Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

V Bruselu dne 13. prosince 2007

Komise vítá podpis Lisabonské smlouvy a vyzývá k její rychlé ratifikaci

27 členských států učinilo důležitý krok v procesu evropské integrace, když dnes podepsalo Lisabonskou smlouvu. Podpis této nové smlouvy, která Unii umožní reagovat na výzvy 21. století, symbolizuje začátek nové fáze. Komise je přesvědčena o tom, že nová smlouva občanům přinese významné další výhody a vyřeší institucionální diskusi o dohledné budoucnosti. V souladu s dvojím přístupem Barrosovy Komise umožní, aby byl větší důraz kladen na otázky, které jsou pro občany zvláště důležité, jako vytváření pracovních míst a růstu, energetika, změna klimatu a migrace. Komise vyzývá členské státy, aby smlouvu ratifikovaly včas, a umožnily tak její vstup v platnost dnem 1. ledna 2009.Komise dnes spustila internetové stránky, které srozumitelně a přehledně vysvětlují politické inovace a institucionální reformy obsažené v nové smlouvě.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso řekl: „Tato smlouva je předělem v historii evropské integrace. Lisabonská smlouva staví do středu evropského projektu občany. Po dlouhých šesti letech jednání můžeme upustit od institucionálních otázek a soustředit veškerou energii na dosahování konkrétních výsledků pro naše občany. Vyzývám členské státy, aby dostály svým závazkům a snažily se smlouvu ratifikovat co nejdříve, a umožnily tak její vstup v platnost dnem 1. ledna 2009.“

„Tato nová smlouva je dobrá pro evropské občany,“ řekla místopředsedkyně Komise Margot Wallströmová odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii.„Zvýší efektivitu Unie a umožní jí v mezinárodních věcech promlouvat jednotným hlasem. Lidé budou mít větší vliv na evropské politiky, jelikož dojde k posílení pravomocí jejich přímo volených zástupců v Evropském parlamentu a také k posílení úlohy národních parlamentů. Nová „občanská iniciativa“ umožní milionům občanů žádat Komisi o předkládání návrhů. Větší míra demokracie je pro Unii založenou na souhlasu občanů naprosto rozhodující a pomůže obnovit důvěru v evropský integrační proces.“

Lisabonská smlouva mění stávající zakládající smlouvy EU (tj. Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES), aniž by je nahrazovala. Poskytne Evropské unii odpovídající právní rámec a nástroje pro řešení budoucích výzev a naplnění očekávání občanů.

Lisabonská smlouva přinese mnoho výhod: nová smlouva zajistí, že evropští občané budou mít větší slovo v evropských záležitostech a že budou jejich základní práva ukotvena v listině. EU bude mít lepší nástroje k naplnění očekávání občanů v oblasti energetiky, změny klimatu, přeshraniční trestné činnosti a přistěhovalectví. Bude také moci promlouvat jednotným hlasem na mezinárodní scéně.

K hlavním plánovaným změnám k lepšímu patří:

Demokratičtější, otevřenější a odpovědnější Unie – občané i národní parlamenty budou mít možnost sledovat rozhodování, jelikož debaty o návrzích předpisů budou přístupné veřejnosti. Evropané tak budou mít možnost ovlivňovat navrhované předpisy EU.

Efektivnější Unie – díky zefektivnění a zjednodušení institucí. Rychlejší a jednotnější rozhodování v oblasti práva a jiných záležitostí poskytne EU větší možnosti v boji proti trestné činnosti, terorismu a obchodování s lidmi.

Více práv pro Evropany – hodnoty a cíle EU budou vymezeny jasněji než kdykoli předtím. Listina základních práv bude mít stejné právní postavení jako samotné smlouvy EU.

Významnější globální postavení – EU bude usilovat o větší jednotnost v různých oblastech své vnější politiky, jako je diplomacie, bezpečnost, obchod a humanitární pomoc. EU získá právní subjektivitu, která posílí její vyjednávací pozici.

Tyto nové prvky umožní Unii provést změny, které by Evropanům napomohly k větší bezpečnosti a prosperitě a daly jim možnost ovlivňovat globalizaci.

Souvislosti

Lisabonská smlouva, vypracovaná Mezivládní konferencí (IGC) 2007, byla schválena na neformálním zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. října a podepsána členskými státy dne 13. prosince 2007. Na podpis smlouvy naváže ratifikační proces ve všech 27 zemích. S nadějí se očekává, že nová smlouva vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2009.

Nové internetové stránky poskytují uživatelsky dobře přístupné a srozumitelné informace ve všech 23 úředních jazycích EU. Čtenáři se zde mohou dovědět, jak nová smlouva umožní EU vyřešit výzvy dnešního světa a podpořit větší míru efektivity, demokracie a transparentnosti v rámci jejích institucí. Najdou zde také odpovědi na nejčastěji kladené otázky a přehledy všeobecných informací k jednotlivým tématům s objasněním hlavních změn, které smlouva přináší.

Nové stránky Komise věnované Lisabonské smlouvě můžete navštívit zde: http://europa.eu/lisbon_treaty.


Side Bar