træde i kraft den 1. januar 2009. Kommissionen lancerede i dag et websted for traktaten, der indeholder letlæselige oplysninger om de politiske fornyelser og institutionelle reformer, som den nye traktat bringer med sig.

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte "Denne traktat er skelsættende i den europæiske integrations historie. Lissabon-traktaten sætter borgerne i centrum af det europæiske projekt. Efter seks lange års forhandlinger kan vi lægge de institutionelle problemer på hylden og koncentrere al vores energi om at levere resultater for borgerne. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at indfri deres tilsagn og gøre, hvad de kan for at ratificere traktaten tidsnok til, at den kan træde i kraft den 1. januar 2009".

"Denne nye traktat er et gode for de europæiske borgere", udtalte Margot Wallström, der er næstformand for Kommissionen med ansvar for institutionelle forbindelser og kommunikationsstrategi. Den vil gøre EU mere effektiv og betyde, at EU kan tale med én stemme udadtil. Borgerne vil få større indflydelse på EU's politikker gennem de øgede beføjelser, der tillægges deres direkte valgte repræsentanter i Europa-Parlamentet, og de nationale parlamenters styrkede rolle. Det nye "borgerinitiativ" betyder, at hvis mindst 1 mio. borgere støtter et initiativ, kan man få Kommissionen til at fremsætte et forslag. Mere demokrati er grundlæggende for et EU baseret på borgertilslutning og vil medvirke til at genoprette tilliden til den europæiske integrationsproces".

Lissabon-traktaten ændrer den eksisterende EF- og EU-traktat. Den afløser dem ikke. Den vil give EU de retlige rammer og redskaber, der er nødvendige for at kunne tackle fremtidige udfordringer og opfylde borgernes ønsker.

Lissabon-traktaten vil give mange fordele: Den nye traktat vil sikre, at europæiske borgere får indflydelse på EU-spørgsmål, og at deres grundlæggende rettigheder fastsættes i et charter. EU vil være bedre rustet til at imødekomme forventningerne på områderne energi, klimaændringer, grænseoverskridende kriminalitet og indvandring. EU vil desuden være i stand til at tale med én stemme på den internationale scene.

Blandt de vigtigste planlagte forbedringer er følgende:

Et mere demokratisk, åbent og ansvarligt EU – både borgerne og de nationale parlamenter vil få de beslutninger, der træffes, at se på første hånd, eftersom lovgivningsdrøftelserne gøres offentligt tilgængelige. Europæerne får lejlighed til at påvirke forslag til EU-lovgivning.

Et mere effektivt EU – gennem effektive og strømlinede institutioner. Blandt andet hurtigere og mere konsekvent beslutningstagning om lov og orden skal give EU bedre mulighed for at bekæmpe kriminalitet, terrorisme og menneskesmugling.

Flere rettigheder for europæerne – EU's værdier og mål vil blive fastlagt tydeligere end nogensinde før. Og charteret for grundlæggende rettigheder vil få samme juridiske status som EU-traktaterne.

En mere fremtrædende global aktør – EU vil tilstræbe større sammenhæng mellem de forskellige aspekter af sin eksterne politik, som f.eks. diplomati, sikkerhed, handel og humanitær bistand. Samtidig vil EU få status af én enkelt juridisk person og dermed større forhandlingsstyrke.

Disse forbedringer vil sætte EU i stand til at skabe forandring, give EU-borgerne mere sikkerhed og sikre dem velstand samt åbne deres muligheder for at påvirke globaliseringen.

Baggrund

Lissabon-traktaten, der blev udarbejdet på regeringskonferencen i 2007, blev vedtaget på det uformelle møde i Det Europæiske Råd den 18.-19. oktober og bliver underskrevet af medlemsstaterne den 13. december 2007. Efter underskrivelsen skal traktaten ratificeres af alle 27 lande. Man håber, at den nye traktat kan træde i kraft den 1. januar 2009.

Det nye websted indeholder brugervenlige og letlæselige oplysninger på alle 23 officielle EU-sprog. Læserne bliver således orienteret om, hvordan den nye traktat sætter EU i stand til at tackle udfordringerne i dagens verden og gøre sine institutioner mere effektive, demokratiske og gennemsigtige. Der findes også svar på de hyppigst stillede spørgsmål, ligesom der er faktablade med forklaringer på alle de vigtigste ændringer, traktaten medfører på forskellige områder.
Besøg Kommissionen nye websted for Lissabon-traktaten på adressen:

http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar