Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

Bryssel 12. joulukuuta 2007

Vuodesta 2010 köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi

Euroopan komissio on päättänyt nimetä vuoden 2010 Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodeksi. Teemavuosi vahvistaa EU:n sitoutumista toimiin, jotka merkittävästi edistävät köyhyyden poistamista vuoteen 2010 mennessä. Teemavuoden budjetti on 17 miljoonaa euroa.

”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen kuuluu EU:n päätavoitteisiin, ja siihen liittyviä toimia EU-maissa on onnistuneesti ohjattu ja tuettu EU:n yhteisellä toimintamallilla”, kertoo sosiaaliasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla. ”Teemavuosi vie asiaa eteenpäin. Sillä halutaan tehdä laajemmin tiettäväksi, miten köyhyys edelleenkin vaikeuttaa hyvin monen eurooppalaisen arkipäivää.”

Köyhyysriskissä elää EU:ssa tätä nykyä 78 miljoonaa ihmistä eli 16 prosenttia väestöstä.

Teemavuoden 2010 kohderyhmänä ovat EU-kansalaiset ja kaikki julkisen sektorin, sosiaalialan ja talouden sidosryhmät. Teemavuodella on neljä erityistä tavoitetta:

  • Tunnustetaan köyhyydessä tai sosiaalisesti syrjäytyneinä elävien oikeus ihmisarvoiseen elämään ja siihen, että he voivat täysipainoisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan.
  • Edistetään sosiaalisen suojelun politiikan ottamista yhteiseksi asiaksi ja korostetaan jokaisen vastuuta osallistua köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseen.
  • Edistetään tiiviimpää yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassa, jossa tunnustetaan köyhyyden poistamisesta koko yhteiskunnalle koituvat edut.
  • Edistetään kaikkien asianosaisten sitoutumista asiaan, sillä todelliseen edistymiseen tarvitaan pitkäjänteistä toimintaa hallinnon kaikilla tasoilla.

Hiljattain tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen mukaan eurooppalaiset pitävät köyhyyttä laajalle levinneenä ongelmana. Kansalaisten näkemyksen mukaan heidän asuinalueellaan miltei joka kolmas (29 %) elää köyhyydessä ja äärimmäisestä köyhyydestä kärsii joka kymmenes. Kaikissa EU-maissa osa väestöstä kohtaa syrjäytymistä ja puutetta, eivätkä peruspalvelutkaan ole usein kuin heikosti heidän ulottuvillaan. Lapsista 19 prosenttia elää köyhyysriskissä ja joka kymmenes taloudessa, jossa kukaan ei käy työssä.

Yhteisvastuu kuuluu Euroopan unionin tunnusmerkkeihin. Eurooppalaisten yhteiskunta- ja hyvinvointimallien perustavana päämääränä on, että kaikkien on voitava nauttia taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä ja osallistua sen aikaansaamiseen. EU:n tavoitteena on saada aikaan kestävää talouskasvua, luoda uusia ja parempia työpaikkoja ja lisätä yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Sitä varten unionissa on edistettävä ihmisten osallisuutta.

Unionissa käytetään sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden alalla ns. avointa koordinointimenetelmää. Sillä tuetaan EU-maiden pyrkimyksiä tiivistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Vuosina 2007–2013 EU:n jäsenvaltioille ja alueille myönnetään tarkoitukseen noin 75 miljardia euroa Euroopan sosiaalirahastosta.

Teemavuosi 2010 osuu yhteen EU:n kymmenvuotisen kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin strategian päättymisen kanssa. Kun strategia vuonna 2000 käynnistettiin, EU sitoutui toimenpiteisiin, jotka ”merkittävästi edistävät köyhyyden poistamista” vuoteen 2010 mennessä. Teemavuoden toimet ovat osoitus siitä, että EU pitää tuosta sitoumuksesta kiinni. Teemavuodella käynnistetään lisäksi prosessi, josta ilmoitettiin jo vuosien 2005–2010 sosiaalipoliittisessa toimintaohjelmassa.

Vuosi 2007 on ollut Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi, ja vuonna 2008 teemana on kulttuurienvälinen vuoropuhelu.

Lisätietoja
Ehdotus päätökseksi Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodesta (2010):

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
Ehdotuksen liitteenä oleva Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirja –Ehdotuksen vaikutusten arviointi:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
A more cohesive society for a stronger Europe / The European process for social protection and social inclusion:

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm
Special Euro barometer 279 - Poverty and exclusion - September 2007 (What the European citizens think about poverty and exclusion):

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm
Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2007 (Key figures):

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


Side Bar