Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1916

Брюксел, 12 декември 2007 г.

Харта за основните права: председателите на Европейската комисия, на Парламента и на Съвета подписват и провъзгласяват тържествено Хартата в Страсбург

Днес, в Страсбург, председателите на Европейската комисия, на Парламента и на Съвета подписаха и провъзгласиха тържествено Хартата за основните права на Европейския съюз. Това отваря вратите към утрешното подписване на Договора от Лисабон. Хартата ще даде на европейските граждани истински каталог от права, законово обвързващи както за институциите, органите и образуванията на Съюза, така и за държавите-членки при прилагането на правото на Съюза. Това е важна стъпка в процеса на изграждане на обединена Европа.

По случай подписването на Хартата днес, председателят на Европейската комисия, г-н Жозе Мануел Барозу, заяви: „Подписвайки и провъзгласявайки Хартата, председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията публично заявяват свята твърда воля да я направят законово обвързваща за институциите на Съюза. С нея, правата на европейските граждани ще бъдат по-пълно защитени във важни сфери като човешкото достойнство, основните свободи, равенството, солидарността, гражданските права и правосъдието.“ Той добави: „Включвайки Хартата в договора, който ще бъде подписан утре в Лисабон, Съюзът прави крачка към нов важен етап в процеса на изграждане на обединена Европа.“

Хартата ще допълни по ползотворен начин други международни правни инструменти, като Европейската конвенция за правата на човека, към която се предвижда възможността Съюзът също да се присъедини.

Предистория

Хартата за основните права бе провъзгласена тържествено за първи път от председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията по време на Европейския съвет в Ница на 7 декември 2000 г. Провъзгласяването на Хартата през 2000 г. обаче беше само политически ангажимент, без задължителна юридическа тежест. По време на работата на Европейския конвент и Междуправителствената конференция през 2003-2004 г., в Хартата бяха внесени промени - в частност по отношение на общите разпоредби - с оглед да бъде направена правно обвързваща. Този подход получи потвърждение на Европейския съвет през юни 2007 г. при преговорите за мандата на Междуправителствената конференция и по време на самата конференция.

Член 1, точка 8 от договора от Лисабон предвижда текстът на член 6, параграф 1 от договора за Европейския съюз да бъде заменен със следния текст:

„Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата за основните права от 7 декември 2000 г., изменена на [12 декември 2007 г.], която има същата правна стойност като Договорите.

Разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определените в Договорите компетенции на Съюза.

Правата, свободите и принципите определени в Хартата се тълкуват съгласно общите разпоредби на дял VІІ от Хартата, уреждащи тълкуването и прилагането ѝ, и съобразно поясненията, посочени в Хартата, които определят източниците на тези разпоредби.“

Утвърденият през 2007 г. вариант на Хартата и актуализираните „пояснения“ към нея ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Уместно е да се уточни, че съгласно член 51 „разпоредбите на Хартата се отнасят за институциите, органите и образуванията на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите-членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза.“

Същевременно, още три текста, приети на Междуправителствената конференция през 2007 г. имат отношение към Хартата: Протокол №7 за прилагане на Хартата в Полша и Обединеното кралство, Декларация №51 на Полша относно Хартата и Декларация №53 на Полша относно Протокола за прилагане на Хартата в Полша и Обединеното кралство. Специфичните условия договорени с Обединеното кралство и Полша позволиха да се запази правно обвързващия характер на Хартата, както и да се осигури нейното пълноценно и цялостно прилагане в останалите 25 държави-членки.


Side Bar