Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1922

Брюксел, 13 декември 2007 г.

Комисията приветства подписването на Договора от Лисабон и призовава за бързата му ратификация

Днес 27-те държави-членки на ЕС подписаха Договора от Лисабон и така направиха важна крачка в европейската интеграция. Отбелязан е нов етап в осигуряването на Съюза с нов договор, с който да даде отговор на предизвикателствата на ХХІ-ви век. Комисията счита, че новият договор осигурява важни нови ползи за гражданите и ще уреди институционалния дебат за обозримото бъдеще. В съответствие с паралелния подход, възприет от Комисията на председателя Барозу, подписването на договора ще даде възможност за по-силен акцент върху въпросите, по които гражданите изразяват загриженост, като заетостта и растежа, енергията и изменението на климата, миграцията. Комисията призовава държавите-членки да ратифицират договора достатъчно бързо, за да влезе в сила на 1 януари 2009 г. Днес Комисията пусна и уебсайт за договора, който по достъпен начин представя новостите, които той въвежда в политиките, и институционалните реформи, които прави.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Този договор бележи вододел в историята на европейската интеграция. Договорът от Лисабон поставя гражданите в центъра на европейския проект. След шест дълги години на преговори вече можем да отхвърлим настана институционалните въпроси и да съсредоточим всичката си енергия за напредък в отделните политики в интерес на гражданите. Призовавам държавите-членки да спазят поетите ангажименти и да се стремят да ратифицират договора достатъчно бързо, за да влезе в сила на 1 януари 2009 г“.

„Новият договор е добър за европейските граждани“, заяви заместник-председателят на Комисията Маргот Валстрьом, която отговаря за институционалните отношения и комуникационната стратегия. „Той ще повиши ефективността и ще даде на съюза единен глас във външните отношения. Хората ще имат по-голяма дума в европейските политики чрез засилените правомощия на техните пряко избрани представители в Европейския парламент и разширената роля на националните парламенти. Новата гражданска инициатива ще даде правото милион граждани да се обръщат с искане към Комисията да представи дадено предложение. Наличието на повече демокрация е от основно значение за един съюз, основан на съгласието на гражданите, и ще спомогне за възстановяването на доверието в процеса на европейска интеграция“.

Договорът от Лисабон изменя настоящите договори за ЕС и ЕО, без да ги замества. Той ще даде на Съюза правната рамка и инструментите, необходими за посрещне на бъдещите предизвикателства и за отговор на исканията на гражданите.

Ползите от него ще бъдат многобройни: новият договор ще гарантира, че европейските граждани имат думата в европейските въпроси и ще подсигури представянето на техните основни права в харта. ЕС ще бъде по-добре подготвен да отговори на очакванията в областта на енергията, изменението на климата, трансграничната престъпност и имиграцията. Освен това Съюзът ще може да говори с един глас на международната сцена.

Сред основните запланувани подобрения са и следните:

по-демократичен и отговорен Съюз — и гражданите, и националните парламенти ще имат възможност да следят пряко вземането на решения след като законодателните дискусии се отворят за обществен надзор. Европейците ще получат възможността да влияят на предлаганите закони на ЕС.

по-ефективен Съюз — чрез ефективни и рационализирани институции. Тук ще се включи и по-бързото, по-последователно вземане на решения по въпроси на реда и законността, което ще даде на ЕС по-добри възможности за борба с престъпността, тероризма и трафика на хора.

повече права за европейците — целите и ценностите на ЕС ще бъдат определени по-ясно от досега. Хартата на основните права ще получи същия правен статут като самите договори на ЕС.

по-изявен актьор в глобален план — ЕС ще се стреми към по-голямо сближаване на различните аспекти на своята външна политика, като дипломация, сигурност, търговия и хуманитарна помощ. ЕС ще получи и своята правосубектност, с която да увеличи преговорните си възможности.

Тези подобрения дават на Съюза капацитета да постигне промяна, да осигури за европейците повече сигурност и просперитет и да разгърне техните възможности да моделират глобализацията.

Контекст

Договорът от Лисабон, изготвен от междуправителствената конференция през 2007 г., беше одобрен на неформалния Европейски съвет от 18—19 октомври и ще бъде подписан от държавите-членки на 13 декември 2007 г. Подписването му ще бъде последвано от процес на ратификация във всички 27 държави. Очакванията са новият договор да влезе в сила на 1 януари 2009 г.

Новият уебсайт предоставя лесна за ползване и прочит информация на всички 23 официални езика на ЕС. На неговите страници читателите могат да разберат как новият договор ще позволи на ЕС да посрещне предизвикателствата на днешния свят и да утвърди ефективността, демократичността и прозрачността на своите институции. Дадени са и отговори на най-често задаваните въпроси, придружени от кратки резюмета, обясняващи по теми главните промени, които ще настъпят в резултат на договора.
Посетете новия уебсайт на Комисията за Договора от Лисабон на адрес:

http://europa.eu/lisbon_treaty

За допълнителна информация:


Side Bar