Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1916

V Bruselu, dne 12. prosince 2007

Listina základních práv: předsedové Evropské komise, Parlamentu a Rady ve Štrasburku podepsali a slavnostně vyhlásili Listinu základních práv

Předsedové Evropské komise, Parlamentu a Rady dnes ve Štrasburku podepsali a slavnostně vyhlásili Listinu základních práv Evropské unie. Otevřela se tak cesta k zítřejšímu podpisu Lisabonské smlouvy. Evropští občané budou mít díky Listině k dispozici skutečný katalog práv, která jsou právně závazná pro orgány, instituce a subjekty Unie a rovněž pro členské státy, pokud uplatňují právo Unie. Je to důležitý krok v evropské integraci.

Při příležitosti dnešního podpisu Listiny předseda Evropské komise José Manuel Barroso prohlásil: „Podpisem a vyhlášením Listiny dali předsedové Evropského parlamentu, Rady a Komise veřejně najevo svou jasnou vůli, aby Listina byla pro orgány Unie právně závazná. Práva evropských občanů budou posílena v takových klíčových oblastech, jako jsou lidská důstojnost, základní práva, rovnost, solidarita, občanství a spravedlnost.“ Dále sdělil: „Tím, že se smlouva, která bude zítra podepsána v Lisabonu, odvolává na Listinu, dosáhne Unie další důležité etapy v evropské integraci.“

Listina se stane užitečným doplňkem dalších mezinárodních nástrojů, jako je Evropská úmluva o lidských právech, ke které by Unie měla přistoupit.

Souvislosti

Listina základních práv byla poprvé slavnostně vyhlášena předsedy Evropského parlamentu, Rady a Komise dne 7. prosince 2000 během zasedání Evropské rady v Nice. Vyhlášení této Listiny v roce 2000 však bylo pouze politickým závazkem bez závazného právního účinku. Během prací Evropského konventu a mezivládní konference v letech 2003–2004 byla tato Listina upravena – zejména, pokud jde o obecná ustanovení, aby Listina byla právně závazná. Tento přístup byl potvrzen na zasedání Evropské rady v červnu 2007 v rámci jednání o mandátu mezivládní konference a během jednání této konference.

Čl. 1 bod 8 Lisabonské smlouvy stanoví, že čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii bude nahrazen následujícím článkem:

„Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv ze dne  7. prosince 2000 ve znění upraveném dne [12. prosince 2007]. Listina základních práv má stejnou právní sílu jako smlouvy.

Ustanovení Listiny žádným způsobem nerozšiřují pravomoci Unie stanovené ve smlouvách.

Práva, svobody a zásady stanovené v Listině jsou vykládány v souladu s obecnými ustanoveními hlavy VII Listiny, která upravují její výklad a použití, a s řádným zřetelem na vysvětlivky, na které se v Listině odkazuje a které označují zdroje těchto ustanovení.“

Listina ve své verzi ratifikované v roce 2007 a aktualizované „vysvětlivky“ k Listině budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je třeba uvést, že podle článku 51 „ustanovení této Listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie.“

Kromě toho se na Listinu odvolávají tři další texty mezivládní konference z roku 2007: protokol č. 7 o uplatňování Listiny v Polsku a Spojeném království, prohlášení Polska č. 51 o Listině a prohlášení Polska č. 53 o protokolu o uplatňování Listiny v Polsku a Spojeném království. Zvláštní režim dohodnutý se Spojeným královstvím a Polskem umožnil zachovat právně závaznou povahu Listiny a rovněž její plné uplatňování v ostatních 25 členských státech.


Side Bar