Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1916

Briselē, 2007. gada 12. decembrī

Eiropas Komisijas, Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji Strasbūrā paraksta un svinīgi pasludina Pamattiesību hartu

Šodien Strasbūrā Eiropas Komisijas, Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji parakstīja un svinīgi pasludināja Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Tas paver ceļu Lisabonas līguma parakstīšanai, kas notiks rītdien. Līdz ar šo Hartu Eiropas pilsoņu rīcībā būs reāls to tiesību katalogs, kuras ir juridiski saistošas Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstīm, īstenojot Savienības tiesību aktus. Tas ir nozīmīgs solis ceļā uz Eiropas integrāciju.

Par godu šodien parakstītajai Hartai Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barozu teica: „Parakstot un pasludinot šo Hartu, Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāji atklāti rāda savu nelokāmo gribu padarīt šo Hartu Savienības iestādēm juridiski saistošu. Eiropas pilsoņu tiesības tiks stiprinātas tādās svarīgās jomās kā cilvēka cieņa, pamatbrīvības, vienlīdzība, solidaritāte, pilsonība un taisnīgums.” Viņš turpināja: „Atsaucoties uz Hartu Līgumā, kuru rītdien parakstīs Lisabonā, Savienība sper nākamo nozīmīgo soli ceļā uz Eiropas integrāciju.”

Harta lietderīgi papildinās citus starptautiskos instrumentus kā, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, kurai Savienība ir paredzējusi pievienoties.

Vispārēja informācija

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāji pirmo reizi svinīgi pasludināja Eiropas Savienības Pamattiesību hartu Eiropadomes 2000. gada 7. decembra sanāksmē Nicā. Taču šīs Hartas pasludināšana 2000. gadā bija tikai politiska apņemšanās bez saistošām tiesiskām sekām. Eiropas Konventa un Starpvaldību konferences darbības laikā 2003. – 2004. gadā šo Hartu pielāgoja tā,
lai to padarītu juridiski saistošu, jo īpaši saistībā ar Hartas vispārīgajiem noteikumiem. Šo pieeju apstiprināja Eiropadomes 2007. gada jūnija sanāksmes sarunās par Starpvaldību konferences mandātu un šīs konferences laikā.

Lisabonas līguma 1. panta 8. punktā noteikts, ka Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. daļu aizvieto ar šādu pantu:

„Savienība atzīst tiesības, brīvības un principus, kas izklāstīti 2000. gada 7. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kura pielāgota [2007. gada 12. decembrī], un šai Hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem.

Hartas noteikumi nekādā ziņā nepaplašina Savienības kompetences, kā tās noteiktas Līgumos.

Hartā paredzētās tiesības, brīvības un principus interpretē saskaņā ar Hartas VII sadaļas vispārējiem noteikumiem, ar ko reglamentē tās interpretēšanu un piemērošanu, un pienācīgi ņemot vērā Hartā minētos paskaidrojumus, kuros izklāsta minēto noteikumu pamatu.”

Hartas 2007. gadā apstiprināto versiju un atjauninātos paskaidrojumus publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Jānorāda, ka saskaņā ar 51. pantu „šīs Hartas noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm un struktūrām, ievērojot subsidiaritātes principu, un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus”.

Turklāt trīs citi 2007. gada Starpvaldību konferences teksti attiecas uz šo Hartu: Protokols Nr. 7 par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Polijai un Apvienotajai Karalistei, Polijas deklarācija Nr. 51 par Pamattiesību hartu, un Polijas deklarācija Nr. 53 saistībā ar protokolu par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Polijai un Apvienotajai Karalistei. Īpašais režīms, par ko vienojās ar Apvienoto Karalisti un Poliju, ļāva saglabāt Hartas juridiski saistošo statusu, kā arī tās pilnīgu piemērošanu pārējām 25 dalībvalstīm.


Side Bar