Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

Brüssel, 12. detsember 2007

2010 on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse Euroopa aasta

Täna nimetas Euroopa Komisjon 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse Euroopa aastaks. 17 miljoni euro suuruse eelarvega kampaania eesmärk on taas kinnitata ELi püüdlust avaldada märkimisväärset mõju vaesuse kõrvaldamisele 2010. aastaks.

„Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega on üks ELi keskseid eesmärke ja meie ühine lähenemisviis on olnud liikmesriikide meetmete suunamisel ja toetamisel oluline abivahend,“ sõnas sotsiaalküsimuste volinik Vladimír Špidla. „Euroopa aasta annab sellele uue mõõtme, suurendades üldsuse teadlikkust asjaolust, et vaesus tumestab nii paljude eurooplaste igapäevaelu.“

ELis elab 78 miljonit inimest ehk 16 % elanikkonnast praegu vaesusohus.

Euroopa aasta 2010 eesmärk on jõuda ELi kodanike ja kõigi riiklike, ühiskondlike ja majanduslike sidusrühmadeni. Neli konkreetsemat eesmärki on järgmised:

  • tunnustada vaesuses elavate ja sotsiaalselt tõrjutud inimeste õigust inimväärsele elule ja õigust osaleda täiel määral ühiskonnaelus;
  • suurendada avalikkuse osalust sotsiaalse kaasamise strateegiates, rõhutades igaühe vastutust võitluses vaesuse ja tõrjutusega;
  • sidusam ühiskond, kus keegi ei kahtle, et vaesuse kaotamisest võidab ühiskond tervikuna;
  • kõigi osapoolte pühendumus, sest tõelist edu saab saavutada vaid pikaajaliste jõupingutustega, mis hõlmavad kõiki valitsustasandeid.

Hiljutised Eurobaromeetri andmed näitavad, et eurooplased peavad vaesust laialt levinud probleemiks. Üle kogu ELi tundub kodanikele, et nende piirkonnas elab vaesuses iga kolmas inimene (29 %) ja iga kümnes kannatab äärmise vaesuse käes. Kõigis liikmesriikides on osa elanikkonnast tõrjutud ja ebasoodsas olukorras, sageli puudub neil juurdepääs elementaarsetele teenustele. Kogu ELis on vaesusohus 19 % lastest ja iga kümnes laps elab leibkonnas, kus keegi ei tööta.

Solidaarsus on Euroopa Liidu oluline tunnusjoon. Euroopaliku ühiskondliku ja heaolumudeli olemuslik eesmärk on, et inimesi ei tohi takistada kasu saamast majandusliku ja sotsiaalse progressi hüvedest ega neisse oma panust andmast. Euroopa Liidu jätkusuutliku majanduskasvu ja rohkemate ja paremate töökohtade ning suurema sotsiaalse kaasatuse eesmärkide saavutamist silmas pidades on kõiki kaasava Euroopa ülesehitamine eluliselt tähtis.

Euroopa tegevus sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasamise vallas toetab liikmesriike nende püüdlustes Euroopa suurema sotsiaalse sidususe suunas avatud koordineerimise meetodi abil. Aastatel 2007–2013 jaotatakse Euroopa Sotsiaalfondist liikmesriikidele ja piirkondadele 75 miljardit eurot.

Euroopa aasta 2010 langeb kokku ELi kümneaastase kasvu- ja tööhõivestrateegia lõpuleviimisega. Selle Euroopa aasta jooksul võetavad meetmed kinnitavad taas ELi 2000. aastal Lissaboni strateegia käivitamisel võetud kohustust avaldada „märkimisväärset mõju vaesuse kõrvaldamisele“ 2010. aastaks. Lisaks käivitub sellel Euroopa aastal ka Euroopa 2005.–2010. aasta sotsiaalmeetmete kavas välja kuulutatud protsess.

2007. aastal tähistas EL Euroopa aastat „Võrdsed võimalused kõigile“. 2008. aasta on kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aasta.

Lisateave
Ettepanek: otsus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse Euroopa aasta (2010) kohta:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
Komisjoni talituste töödokument – ettepaneku lisa – mõju hindamine:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
Sidusam ühiskond tugevama Euroopa nimel / Euroopa tegevus sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasamise vallas:

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm
Eurobaromeetri eriuuring 279 – vaesus ja tõrjutus – september 2007 (mida arvavad Euroopa kodanikud vaesusest ja tõrjutusest):

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm
Sotsiaalkaitset ja sotsiaalset kaasatust käsitlev 2007. aasta ühisaruanne (peamised arvandmed):

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


Side Bar