Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

Bryssel, den 12 december 2007

År 2010 utsett till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Europeiska kommissionen har idag utsett år 2010 till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Genom kampanjen med en budget på 17 miljoner euro bekräftas EU:s engagemang för att på ett avgörande sätt utrota fattigdom senast 2010.

”Bekämpningen av fattigdom och social utestängning är ett av EU:s viktigaste mål och vår gemensamma strategi har varit viktig för vägledning och stödåtgärder i medlemsstaterna,” säger Vladimír Špidla, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och socialpolitik. ”Europeiska året kommer att bidra ytterligare till detta genom att öka allmänhetens medvetenhet om hur fattigdom fortsätter att att fördärva vardagen för så många europeiska medborgare.”

I EU lever 78 miljoner människor – dvs. 16 % av befolkningen – för närvarande på gränsen till fattigdom.

Europeiska året 2010 syftar till att nå ut till alla EU-medborgare och alla berörda offentliga, sociala och ekonomiska parter, och omfattar följande fyra särskilda mål:

  • Erkännande av rätten för människor som lever i fattigdom och social utestängning att leva värdigt och delta fullt i samhällslivet.
  • Förbättrat offentligt engagemang i politik och åtgärder för social integration genom att understryka allas ansvar för bekämpning av fattigdom och marginalisering.
  • Ett samhälle präglat av större sammanhållning där ingen ifrågasätter fördelarna för alla med ett samhälle utan fattigdom.
  • Åtagande av alla berörda parter, eftersom det för verkliga framsteg krävs långsiktiga insatser på alla förvaltningsnivåer.

Färska uppgifter från Eurobarometer visar att de europeiska medborgarna ser fattigdom som ett omfattande problem. I hela EU anser medborgarna att ungefär en av tre personer (29 %) i deras region lever i fattigdom och att en av tio personer lever i extrem fattigdom. I alla medlemsstater består en del av befolkningen av utslagna och eftersatta grupper som ofta endast har begränsad tillgång till grundläggande samhällstjänster. 19 % av barnen i hela EU riskerar att bli utsatta för fattigdom och ett av tio barn bor i hushåll där ingen arbetar.

Solidaritet är ett av Europeiska unionens kännetecken. Det är ett viktigt mål för alla europeiska samhälls- och välfärdsmodeller att befolkningen kan dra nytta av och bidra till de ekonomiska och sociala framstegen. Att skapa ett mer integrerat EU betraktas därmed som en väsentlig beståndsdel av strävandena för att förverkliga EU:s mål rörande ekonomisk tillväxt, fler och bättre jobb och större social sammanhållning.

Den europeiska öppna samordningsmetoden för social trygghet och social integration stödjer medlemsstaterna i deras strävanden att förbättra den sociala sammanhållningen i Europa. Under perioden 2007–2013 kommer ungerfär 75 miljarder euro att delas ut från Europeiska socialfonden till medlemsstaterna och regionerna.

Europeiska året 2010 kommer att sammanfalla med avslutandet av EU:s tioåriga strategi för tillväxt och sysselsättning. De åtgärder som kommer att vidtas under detta europeiska år kommer att bekräfta EU:s första politiska åtagande vid antagandet av Lissabonstrategin, nämligen att på ett avgörande sätt utrota fattigdom senast 2010. Genom Europeiska året lanseras även en process som kungjorts i den sociala agendan 2005–2010.

Under 2007 har EU firat Europeiska året för lika möjligheter för alla. År 2008 kommer att vara Europeiska året för interkulturell dialog.

Övriga upplysningar
Förslag till beslut om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010)

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
Kommissionens arbetsdokument – bilaga till förslaget – konsekvensanalys

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
A more cohesive society for a stronger Europe / The European process for social protection and social inclusion:


http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm Special Euro barometer 279 - Poverty and exclusion - September 2007 (What the European citizens think about poverty and exclusion):


http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm Gemensam rapport om social trygghet och social integration 2007 (nyckeltal)

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


Side Bar