Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1916

Briuselis, 2007 m. gruodžio 12 d.

Europos Komisijos, Parlamento ir Tarybos pirmininkai pasirašo ir iškilmingai skelbia Pagrindinių teisių chartiją

Šiandien Strasbūre Europos Komisijos, Parlamento ir Tarybos pirmininkai pasirašė ir iškilmingai paskelbė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Tai sudaro sąlygas ateityje pasirašyti Lisabonos sutartį. Chartijoje išvardijamos visos ES piliečių teisės, teisiškai privalomos Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams, taip pat valstybėms narėms, kai šios įgyvendina ES teisę. Tai svarbus Europos kūrimo etapas.

„Pasirašydami ir paskelbdami chartiją, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkai viešai išreiškia tvirtą pasiryžimą paversti ją teisiškai privaloma ES institucijoms. Tai padės įtvirtinti ES piliečių teises tokiose nepaprastai svarbiose srityse kaip žmogaus orumas, pagrindinės laisvės, lygybė, solidarumas, pilietybė ir teisingumas, – pareiškė Chartijos pasirašymo proga Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso. – Europos Sąjunga mini Chartiją sutartyje, kuri bus pasirašyta Lisabonoje, ir taip žengia dar vieną svarbų žingsnį kuriant Europą.“

Chartija papildys kitus tarptautinius teisės aktus, kaip antai Europos žmogaus teisių konvenciją, kurioje numatyta, kad Europos Sąjunga taip pat galėtų prie pastarosios prisijungti.

Priešistorė

Pirmąkart Pagrindinių teisių chartiją Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkai iškilmingai paskelbė per Europos Vadovų Tarybos susitikimą Nicoje 2007 m. gruodžio 7 d. Tačiau šios chartijos paskelbimas 2000 m. tebuvo politinis, teisiškai neprivalomas įsipareigojimas. Siekiant paversti Chartiją teisiškai privaloma, per Europos Konvento ir 2003–2004 m. Tarpvyriausybinės konferencijos posėdžius patikslintos jos bendrosios nuostatos.

Tokiam požiūriui pritarta per 2007 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kuriame buvo deramasi dėl Tarpvyriausybinės konferencijos užduočių, ir per pačią konferenciją.

Lisabonos sutarties 1 straipsnio 8 punkte numatyta, kad Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalį pakeis toks straipsnis:

„Sąjunga pripažįsta 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, patikslintoje 2007 m. gruodžio 12 d. [Strasbūre], išdėstytas teises, laisves ir principus; Chartija turi tokią pat teisinę galią kaip ir Sutartys.

Chartijos nuostatos niekaip neišplečia Sutartyse apibrėžtos Sąjungos kompetencijos.

Chartijoje nustatytos teisės, laisvės ir principai aiškinami laikantis Chartijos VII antraštinėje dalyje pateiktų bendrųjų nuostatų, reglamentuojančių jos aiškinimą ir taikymą, taip pat tinkamai atsižvelgiant į Chartijoje nurodytus paaiškinimus, kuriuose pateikti tų nuostatų šaltiniai.“

2007 m. patvirtintas Chartijos variantas ir atnaujinti Chartijos „paaiškinimai“ bus skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Reikia pridurti, kad remiantis 51 straipsniu „šios Chartijos nuostatos skirtos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę.“

Be to, su Chartija siejami kiti trys 2007 m. Tarpvyriausybinės konferencijos dokumentai: Protokolas Nr. 7 dėl Chartijos taikymo Lenkijai ir Jungtinei Karalystei, Lenkijos deklaracija Nr. 51 dėl Chartijos ir Lenkijos deklaracija Nr. 53 dėl Protokolo dėl Chartijos taikymo Lenkijai ir Jungtinei Karalystei. Su Jungtine Karalyste ir Lenkija sutarta išlyga sudaro sąlygas išsaugoti teisiškai privalomą Chartijos pobūdį ir taikyti ją visa apimtimi likusiose 25 valstybėse narėse.


Side Bar