Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1916

Bruxelles, den 12. december 2007

Chartret om grundlæggende rettigheder: formændene for Europa-Kommissionen, Parlamentet og Rådet undertegner og proklamerer højtideligt chartret i Strasbourg

I dag i Strasbourg har formændene for Europa-Kommissionen, Parlamentet og Rådet undertegnet og højtideligt proklameret Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det baner vej for undertegnelsen af Lissabon-traktaten i morgen. Chartret giver de europæiske borgere et helt katalog med juridiske rettigheder, der er bindende for EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og for medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten. Dermed kommer den europæiske integration et stort skridt videre.

Ved undertegnelsen af chartret i dag udtalte Kommissionens formand, José Manuel Barroso, at formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ved at undertegne og proklamere chartret viser deres ufravigelige vilje til at gøre chartret juridisk bindende for EU's institutioner. Borgernes rettigheder bliver styrket på så vigtige områder som menneskelig værdighed, grundlæggende friheder, ligestilling, solidaritet, unionsborgerskab og retfærdighed i retssystemet. Han tilføjede, at ved at indarbejde chartret i den traktat, der undertegnes i morgen i Lissabon, har EU yderligere styrket den europæiske integration.

Chartret vil supplere andre internationale instrumenter, som f.eks. den europæiske menneskerettighedskonvention, som det også forventes, at EU kan tiltræde.

Baggrund

Chartret om grundlæggende rettigheder blev første gang højtideligt proklameret af formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i forbindelse med Det Europæiske Råd i Nice den 7. december 2000. Proklamationen af chartret i 2000 var imidlertid kun et politisk engagement uden retskraft. Inden for rammerne af Det Europæiske Konvent og regeringskonferencen i 2003-2004 blev chartret tilpasset -
navnlig de almindelige bestemmelser – for at gøre det retligt bindende. Denne tilgang blev bekræftet af Det Europæiske Råd i juni 2007 i forbindelse med forhandlingen om regeringskonferencens mandat og også i løbet af konferencen.

Ifølge artikel 1, nr. 8, i Lissabon-traktaten vil artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union blive erstattet af følgende artikel:

"Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000 som tilpasset den [12. december 2007] i Strasbourg, der har samme juridiske værdi som traktaterne.

Chartrets bestemmelser udvider ikke på nogen måde Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne.

Rettighederne, frihederne og principperne i chartret skal fortolkes i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i chartrets afsnit VII vedrørende fortolkning og anvendelse af chartret og under behørigt hensyn til de forklaringer, der henvises til i chartret, og som anfører kilderne til disse bestemmelser."

2007-udgaven af chartret og de ajourførte "forklaringer" vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Det skal understreges, at ifølge artikel 51 er "Bestemmelserne i dette charter [er] rettet til Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt til medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten."

I øvrigt vedrører tre andre tekster fra regeringskonferencen i 2007 chartret, nemlig: protokol nr. 7 om anvendelsen af chartret på Polen og Det Forenede Kongerige, Polens erklæring nr. 51 om chartret og Polens erklæring nr. 53 om protokollen om anvendelsen af chartret på Polen og Det Forenede Kongerige. De særlige regler for Det Forenede Kongerige og Polen har gjort det muligt at bevare chartrets juridisk bindende karakter og sikre dets fulde anvendelse i de øvrige 25 medlemsstater.


Side Bar