Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

Briuselis, 2007 m. gruodžio 12 d.

2010–ieji skelbiami Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais

Šiandien Europos Komisija 2010–uosius paskelbė Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Siekdama dar kartą patvirtinti įsipareigojimą padaryti lemiamą įtaką, kad iki 2010 m. neliktų skurdo, ES kampanijai skiria 17 mln. EUR.

„Kova su skurdu ir socialine atskirtimi yra vienas pagrindinių ES tikslų, tad bendros mūsų pastangos derinant ir remiant valstybių narių veiksmus yra ypač svarbios– sakė už socialinius reikalus atsakingas Komisijos narys Vladimír Špidla. Europos metais žengsime dar toliau – geriau informuosime visuomenę apie tai, kaip skurdas tebetemdo daugelio europiečių kasdieninį gyvenimą.”

Šiuo metu 78 mln. ES piliečių, t. y. 16 proc. visų gyventojų, gyvena ties skurdo riba.

2010–ieji Europos metai skirti suartėti su visais ES piliečiais ir visuomeninėmis, socialinėmis bei ekonominėmis suinteresuotosiomis šalimis. Pagrindiniai Europos metų uždaviniai yra keturi:

  • pripažinti skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų teisę išsaugoti žmogiškąjį orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais;
  • aktyviau įtraukti visuomenę į socialinės įtraukties politiką, pabrėžiant kiekvieno asmens atsakomybę už tai, kad neliktų skurdo ir atskirties;
  • sukurti darnesnę visuomenę, kurios nariai neabejotų visuotine skurdo panaikinimo nauda;
  • priversti įsipareigoti visus susijusius asmenis, nes siekiant tikros pažangos reikia ilgalaikių visų lygių valdžios atstovų pastangų.

Naujausiais „Eurobarometro“ duomenimis, europiečiai mano, kad skurdas yra plačiai paplitusi problema. Visos ES piliečiai mano, kad maždaug kas trečias asmuo (29 proc.) jų šalyje patiria skurdą, o kas dešimtas gyvena visiškame skurde. Dalis kiekvienos valstybės narės gyventojų patiria atskirtį ir nepriteklių, dažnai jų galimybės naudotis pagrindinėmis paslaugomis yra ribotos. Visoje ES 19 proc. vaikų gyvena ties skurdo riba, o kas dešimtas vaikas – bedarbių šeimoje.

Solidarumas – skiriamasis Europos Sąjungos bruožas. Todėl Europos visuomenės ir socialinės apsaugos modelių esminis tikslas – sudaryti sąlygas visiems asmenims gauti naudos iš ekonominės ir socialinės pažangos ir prie jos prisidėti. Įtraukesnės Europos kūrimas be galo svarbus siekiant Europos Sąjungos ekonomikos augimo, daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimo ir didesnės socialinės sanglaudos tikslų.

Taikant atvirą koordinavimo metodą, Europos socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties procesu remiamas valstybių narių siekis didinti Europos socialinę sanglaudą. 2007–2013 m. iš Europos socialinio fondo valstybėms narėms ir regionams bus skirti 75 mln. EUR.

2010–ieji Europos metai sutaps su ES dešimties metų ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos įgyvendinimo pabaiga. Šių Europos metų veikla bus dar kartą patvirtintas pradinis ES politinis įsipareigojimas, prisiimtas 2000 m. paskelbus Lisabonos strategiją, „padaryti lemiamą įtaką, kad neliktų skurdo“ iki 2010 m. Europos metais taip pat bus pradėtas 2005–2010 m. socialinėje darbotvarkėje paskelbtas procesas.

2007–uosius ES buvo paskelbusi Europos lygių galimybių visiems metais, o 2008-ieji bus Europos kultūrų dialogo metai.

Papildoma informacija
Sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.) pasiūlymas:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pasiūlymo priedas ir poveikio vertinimas:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
Darnesnė visuomenė – tvirtesnė Europa / Europos socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties procesas:


http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htmSpecialusis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 279 „Skurdas ir atskirtis” (angl. „Poverty and exclusion“), 2007 m. rugsėjo mėn. (Ką Europos piliečiai mano apie skurdą ir atskirtį):


http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm2007 m. bendra socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaita (pagrindiniai duomenys):

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


Side Bar