Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

Briselē 2007. gada 12. decembrī

2010. gads — Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību

Šodien Eiropas Komisija paziņoja, ka 2010. gads būs Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. 17 miljonu euro vērtās kampaņas mērķis ir saskaņā ar ES apņemšanos ievērojami veicināt nabadzības izskaušanu līdz 2010. gadam.

„Cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību ir viens no ES galvenajiem mērķiem, un saskaņota pieeja ir svarīgs instruments, lai virzītu un atbalstītu rīcību dalībvalstīs”, teica sociālo lietu komisārs Vladimirs Špidla. „Eiropas gads šo mērķi vēl vairāk izvirzīs priekšplānā, vairojot sabiedrības izpratni par to, kā nabadzība turpina graut daudzu eiropiešu dzīvi.”

ES 78 miljoni cilvēku — vai 16 % iedzīvotāju — šobrīd dzīvo uz nabadzības robežas.

2010. Eiropas gads ir vērsts uz ES iedzīvotājiem un visām iesaistītajām personām, kas pārstāv valsti, sociālos dienestus un uzņēmējus. Tā četri galvenie mērķi ir šādi:

  • atzīt nabadzīgo un sociāli atstumto cilvēku tiesības pienācīgi dzīvot un piedalīties sabiedrības dzīves norisēs;
  • stiprināt sociālās integrācijas politiku valsts sektorā, uzsverot, ka ikvienam ir jācīnās pret nabadzību un marginalizāciju;
  • veidot sociāli saliedētāku sabiedrību, kurā neviens neapšauba, ka sabiedrība kopumā iegūst no nabadzības izskaušanas;
  • panākt visu iesaistīto personu līdzdarbošanos, jo situācijas uzlabošanai vajadzīgi ilgtermiņa pasākumi, kas ietver visus pārvaldes līmeņus.

Jaunākie Eirobarometra dati liecina, ka eiropieši nabadzību uzskata par izplatītu problēmu. Iedzīvotājiem šķiet, ka ES katrs trešais cilvēks (29 %) viņu apkārtnē dzīvo nabadzīgi, bet katrs desmitais ir nonācis galējā nabadzībā. Visās dalībvalstīs ir sabiedrības daļa, kas ir atstumta un cieš trūkumu, turklāt bieži vien cilvēkiem nav pieejami pat pamatpakalpojumi. ES 19 % bērnu dzīvo uz nabadzības sliekšņa, un katrs desmitais bērns dzīvo mājsaimniecībā, kurā nav neviena strādājošā.

Solidaritāte ir Eiropas Savienības raksturīga iezīme. Cilvēkiem nevar liegt gūt priekšrocības no ekonomiskā un sociālā progresa un sekmēt to — tas ir mērķis, kas raksturīgs Eiropas sabiedrības un labklājības modeļiem. Lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķus attiecībā uz noturīgu ekonomisko izaugsmi, vairāk un labākām darba vietām un lielāku sociālo kohēziju, ir svarīgi veidot integrētāku Eiropu.

Eiropas sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas procedūra palīdz dalībvalstīm panākt lielāku sociālo integrāciju Eiropā, izmantojot atklātu koordinēšanas metodi. Laikā no 2007. līdz 2013. gadam no Eiropas Sociālā fonda dalībvalstīm un reģioniem piešķirs aptuveni 75 miljardus euro.

2010. Eiropas gads sasauksies ar noslēgumu ES desmitgades stratēģijai, ko īsteno izaugsmes un nodarbinātības jomā. Šā Eiropas gada laikā veiktie pasākumi vēlreiz apstiprinās ES sākotnējās politiskās saistības — „ievērojami veicināt nabadzības izskaušanu līdz 2010. gadam” —, kuras tā uzņēmās 2000. gadā, uzsākot Lisabonas stratēģiju. Minētā Eiropas gada laikā sāks īstenot arī pasākumus, kas iekļauti sociālajā programmā 2005. līdz 2010. gadam.

2007. gadā ES atzīmēja Eiropas gadu, kas veltīts vienlīdzīgām iespējām visiem. 2008. gads būs Eiropas starpkultūru dialoga gads.

Papildu informācija
Lēmuma priekšlikums. 2010. gads — Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību.


http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdfKomisijas dienestu darba dokuments; priekšlikuma pielikums; ietekmes novērtējums.

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
Sociāli saliedētāka sabiedrība stiprākai Eiropai / Eiropas sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas procedūra


http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm. Speciālais Eirobarometrs 279. Nabadzība un atstumtība, 2007. gada septembris (ko Eiropas iedzīvotāji domā par nabadzību un atstumtību?)


http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm. Kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo integrāciju 2007. gadā (svarīgākie skaitļi)

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.


Side Bar