Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1912

Brussel, 12 december 2007

Staatssteun: Commissie keurt nieuwe methode goed waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld

De Europese Commissie heeft een nieuwe methode goedgekeurd voor het vaststellen van referentie- en disconteringspercentages die bij het onderzoek naar steungevallen worden gebruikt om het subsidie-equivalent van steun en het in regelingen voor gesubsidieerde leningen aanwezige staatssteunelement te berekenen. De nieuwe methode is meer in overeenstemming met de beginselen van de markteconomie aangezien zij op een systeem berust waarin rekening wordt gehouden met de specificiteit van de onderneming of het project en aldus zal bijdragen aan een betere economische benadering van de toetsing van staatssteun, zoals in het Actieplan staatssteun wordt aangekondigd (zie IP/05/680 and MEMO/05/195). Zij treedt op 1 juli 2008 in werking.

Het referentiepercentage wordt niet alleen bij de toetsing van afzonderlijke steungevallen gebruikt maar vormt tevens de basis voor berekeningen uit hoofde van de groepsvrijstellingsverordeningen,´waarbij sommige categorieën steun worden vrijgesteld van de verplichting het voornemen bij de Commissie voor goedkeuring aan te melden alvorens het wordt uitgevoerd. Het disconteringspercentage wordt gebruikt om de actuele waarde (tijdwaarde van geld) te berekenen.

Na een studie die in oktober 2004 door een onafhankelijke consultant is verricht, startte de Commissie in 2006 and 2007 een uitgebreide raadpleging naar aanleiding waarvan de oorspronkelijke voorstellen verder zijn verfijnd. De nieuwe methode is gebaseerd op eenjaars IBOR, vermeerderd met marges tussen 60 en 1000 basispunten, afhankelijk van de kredietwaardigheid van de onderneming en het niveau van de gestelde zekerheden. Deze aanpak komt overeen met de herziene internationale solvabiliteitsregeling die door de jongste aanbevelingen van het Bazelse Comité voor het bankentoezicht (het Basel II-Akkoord) is ingevoerd en is meer in overeenstemming met de beginselen van de markteconomie dan de huidige methode.

De nieuwe methode treedt op 1 juli 2008 in werking zodat de financiële instellingen en de andere betrokken partijen de nodige tijd hebben om zich eraan aan te passen.

De verschillende taalversies zullen op de volgende website worden gepubliceerd:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html.De publicatie in het Publicatieblad van de EU vindt naar verwachting begin 2008 plaats. Een lijst van de meest recente beschikkingen inzake staatssteun die in het Publicatieblad en op internet zijn gepubliceerd, is te vinden in "State Aid Weekly e-News".


Side Bar